Hyppää sisältöön

Cirkulär 2021

Bilagor

 • 26/2021 Fyra beslut av biskopsmötet till kyrkans författningssamling
 • 26/2021 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 150-2021Biskopsmötets beslut om under vilka förutsättningar en präst i en annan evangelisk-luthersk kyrka eller ett annat kristet trossamfund eller samfund kan utföra kyrkliga förrättningar
 • 26/2021 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 151-2021Biskopsmötets beslut om tillstånd för kristna föreningar, stiftelser eller inrättningar att ordna konfirmandundervisning
 • 26/2021 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 152-2021Biskopsmötets beslut om den undervisning som ska ges den som ansluter sig till kyrkan
 • 26/2021 bilaga Kyrkans författningssamling Nr 153-2021 Biskopsmötets beslut om intyg som krävs för ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter
 • 25/2021 Kartläggning av församlingarnas lokaler med tanke på nödinkvartering och tillfällig inkvartering av asylsokande
 • 24/2021 Släpps senare
 • 23/2021 Grunderna för beredningen av budgeten 2022
 • 22/2021 Den interimistiska bestämmelsen om kyrkans datasäkerhetspolicy
 • 22/2021 bilaga Kyrkans författningssamling 149-2021_Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
 • 21/2021 Marja Wainios testamente för äldreomsorg som utförs inom kyrkans diakoniarbete (Obs! Ansökningslänk fixad)
 • 20/2021 Församlingsvalet 2022
 • 19/2021 Detta cirkulär är en ändring av det tidigare cirkuläret om kollekt som skickats till de finskspråkiga församlingarna.
 • 18/2021 Avgifter för församlingarnas verksamhet och tjänster
 • 17/2021 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst
 • 17/2021 bilaga Kyrkans författningssamling nr 148-2021 Biskopsmötets beslut om examen som krävs för tjänster som sjukhuspräst och omsorgspräst
 • 16/2021 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse har upphört att gälla
 • 15/2021 En sommarjobsedel
 • 14/2021 Bestämmelser som på grund av det elektroniska mötesförfarandet behövs i församlingens och den kyrkliga samfällighetens organs arbetsordningar samt i reglementen och instruktioner
 • 14/2021 bilaga Mallar för organens arbetsordningar
 • 13/2021 Rekommendation om redogörelse för bindningar i kyrkan
 • 13/2021 bilaga Rekommendation om redogörelse för bindningar i kyrkan
 • 12/2021 Understöd för församlingarnas försöksverksamhet
 • 11/2021 Nationella veterandagen 27 april 2021
 • 10/2021 Den interimistiska bestämmelsen om kyrkans datasäkerhetspolicy
 • 10/2021 bilaga Kyrkans författningssamling 147-2021 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om datasäkerhetspolicyn
 • 9/2021 Interimistisk bestämmelse om arrangemangen för elektroniska sammanträden
 • 9/2021 bilaga Kyrkans författningssamling 146-2021 Kyrkostyrelsens interimistiska bestämmelse om församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas förvaltning under undantagsför
 • 8/2021 Elektroniska sammanträden möjliga från och med 15.3.2021
 • 7/2021 Förslag till mottagare av pro ecclesia-medaljen och ordensförslag för självständighetsdagen 2021
 • 7/2021 bilaga Anvisning till förvaltningsområdet om beredning av ordensförslag för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden
 • 6/2021 Förhandsinformation om en ändring av kyrkolagen som gäller elektroniska sammanträden
 • 5/2021 Understöd för klimatneutrala energisystem 2021–2023
 • 4/2021 Ansökan om understöd enligt prövning 2021
 • 3/2021 Beräknad andel av pensionsansvar som saknar täckning 31.12.2020
 • 2/2021 Biskopsmötet har beslutat om flera examina i anslutning till prästämbetet
 • 2/2021 bilaga 1 Kyrkans författningssamling 144-2021_Biskopsmötets beslut om högre pastoralexamen
 • 2/2021 bilaga 2 Kyrkans författningssamling 145-2021_Biskopsmötets beslut om teologisk examen
 • 1/2021 Varaktig förvaring av handlingar enbart i elektronisk form
 • 1/2021 bilaga Domus-tehtäväluokitus
Redigerad