Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet förrättas 11 februari 2020. 

Till kyrkomötet väljs 64 lekmannaombud och 32 prästombud. 

Röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige, församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Prästerna väljer prästombud till kyrkomötet vid ett möte som leds av kontraktsprosten.

Kyrkomötesombuden utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig. Samma bestämmelser gäller också för valet av medlemmar i stiftsfullmäktige. Valet förrättas av en valnämnd som tillsätts av stiftets domkapitel.

Val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedlemmar förrättas den andra tisdagen i februari under det andra året efter församlingsvalet. 

Nästa val hålls 11 februari 2020. Handlingar, anvisningar och tidtabellen för valet publiceras på dessa sidor hösten 2019.

Vem kan ställa upp som kandidat? 

En valmansförening som har bildats av minst 3 (prästval) eller 10 (lekmannaval) personer som har rösträtt i valet har rätt att ställa upp kandidater. Kandidaterna ska vara valbara.

Valbar som lekmannamedlem och lekmannaombud är en lekmannamedlem i en församling i stiftet som är valbar till ett förtroendeuppdrag i församlingen, dvs. en konfirmerad församlingsmedlem som är känd för sin kristna övertygelse, har fyllt 18 år och inte är omyndig. 

Personer som vill ställa upp i valet måste ha uppnått valbarhetsåldern senast på valdagen. Ett förtroendeuppdrag i församlingen är inte en förutsättning för valbarhet. Församlingarnas anställda – med undantag av prästerna – kan vara kandidater vid valet av lekmän.

Valbara till prästombud och prästmedlemmar är de präster som hör till stiftet. En präst som för viss tid har avstängts från prästämbetet är däremot inte valbar. I kyrkolagen föreskrivs särskilt om valbarheten vid valet av samemedlem och sameombud, och om medlem och ombud från Åland.

På kandidatlistan får anges högst tre gånger så många kandidater som stiftet ska utse vid valet. En kandidat ska ge sitt samtycke till uppdraget. Stiftelseurkunden med kandidatlistor ska sändas till domkapitlet senast 15 november året innan valet.

Rösträtt

Röstberättigade i valet av prästmedlemmar i stiftsfullmäktige och prästombud i kyrkomötet är stiftets präster. Vid val av lekmannaombud och lekmannamedlemmar har lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige rösträtt. Om samma person är medlem av både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige är det hens ersättare i församlingsrådet som utnyttjar rösträtten.

Vid valet av lekmän ställs det röstetal som kandidaterna får i förhållande till både församlingens folkmängd och antalet medlemmar i församlingens kyrkofullmäktige. I samfälligheter ställs kandidatens röstetal i förhållande till både församlingens folkmängd och det sammanlagda antalet förtroendeplatser i församlingsrådet och församlingens förtroendeplatser i gemensamma kyrkofullmäktige. På det sättet får röster från olika församlingar olika vikt.

De röstberättigade i varje församling har sammanlagt fyra röster och utöver det en röst för varje fullt tusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal delas i varje församling mellan de röstberättigade med tre decimalers noggrannhet. 

Valförrättning

Valet av prästmedlemmar och prästombud förrättas vid ett möte för prästerna i prosteriet. Valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud förrättas vid ett möte för kyrkofullmäktiges lekmannamedlemmar. I kyrkliga samfälligheter sker röstningen vid ett gemensamt möte för lekmannamedlemmarna i församlingsrådet och församlingens lekmannamedlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige.

En röstberättigad som inte kan vara närvarande vid valförrättningen får skicka sin röstsedel till valförrättaren i ett slutet kuvert.

När röstningen har avslutats räknar man antalet röstsedlar utan att de öppnas, lägger dem i ett förseglat omslag och skickar dem utan dröjsmål till valnämnden.

Valnämnden öppnar det förseglade omslaget och räknar rösterna. Den tredje måndagen i februari fastställer valnämnden resultatet för vardera valet separat.

lakimies
Förvaltningsavdelningen
Församlingarnas förvaltning och ekonomi
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Kommunikationsplanerare
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrkans svenska information, Kyrklig Tidningstjänst

Redigerad