Kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkomötesvalet och stiftsfullmäktigevalet förrättas 11 februari 2020. 

Till kyrkomötet väljs 64 lekmannaombud och 32 prästombud. Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar.

Röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige, församlingsråden och gemensamma kyrkofullmäktige. Prästerna väljer prästombud till kyrkomötet vid ett möte som leds av kontraktsprosten.

Nya stiftsfullmäktiges och kyrkomötets fyraåriga mandatperiod inled 1.5.2020.

Kyrkomötesombuden  utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig. Samma bestämmelser gäller också för valet av medlemmar i stiftsfullmäktige. Valet förrättas av en valnämnd som tillsätts av stiftets domkapitel.

Val av kyrkomötesombud och stiftsfullmäktigemedlemmar förrättas 11 februari 2020. Prästmedlemmar och lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige och prästledamöter och lekmannaledamöter i kyrkomötet väljs särskilt stiftsvis genom proportionella och hemliga val.

Till stiftsfullmäktige väljs 14 lekmannamedlemmar och sju prästmedlemmar.

Till kyrkomötet väljs 96 ombud varav 32 är präster och 64 lekmän. Antalet präst- och lekmannaombud som utses i stiften fördelas mellan stiften i förhållande till deras folkmängd. Kyrkomötet har den 9 maj 2019 beslutat om en justering stiftsgränserna från och med den 1 januari 2020. I förberedelserna inför valet iakttas den nya stiftsindelningen.

Mandaten för ledamöterna i valet som hålls 11.2.2020 fördelas enligt följande:

Stift Ombud totalt Prästombud Lekmannaombud
Åbo 12 4 8
Tammerfors 12 4 8
Uleåborg 13 5 8
S:t Michel 12 4 8
Borgå 5 2 3
Ålands prosteri 1   1
Kuopio 9 3 6
Lappo 10 3 7
Helsingfors 12 4 8
Esbo 10 3 7
Totalt 96 32 64

Kandidatuppställning

Rätt att ställa upp kandidater i valet av prästmedlemmar till stiftsfullmäktige och prästombud till kyrkomötet har en valmansförening som bildats av minst tre röstberättigade präster. I kandidatlistan får nämnas högst tre gånger så många kandidater som väljs i valet. Vid valet av prästmedlemmar till stiftsfullmäktige kan en valmansförening ha högst 21 kandidater.

Valbara till prästerliga ombud och prästmedlemmar är de präster som hör till stiftet. En präst som för viss tid har avstängts från prästämbetet är inte valbar (KL 23:2 och 3).

Rätt att ställa upp kandidater vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaledamöter har en valmansförening som har bildats av minst tio personer som är röstberättigade vid dessa val. I kandidatlistan får nämnas högst tre gånger så många kandidater som väljs i valet. Vid valet av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige kan en valmansförening ha högst 42 kandidater.

Valbar till lekmannamedlem och lekmannaledamot är en sådan lekmannamedlem i en församling i stiftet som är valbar till ett förtroendeuppdrag i församlingen. Också församlingarnas anställda – med undantag av prästerna – kan vara kandidater vid valet av lekmän.

Däremot är en person som är anställd vid domkapitlet eller på tjänstens vägnar är medlem av domkapitlet inte valbar till stiftsfullmäktige. Kyrkostyrelsens kanslichef och ecklesiastikråd kan heller väljas till medlemmar av kyrkomötet.

En kandidat ska alltid ge sitt samtycke till uppdraget.

Valdokument kan beställas från domkapitlet. Stiftelseurkunden tillsammans med kandidatlistor ska sändas till domkapitlet senast den 15 november 2019 kl. 16.

Rösträtt

Rösträtt i valet av prästmedlemmar i stiftsfullmäktige och prästombud i kyrkomötet har stiftets präster. En präst som för viss tid avstängts från prästämbetet har inte den rösträtt som grundar sig på prästämbetet.

Rösträtt vid val av lekmannaombud och lekmannamedlemmar har lekmannamedlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige. Om samma person är medlem av både församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige är det hens ersättare i församlingsrådet som utnyttjar rösträtten.

En präst kan bara rösta i val av prästmedlemmar och prästombud. Om en präst är medlem i kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet skall han eller hon ersättas av en suppleant.

Varje röstberättigad får i båda valen rösta på en kandidat på kandidatlistan.

Valet sker på valmöten 11.2

Valet av prästmedlemmar och prästombud förrättas vid ett kontraktsmöte för prästerna i prosteriet.

Valet av lekmannamedlemmar och lekmannaombud förrättas vid ett möte för kyrkofullmäktiges lekmannamedlemmar. I kyrkliga samfälligheter sker röstningen vid ett gemensamt möte för lekmannamedlemmarna i församlingsrådet och församlingens lekmannamedlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige.

Om samma person är medlem i både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet ska en suppleant kallas i stället för honom eller henne i församlingsrådet.

Möjligheten till förhandsröstning finns både vid val av prästmedlemmar och prästledamöter och vid val av lekmannamedlemmar och lekmannaledamöter. En röstberättigad som inte kan vara närvarande vid valförrättningen får skicka sin röstsedel till valförrättaren i ett slutet kuvert.

När röstningen har avslutats räknar man antalet röstsedlar utan att de öppnas, lägger dem i ett förseglat omslag och skickar dem utan dröjsmål till valnämnden. I valprotokollet antecknas namnen på dem som röstat, antalet röstsedlar och valförrättningens förlopp. Valprotokollet justeras genast och tillställs omedelbart domkapitlets valnämnd tillsammans med de förseglade röstsedlarna. Valnämnden räknar rösterna och fastställer valresultatet.

Vid valet av lekmän ställs det röstetal som kandidaterna får i förhållande till både församlingens folkmängd och antalet medlemmar i församlingens kyrkofullmäktige. I samfälligheter ställs kandidatens röstetal i förhållande till både församlingens folkmängd och det sammanlagda antalet förtroendeplatser i församlingsrådet och församlingens förtroendeplatser i gemensamma kyrkofullmäktige. På det sättet får röster från olika församlingar olika vikt.

De röstberättigade i varje församling har sammanlagt fyra röster och utöver det en röst för varje fullt tusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal delas i varje församling mellan de röstberättigade med tre decimalers noggrannhet. 

Mandatperioden för stiftsfullmäktige och kyrkomötet börjar den 1 maj 2020 och omfattar fyra år.

lakimies
Förvaltningsavdelningen
Yleishallinto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
sakkunnig
Kyrkans kommunikation
Medie- och kommunikationstjänster
Södra kajen 8
00130 Helsingfors
Kommunikationsplanerare
Kyrkans kommunikation
Webbtjänster
Eteläranta 8
00160 Helsingfors
asiantuntija
Kyrkans central för det svenska arbetet
Kommunikation
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Kyrkans svenska kommunikation, Kyrklig Tidningstjänst

Redigerad