Takaisin

Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluselämän, raamattuteologian ja konsultoinnin koulutuksiin vielä tilaa

Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluselämän, raamattuteologian ja konsultoinnin koulutuksiin vielä tilaa

2.12. klo 12.00 - 7.1.2020 klo 16.00
Seuraaviin Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluselämän, raamattuteologian ja konsultoinnin henkilöstökoulutuksiin on vielä tilaa: #tehdäänyhdessä#messu, Monimuotoinen spiritualiteetti, Saarnakoulutus, Syvemmälle messuun sekä Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri. Ks. lisää ja ilmoittaudu koulutuksen nimen kohdasta avautuvalla sivulla.
Kirkkolaiva

 #tehdäänyhdessä#messu (5 op) 30.3.-1.4.ja 28.-30.10.2020, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

 

Innostusta seurakunnan työyhteisölle ja jumalapalveluselämän tiimeille! #tehdäänyhdessä#messu -koulutus on tarkoitettu suntioille, lastenohjaajille, nuorisotyönohjaajille, diakoniatyöntekijöille, kanttoreille ja papeille. Jumalanpalveluselämän kehittäminen moniammatillisessa tiimissä on luovaa ja tuloksellista. Kouluttajina toimivat kouluttajat Juhani Holma ja Ulla Tuovinen.

Monimuotoinen spiritualiteetti (5 op) 28.9.-2.10.2020, Hvittorp, Kirkkonummi ja 2. jakso keväällä 2021

Koulutuksessa tutustutaan hengellisiin ilmiöihin osallistumalla niihin ja havainnoimalla omia ja toisten kokemuksia. Tavoitteena luonteva dialogi hengellisestä elämästä ja spiritualiteetin traditioiden hyödyntäminen seurakuntatyössä. Kouluttajina toimivat kouluttaja Juhani Holma ja asiantuntija Terhi Paananen.

Saarnakoulutus (10 op) 10.-13.11.2020, 2. jakso keväällä 2021, 3. jakso syksyllä 2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Saarnan teologia kutsuu heittäytymään poikkitieteelliseen reflektointiin: eksegetiikkaa, homiletiikkaa, systemaattista teologiaa, retoriikkaa, kirjallisuustieteitä ja taiteitakin. Erityisen keskeisessä roolissa on Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa. Harjoittelemme puhe- ja ilmaisutaitoja, ja jokainen videoi yhden oman saarnansa live-tilanteessa. Kouluttajana toimii kouluttaja Mika Aspinen.

Syvemmälle messuun (10 op) 9.-13.11.2020, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, 2. jakso 22.-26.3.2021 Kuortaneella ja 3. jakso syksyllä 2021 Järvenpää

Koulutuksessa etsitään messuun sellaista suhdetta, että osallistuja löytää keinoja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen 2020-luvulla sekä pystyy omien seurakuntalaistensa keskuudessa vahvistamaan osallisuuden ja pyhyyden kokemusta messuissa. Koulutus koostuu kolmesta viiden päivän mittaisesta lähijaksosta, alueellisesta työpajapäivästä sekä oman seurakunnan jumalanpalveluselämää edistävästä kehittämishankkeesta. Keskimmäiseen lähijaksoon liittyy hiljaisuuden retriitti. Kouluttajina toimivat kouluttajat Juhani Holma ja Ulla Tuovinen.

 

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri (5 op) 11.-13.2. ja 9.-11.6.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Kompleksiseksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjautuva strateginen johtaminen ei tuota tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Kompleksinen systeemi on kytkeytynyt, riippuvuutta tuottava ja emergentiä pulpahtelua synnyttävä, ennakoimaton, ristiriitainen ja sisäisesti suhteista käsin ohjautuva. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi. Kouluttajana toimii kouluttaja Terttu Malo.

 

Lisätietoja: kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi Kirkon koulutuskeskus.

 

Takaisin

Päivitetty