Hyppää sisältöön

Religions- och livsåskådningsundervisning

I den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen ges religionsundervisning enligt det trossamfund som majoriteten av eleverna tillhör. Eleverna har rätt att få undervisning enligt sitt eget trossamfund, om antalet elever är minst tre och föräldrarna begär att undervisning skall ges.

I enlighet med motiveringarna i läroplanen är religionsundervisningen inte sådan religionsutövning som avses i grundlagens 11 § och därför är den ett läroämne som är obligatoriskt för alla. Undervisningen skall vara pedagogiskt välgrundad och i enlighet med läroplanen. Grunderna för hur man ordnar undervisning i religion och livsåskådning baserar sig på majoriteten av eleverna.

Alla kan delta i den undervisning som sker utgående från majoriteten. Omlutheraner eller ortodoxa, samt de som inte hör till något religionssamfund, är i minoritet får de undervisning om de är minst tre. För dem som hör till något minoritetsreligionssamfund ordnas egen undervisning om minst tre vårdnadshavare till elever i grundundervisningen och studerande i gymnasiet, som hör till samma religionssamfund, ber om det.

En elev som hör till ett sådant religionssamfund i vars religion det inte ordnas undervisning kan delta i undervisning i livsåskådningskunskap på vårdnadshavarens eller, i gymnasiet, på den studerandes begäran.

Om en elev inte hör till något finländskt religionssamfund, men dennas fostran och kulturbakgrund motsvarar någon av den undervisning som ges i skolan kan eleven på vårdnadshavarens begäran delta i den undervisningen. Om en elev inte deltar i undervisningen i religion eller livsåskådningskunskap (om ingen undervisning ges i elevens egen religion eller om det inte finns någon grupp i livsåskådningskunskap) ordnas det annan undervisning eller ledd verksamhet för eleven (lagen om grundundervisning 5 §).