Hyppää sisältöön

Reformationen

Reformationen är den rörelse som särskilt under 1500-talet ville förnya den katolska kyrkan. Den lutherska reformationen uppkom som resultat av tysken Martin Luthers teologiska arbete. Den startade på 1510-talet i Wittenberg och spreds småningom till olika delar av Tyskland, slutligen även till Nordeuropa.

Luther betonade framför allt att människa inte kan bli frälst genom att påverka Gud med sina egna gärningar, utan genom att förtrösta på Kristus och hans försoningsverk (= rättfärdiggörelse genom tro). För Luther var Bibelns auktoritet det väsentliga i kyrkans liv. Han ville försvara kyrkans ursprungliga tro och tradition och därför ville han förnya sin tids förfallna katolska kyrka. Han översatte Bibeln till folkspråk och utarbetade Lilla och Stora katekesen som hjälpmedel för den kristna undervisningen.

Luthers mål var inte att kyrkan skulle splittras och framför allt inte att grunda en egen kyrka som bar hans namn. Han försvarade den äkta katolska tron och ville rena den från medeltida förvrängningar. Trots försök till försoning var åsiktsskillnaderna för stora mellan Luther och den katolska kyrkans ledning. Den romersk-katolska kyrkan som leddes av påven var inte redo för förnyelser och bannlyste Luther.

Reformatorn och de andra förnyarna inom kyrkan drevs småningom längre bort från den katolska kyrkan. De evangeliska församlingar som bildats inom den katolska kyrkan bildade slutligen, under 1500-talets gång, de tyska självständiga lutherska landskyrkorna.

Vid sidan av lutherdomen uppstod under reformationen också andra samfund, av vilka de mest betydande är den reformerta och den anglikanska kyrkan. Reformationens insikter spred sig med de teologer som studerat i Wittenberg i Tyskland och med Luthers skrifter till Norden. Gustav Vasa verkställde den kyrkliga förnyelsen i Sverige. Detta innebar också att den katolska kyrkans egendom förstatligades och att den lutherska statskyrkan grundades. Prästerskapet tog småningom till sig de mest centrala betoningarna i den lutherska reformationen och rotade dem hos folket.

Mikael Agricola kallas för Finlands reformator.