Hyppää sisältöön

Protestant, Protestantism

En protestant är en person som bekänner sig till den protestantiska tron. Man räknar att de kyrkor och religiösa samfund som uppstod som en följd av 1500-taletsreformation hör till protestantismen. Då splittrades den västliga kristenheten i två; den romersk-katolska kyrkan och olika protestantiska grupperingar.

Namnet protestantism härstammar från riksdagen i Speyer 1529 då man fattade beslut om att kväsa reformationen. De evangeliska, dvs. de som ställde sig på reformationens sida, protesterade mot detta majoritetsbeslut som kränkte samvetsfriheten, och bildade sedan egna protestantiska samfund.

Protestantismen är ett brokigt och svårdefinierat begrepp. Till de protestantiska kyrkorna hör bl.a. de lutherska och reformerta kyrkorna, den anglikanska kyrkan och en stor grupp små kyrkor som uppstod efter reformationen. Det uppstår hela tiden nya protestantiska samfund.