Hyppää sisältöön

Präst

Prästämbetet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är till för att förkunnaevangelium och förvalta sakramenten (Kyrkolagen 5 kap. 1 §). Genom denapostoliska successionen sträcker sig prästämbetet ända till apostlarna och Kristus.

Prästens särskilda uppgift är att förrätta den offentliga gudstjänsten, särskilthögmässan, och att dela ut de heliga sakramenten, att handha övriga kyrkliga förrättningar samt enskild själavård och bikt. Prästämbetet erhålls genom ordination till ämbetet. Ordinationen förrättas av en biskop. Biskopen ochdomkapitlet besluter om vem som godkänns för att ordineras till prästämbetet. Beslutet kan inte överklagas.

Den som ordineras till präst skall

  • vara en gudfruktig och för kristligt leverne känd konfirmerad medlem av kyrkan,
  • ha avlagt en sådan teologisk examen vid universitet som biskopsmötet godkänt som behörighet för prästämbetet,
  • till hälsotillståndet vara förmögen att förvalta prästämbetet, samt
  • även i övrigt vara lämplig för prästämbetet (Kyrkoordningen 5 kap. 2 §).

En förutsättning för ordinationen är en vokation (kallelse), dvs. att kyrkan eller någon församling har kallat personen att bestrida en prästtjänst (lat. vocatio externa). Man har alltså inte subjektiv rätt att erhålla prästvigning. Personen kan ordineras till församlingspräst, till specialuppgifter i kyrkan eller till tjänst vid domkapitlet, till tjänst i kyrkans missionsorganisationer eller på vissa grunder till präst i något annat kristet samfund. Det är också möjligt att erhålla ordination som lärare i teologisk vetenskap eller som religionslärare.

Den som vigs till präst skall avge följande löfte vid ordinationen: ”Jag N.N. lovar inför Gud den allvetande, att jag vid utövandet av prästämbetet, som jag nu står redo att motta, vill hålla mig till Guds heliga ord och den evangelisk-lutherska kyrkans därpå grundade bekännelse. Jag skall inte offentligt förkunna eller utsprida eller hemligt främja eller hylla läror som strider däremot. Jag vill även rätt förkunna Guds ord och förvalta de heliga sakramenten enligt Kristi instiftelse. Jag vill efterleva kyrkan lag och ordning samt villigt tjäna församlingen och ordets åhörare. Allt detta vill jag efterkomma, så att jag kan svara därför inför Gud och människor. Härtill förhjälpe mig Gud.”