Hyppää sisältöön

Kyrkostyrelsen

Kyrkostyrelsen är ett ämbetsverk som handhar kyrkans allmänna administration, ekonomi och verksamhet.

Medlemmar i kyrkostyrelsens plenum är ärkebiskopen, som är ordförande, tvåbiskopar som väljs av biskopsmötet samt två präster och nio lekmän, en från varje stift, som väljs av kyrkomötet.

En del av kyrkostyrelsens beslut fattas av ämbetskollegiet som består av sex tjänsteförrättande ecklesiastikråd. Via reglementen, har också en del av den beslutsfattande makten överförts till några ledande tjänstemän.

Kyrkostyrelsens ämbetsverk leds av kanslichefen. Organisatoriskt består Kyrkostyrelsen av förvaltningsavdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, verksamhetsavdelningen, utrikesavdelningen, samt specialenheter. Varje avdelning leds av ett ecklesiastikråd.

Förvaltningsavdelningen handhar frågor som rör kyrkans gemensamma förvaltning, lagberedning, kyrkliga val, församlingarnas administration, kyrkoskatten,folkbokföringen, adb, kyrkostyrelsens personalfrågor, samt kontorstjänster. Personalavdelningen verkar som kontor för Kyrkans avtalsdelegation. Dessutom bereder den, på uppgift av plenum, andra stadgar och förordningar som rör kyrkans personal.

Kyrkans centralfond fungerar som ekonomiavdelning. Avdelningen har en pensionsbyrå som behandlar pensionsfrågor, och en ekonomibyrå som behandlar övriga ärenden, som hör till centralfondens verksamhetsområde.

Verksamhetsavdelningen utvecklar och stöder församlingarnas arbete ,samt sköter om kontakterna till det övriga samhället. Enheter inom verksamhetsavdelningen är:

Utrikesavdelningens uppgift är att främja kyrkans ekumeniska relationer ochteologiska frågor i anknytning till dessa, ansvara för det kyrkliga arbete som utförs bland de finländare som bor utomlands och de utlänningar som bor i Finland, främja kyrkans utländska och mellankyrkliga biståndsarbete, kyrkans missionsarbete och samarbetet med kyrkans missionsorganisationer. Utrikesavdelningens verksamhet leds av kyrkans utrikesråd som sköter relationerna till andra kyrkor, religioner och mellankyrkliga organisationer.

De specialenheter som står direkt under kanslichefen är:

samt i administrativt hänseende biskopsmötets kansli och ärkebiskopens kansli.

Verksamhetsavdelningens, utrikesavdelningens, samt Kyrkans informationscentrals och Kyrkans forskningscentrals verksamhet stöds av direktioner som består av förtroendevalda vars mandattid motsvarar mandattiden för kyrkostyrelsens plenum. Samma system gäller för Kyrkans central för det svenska arbetet, vars direktion dock benämns nämnd.

Dessutom har kyrkostyrelsens plenum tillsatt flera delegationer som i egenskap av sakkunnigorgan stöder och främjar genomförandet av de uppgifter som kyrkostyrelsen utför.