Hyppää sisältöön

Kyrkolagen

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är ett offentligt-rättsligt samfund, vars ställning är definierad i rikets allmänna lagstiftning.

I kyrkolagen finns stadgar om kyrkans organisationsform och förvaltning. Riksdagen stiftar kyrkolagen, på förslag av kyrkomötet. I den separatakyrkoordningen stadgas ännu utförligare om kyrkans administration. Där finns också bestämmelser om kyrkans verksamhet. Kyrkoordningen antas av kyrkomötet.

Riksdagen kan inte stifta en ny kyrkolag eller ändra gällande kyrkolag utan initiativ från kyrkomötet. Då den stiftar en lag kan den inte avvika för mycket från kyrkomötets förslag. Endast justeringar av teknisk natur, som inte inverkar på sakinnehållet är möjliga.

År 1994 upphävdes den bestämmelse i riksdagsordningen enligt vilken endast de som är medlemmar i kyrkan fick delta i behandlingen av ärenden, som rör kyrkolagen och kyrkliga förhållanden i församlingarna.

Den nuvarande kyrkolagen trädde ikraft år 1994. Ändringar i kyrkolagen kräver tre fjärdedels majoritet i kyrkomötet.