Hyppää sisältöön

Islam

Islam uppstod på Arabiska halvön på 600-talet. Den grundades av profeten Muhammed (570-632). Muhammeds uppenbarelser, den fornarabiska religionen,judendomen och kristendomen inverkade på dess uppkomst.

Läran

Enligt den islamska tron finns det bara en Gud, Allah på arabiska, vars slutliga och fullkomliga uppenbarelse Muhammed har förmedlat till människorna. Islams heliga skrift är Koranen. Den består av de uppenbarelser som Muhammed hade. Det andra rättesnöret är så kallad traditionslitteratur (hadith på arabiska) som innehåller profetens handlingar (sunna på arabiska).

Enligt islam är människan skapad av Gud, i grunden god och ansvarig för sina handlingar. Människan måste underkasta sig Guds vilja. Frälsningen når man genom att noggrant följa de religiösa skyldigheterna. Gud förlåter alla synder om människan ångrar sig och ber om förlåtelse. Den enda synd som Gud inte förlåter är om man tar sig en annan Gud vid sidan av honom. Goda och onda gärningar vägs vid den yttersta domen.

Grunderna i muslimsk tro är tron på en Gud, hans profeter och de heliga skrifter som de förmedlat, änglar, domedagen och fatalismen (Gud har förutbestämt allt). Till varje muslims skyldigheter hör trosbekännelse, bön, fasta, allmosor och pilgrimsfärd till Mecka. Centrum för islam är templet Kaaba i Mecka.

Det arabiska ordet jihád (sträva efter/anstränga sig, kamp, strid) beskriver människans yttersta ansträngningar i sin personliga efterföljd av islams läror. En muslim kan offra alla sina fysiska och andliga krafter, sin egendom, sina tillgångar och ibland till och med sitt liv i kampen mot onda krafter, så att orättvisor, förtryck och olydnad upphör och Guds rättvisa ordning råder.

I sin grundbetydelse har jihád inget att göra med krig. Men redan under islams erövringskrig på 600-talet föddes uppfattningen om att kämpa för tron. Profeten Muhammed hade under sin tid i Medina (622-632) krigat mot den hedniska staden Mecka och slutligen vunnit staden till islam. I Koranen förekommer ordet jihád inte enbart i betydelsen kamp; närmare detta uttryck är det ofta förekommande ”strävar för Guds sak” (t.ex. 2:218).

Riktningar och utbreddhet

Inom islam finns två huvudriktningar; sunni och shia. 90 % av muslimerna tillhör sunni. Sammanlagt finns det över 1,2 miljarder muslimer på olika håll i världen. Det är ungefär 20 % av jordens befolkning. Islam är det näststörsta trossamfundet i världen. Numerärt har det flest anhängare i Indonesien och Indien. I de flesta arabländerna i Mellanöstern och Nordafrika är islam majoritetsreligion.