Hyppää sisältöön

Gud

Enligt den klassiska kristna uppfattningen är Gud ett personligt väsen som existerar oberoende av vad människan tänker. Guds väsen är fördolt men han har uppenbarat sig för människan i den utsträckning det är nödvändigt. Guds särskildauppenbarelse är i Kristus, hans Son och i Ordet.

Den kristna tron på Gud uttrycks i de ekumeniska trosbekännelserna: Han är dentreenige Guden: Fadern, Sonen och den heliga Anden. Gud är Skapare, Försonareoch Heliggörare.

I egenskap av Fader har Gud skapat allt och upprätthåller skapelsen, i Sonen har han blivit en av oss för att frälsa oss och i den heliga Anden är han nära oss för att förena oss med Sonen och Fadern.

Gud är inte en avlägsen igångsättare av allt eller en opersonlig kraft. Han är verksam i skapelsen och i historien och möter oss på ett personligt sätt. Bibelndefinierar inte Gud i detalj utan beskriver hans verksamhet i världen, i mänsklighetens historia och i den enskilda människans livsskeden.

I katekesen finns den lutherska kyrkans lära om Gud, hans egenskaper och verksamhet i komprimerad form. I den medeltida katolska teologin har man strävat efter att ge en förnuftsbaserad religionsfilosofisk förklaring till Guds existens. De mest kända filosofiska förklaringarna har framförts av Anselm av Canterbury och Tomas av Aquino.

Enligt den lutherska synen har varje människa någon gud. Människans gud är den eller det som hon mest av allt litar på och som hon anser att är källan till allt gott. Människans gud kan alltså vara till exempel framgång, förnuft, rikedom eller ett visst slags samhällssystem. Genom tron lever människan i gemenskap med Gud, som inte är en produkt av hennes önskningar eller tankar utan som är godheten själv, källan till och givaren av allt gott. Enligt Luther är människans viktigaste angelägenhet att lära känna Gud.

Gud är vid sidan av ett namn på de kristnas gud även ett allmänt begrepp som också kan hänvisa till gudar som bekänns inom andra religioner. I till exempel de arabiskspråkiga länderna kallar representanter för två olika religioner, kristna och muslimer, Gud vid samman namn: Allah, Gud.