Hyppää sisältöön

Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapet (FMS) är en missionsorganisation inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den grundades 1859 och verkar i över 20 länder i Afrika, Asien, Mellanöstern, Oceanien, Europa och Latinamerika.

Enligt sin verksamhetsidé vill missionssällskapet tjäna vår kyrka och dessförsamlingar, samt utländska kyrkor i deras vittnesbörd om Guds rike i ord och gärning tillsammans med Kristi världsvida kyrka. Målet är att nå de människor som ännu inte känner Kristus.

Alla lutherska församlingar är medlemmar i Missionssällskapet. Dessutom har sällskapet personmedlemmar och andra samfundsmedlemmar som representerar kyrkans väckelserörelser och kristna organisationer. Utomlands verkar Missionssällskapet i samarbete med de lokala församlingarna.

Missionssällskapet gör ett helhetsbetonat missionsarbete där förkunnelse och tjänst hör oskiljaktigt samman. Verksamhetsformer är församlingsarbete och kristen fostran, hälsovård, diakoni- och socialarbete, utbildning samt bredbasiga samhällsutvecklingsprojekt.

Till Missionssällskapets verksamhet i hemlandet hör förkunnelsearbete, information, utbildning och ungdomsarbete. Sällskapets årsfest ordnas det andra veckoslutet i juni tillsammans med någon lokalförsamling. Varje sommar ordnas också en årsfest på svenska. Missionssällskapet ger ut den finskspråkiga tidningen Suomen Lähetyssanomat och den svenskspråkiga tidningen Mission. Missionssällskapets verksamhetshus finns i Helsingfors. Dessutom har sällskapet verksamhetspunkter i varje stift.

Missionssällskapet verkar med andligt och ekonomiskt stöd från församlingarna och privatpersoner. För utvecklingsprojekt får det också stöd från utrikesministeriets medel för utvecklingssamarbete.