Hyppää sisältöön

Församling

Ordet församling (grek. ekklesia) kan antingen betyda hela den universella kristenheten (den allmänneliga kyrkan), den del av den lokala kyrkan, den förvaltningsmässiga lokalförsamlingen, som hör till något stift som står under enbiskops uppsikt. I den första bemärkelsen är församlingen helig, ett särskilt ”för Herren avskilt” samfund och en ”helig gemenskap” till skillnad från världsliga organisationer och sammanslutningar.

Enligt den kristna tron är församlingen en gemenskap som har sitt ursprung i Gud. Församlingen är en gemenskap som leder till frälsning eftersom den i grund och botten är andlig till sin natur, dvs. av den heliga Anden samlad, ledd och levandegjord.

En församling i ordets andra bemärkelse är ett offentligt-rättsligt samfund. Ikyrkolagen (KL 4 kap. 1 §) definieras församlingens uppgift på följande sätt: ”För att fullgöra kyrkans uppgifter sköter församlingen förrättande av gudstjänster ochdop, utdelning av nattvarden samt andra kyrkliga förrättningar, kristen fostran och undervisning, själavård, diakoni och missionsarbete samt övriga uppgifter som grundande sig på det kristna budskapet avser förkunnelse och tjänst.”

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är indelad i geografiskt avgränsade församlingar och stift. En medlem i kyrkan hör till den lokalförsamling på vilkens områden han eller hon bor. I regel följer församlingsindelningenkommunindelningen. Ifall det finns flera församlingar på en och samma kommuns område (vilket är vanligast i städer) bildar dessa församlingar en kyrklig samfällighet.

Församlingarna är finskspråkiga, svenskspråkiga eller tvåspråkiga. Församlingarna har en omfattande självständighet med avseende på verksamhet, ekonomi och administration. Inom församlingarna verkar vid sidan av tjänsteinnehavarna och övriga arbetstagare ett stort antal frivilliga som deltar på många olika sätt i församlingens andliga tjänst.

Församlingsmedlemmarna verkar också som förtroendevalda inom olika former av verksamhetsorgan. Den högsta beslutsfattande makten utövas av kyrkofullmäktige, och i samfälligheter av gemensamma kyrkofullmäktige, vilka har valts av församlingsmedlemmarna via församlingsval.