Hyppää sisältöön

Domkapitlet

Domkapitlet handhar stiftets verksamhet, administration och ekonomi. Det stöder och övervakar församlingarnas verksamhet och administration samt sköter personalfrågor som rör präster och lektorer och övervakar deras och övriga församlingsanställdas tjänsteutövning och liv. Domkapitlet bereder och verkställer stiftsfullmäktiges beslut.

Domkapitlet leds av biskopen. Han är ordförande i domkapitlet och utövar den högsta andliga tillsynen i stiftet. Domprosten är viceordförande i domkapitlet och de övriga medlemmarna är två prästassessorer, en lekmannamedlem, den lagfarna assessorn och stiftsdekanen. (Kyrkolagen och kyrkoordningen kap. 19).

Domkapitlet kallas vanligtvis också domkapitlets ämbetsverk som består av biskopens medarbetare: den lagfarna assessorn och notarien i egenskap av förvaltningsämbetsmän samt stiftsdekanen och stiftssekreterarna som sköter stiftsverksamheten.

År 1997 överfördes domkapitlen i sin helhet från staten till kyrkan. Samtidigt återgick biskoparna till att vara avlönade av kyrkan efter att i 500 år ha varit kronans, dvs. statens, tjänstemän, ända sedan Gustav Vasa verkställdereformationen och reduktionen.