Hyppää sisältöön

Den pietistiska väckelserörelsen i Finland

Den pietistiska väckelserörelsen (på fi. herännäisyys) är en av de väckelserörelser som verkar inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den har framför allt sina rötter i de väckelser som uppstod i Savolax och Österbotten på slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Paavo Ruotsalainen (1777-1852) blev rörelsens ledare och rörelsen blev enhetligare.

Paavo Ruotsalainens livshistoria har berört finländare ända fram till våra dagar. Han har t.ex. förekommit i Joonas Kokkonens framgångsrika opera Viimeiset kiusaukset (De sista frestelserna). Paavos psalm, Sinuhun turvaan Jumala (Min Gud, på dig förtröstar jag, psalm 380)), beskriver väckelsens fromhetskamp förr och nu. Pietismen karakteriseras inte som en lärobaserad rörelse, fastän den ses som en nära bärare av kyrkans lära och bekännelse.

Med pietismen förknippas uttrycket ”en längtande, en bidande tro”, som beskriver hur svårt det är att nå fram till en stark känsla av att vara benådad och frälst(frälsningsvisshet) under en människas livstid. Därför är man försiktig i sitt tal om frälsningen och litar på att Gud vet vad människan behöver. Inom pietismen betonar man öppenhet mot samhället och samhälleligt deltagande.

Rörelsen som traditionellt har ansetts vara mycket värdekonservativ har under de senaste årtiondena öppnat sig och visat förståelse för en mera sekulariserad livsstil. Traditionella värden som hem och familj är fortfarande viktiga inom pietismen. Pietisterna eller ”de väckta” är kända för sin bönemötestradition (seurat).

Traditionen med bönemöten i hemmen lever fortfarande på många orter. På bönemötena varvas korta tal med Sions psalmer, som ofta präglas av längtan. Bönemötena är nödvändigtvis inte noggrant förberedda utan man försöker uppnå en ”känsla” som de församlade delar. Man vill inte fördöma andra, eftersom var och en själv först behöver göra bättring. Vem som helst av de församlade kan hålla tal på ett bönemöte.

Pietistiska väckelserörelsens verksamhetscentrum finns i Lappo. Föreningen har ca 7000 medlemmar och 150 lokalavdelningar. Lokalavdelningarna har hand om bönemötena. Enligt Kyrkans forskningscentral hålls pietistmöten i var tredje församling.

Pietismens starkaste fästen finns fortfarande i Savolax och Österbotten. Pietisternas sommarmöte besöks fortfarande av ca 25 000 festdeltagare. Föreningen ger ut månadstidskriften Hengellinen Kuukauslehti (Andlig Månadstidskrift). Sin missionsverksamhet kanaliserar föreningen via Finska missionssällskapet.