Hyppää sisältöön

Biskop

Biskopen utövar den högsta tillsynen över församlingarna och prästerna i sitt stift. Biskopsämbetet är en garant för kyrkans enhet: biskopens uppgift är att hålla samman den flock som anförtrotts hen och vaka över kyrkans enhet.

Det är biskopens uppgift att övervaka att Guds ord predikas i enlighet med kyrkans bekännelse, att sakramenten förvaltas rätt och att gudstjänsterna förrättas i enlighet med bestämmelserna och kyrkans tradition. Biskopen har de största andliga befogenheterna i sitt stift, bl.a. rätten att viga präster.

Biskopen är å tjänstens vägnar ordförande för domkapitlet soch medlem i biskopsmötet och i kyrkomötet. Biskopen utför visitationer i församlingarna, viger präster och lektorer, installerar ordinarie präster i sina tjänster och inviger kyrkor och kapell.

Biskopsvalet förnyades år 2000 genom att utnämningen av biskopar överfördes från presidenten till kyrkan. I det nya biskopsvalet tillämpar man kandidatnominering. 10 röstberättigade i valet kan grunda en valförening. Vid behov sker valet i två omgångar, på samma sätt som vid val av republikens president. Domkapitlet utfärdar fullmakt till den som fått flest röster i valet.

I biskopsval är hälften av de röstberättigade präster och hälften lekmän. Röstberättigade är stiftets präster och lektorer, domkapitlets lagfarne assessor, de lekmannarepresentanter i kyrkomötet som stiftet har valt, och elektorer som församlingarnas förtroendeorgan väljer.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har nio stift. Det finns 10 biskopar eftersom Åbo ärkestift har både en ärkebiskop och en biskop.