Hyppää sisältöön

Avtalsdelegationen

Kyrkans avtalsdelegation är kyrkans arbetsgivarmyndighet som förhandlar och ingår avtal med kyrkans tjänsteinnehavare och arbetstagare om villkoren för anställningsförhållandena. Avtalsdelegationen representerar kyrkan ochförsamlingarna som arbetsgivarparter i avtalsförhandlingarna och den är en av de fem arbetsgivarcentralorganisationer som undertecknat det inkomstpolitiska avtalet.

Till kyrkans avtalsdelegation hör 11 medlemmar som utses av kyrkomötet för en mandatperiod på fyra år. Medlemmarna skall representera landets olika delar och ha kännedom om arbetsmarknadsförhållandena. Avtalsdelegationen väljer ordförande inom sig.

Avtalsdelegationens kontor är samtidigt kyrkostyrelsens personalavdelning. Kontoret leds av ett ecklesiastikråd som verkar som avtalsdirektör. Kyrkans avtalssystem grundar sig på de lagar om kyrkans tjänste- och arbetsavtal samt avtalsdelegationen som trädde i kraft i början av år 1975.