Hyppää sisältöön

Klimatförändringen påverkar placeringarnas värdeutveckling

De förändringar som klimatförändringen medför ställer placerarna inför helt nya risker och möjligheter. I praktiken innebär detta att företagens och staternas sätt att hantera klimatförändringen över tid inverkar på avkastningen av och riskutvecklingen för Kyrkans pensionsfonds placeringsverksamhet. Pensionsfondens arbete mot klimatförändringen är en del av placeringsverksamhetens riskhantering. Pensionsfondens centrala uppgift är att se till att pensionerna till kyrkans anställda ska kunna betalas ut även i framtiden.

Klimatförändringens ekonomiska effekter på världens olika marknader och branscher är mångfacetterade och varierar beroende på olika uppvärmningsscenarier. De risker som klimatförändringen medför är särskilt kritiska inom branscher med höga utsläpp av växthusgaser, såsom samhällstjänster, basindustri och energiproduktion. Klimateffekterna är kännbara också inom jord- och skogsbrukssektorn.