Hyppää sisältöön

Usein kysyttyä lomarahan leikkaamisesta

Esimerkkejä lomarahan leikkauksesta ja sen voimaantulosta 1.2.2017

Haluaisin tarkennusta KirVESTES:n 116 § 2 mom. mukaisen lomarahan maksamiseen:

”Tätä työ- ja virkaehtosopimusta sovelletaan 3 momentissa mainituilta lomanmääräytymisvuosilta ansaittuun lomarahaan riippumatta lomarahan maksamisajankohdasta.”

Tarkoittaako yllä oleva, että lomarahaa leikataan vasta 01.02.2017 jälkeen?. Eli jos palvelusuhde on päättynyt vaikka 31.12.2016 tai päättyy 31.01.2017, niin lopputilin yhteydessä maksettua lomarahaa vuonna 2017 ei leikata?

Vastaus:

Kyllä. Näin juuri on. Sopimus astuu voimaan 1.2.2017 ja leikkaukset tehdään vasta sen jälkeen maksettavista lomarahoista.

_____________________________

Uusi virka- ja työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Sen mukaan lomaraha maksetaan 70 prosenttisesti. Jos työntekijä pyytää ajalta 1.4.-31.10.2016 kertynyttä lomarahaa maksettavaksi ennen 1.2.2017, maksetaanko se 100 %:n vai 70 %:n mukaisena?

Vastaus:

Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä tai silloin, kun palvelussuhde päättyy. KirVESTES 2017 tulee voimaan 1.2.2017 ja siinä on sovittu, että lomaraha maksetaan vielä vanhojen, siis nyt voimassa olevien määräysten mukaisena, jos palvelussuhde päättyy viimeistään 31.1.2017.

KirVESTES:n 110 §:n 1 momentissa todetaan, että työnantaja voi päättää työntekijän/viranhaltijan pyynnöstä lomarahan aikaisemmasta maksuajankohdasta. On huomattava, että vaikka työntekijä maksuajankohdan aikaistamista pyytää, siihen ei työnantajan tarvitse suostua. Vaikka työnantaja suostuisi lomarahan maksun ennakointiin, lomaraha määräytyy 31.3.2017 mukaan ja maksetaan siis 70 %:n mukaisena. Vain jos palvelussuhde päättyy ennen 1.2.2017 lomaraha maksetaan 100 %:n suuruisena.

_____________________________

Onko lomarahojen leikkaus vuonna 2017 paikallisen sopimisen piiriin kuuluva asia?

Vai onko se jokaisessa seurakunnassa ilman neuvottelumahdollisuutta voimaan astuva asia?

Talousarviossa olen huomioinut leikkauksen. Yksi työntekijä kyseenalaisti leikkauksen koska meillä ei ole käyty paikallisneuvotteluita tulevista muutoksista.

Vastaus:

Asia ei ole paikallisesti sovittava. Seurakuntien täytyy soveltaa uutta lomarahasopimusta, jossa on sovittu lomarahojen leikkauksista. Leikkaus tulee "automaattisesti" tehtäväksi jo sillä, että näin on siis KirVESTES 2017 solmimisen yhteydessä sovittu.

_____________________________

Työsuhde päättyy 31.12.2016 ja lomaraha ajalta 1.4.-31.12.2016 maksetaan joulukuussa. Vaikuttaako lomarahan vähennys jo tähän lomarahaan ja miten? Nyt ei makseta lomakorvausta, vaan työntekijä pitää kaikki lomat pois ennen työsuhteen päättymistä.

Vastaus:

Lomarahan vähennys ei vaikuta, koska palvelussuhde päättyy ja lomaraha maksetaan ennen 1.2.2017. Sillä ei ole merkitystä, pidetäänkö loma lomana vai maksetaanko siitä lomakorvaus.

_____________________________

Olemme maksaneet muutamalle henkilölle lopputulin vuoden 2016 syksyn aikana. Lomaraha on maksettu täytenä kaikille, osalle on maksettu myös lomakorvausta.

Olemmeko tulkinneet uutta sopimusta väärin? Olisiko lomaraha pitänyt maksaa uusilla pienemmillä prosenteilla heille, jotka pitivät lomansa. Lomakorvausta saaneille lomaraha maksetaan vanhoilla prosenteilla.

Pitäisikö työantajan periä väärin maksettu lomarahaa työntekijältä takaisia?

Vastaus:

Nähdäkseni olette maksaneet aivan oikein. Rajapyykkinä lomarahan suuruudelle on 1.2.2017, kun uusi sopimus tulee voimaan. Jos palvelussuhde päättyy sitä ennen eli viimeistään 31.1.2017, lomaraha maksetaan lomakorvauksen yhteydessä vielä täytenä.

Jos palvelussuhde taas päättyy 1.2.2017 tai sen jälkeen, lomaraha maksetaan 70 %:n mukaisena koko ansainta-ajalta 1.4.2016 lukien. Tämä on siis luonteeltaan halki-poikki-pinoon -määräys eikä esim. niin, että lomarahan ansainta 31.1.2017 asti olisi aina täyden lomarahan mukaista.

Vielä selvennys. Lomarahan suuruuteen ei vaikuta mitään se, annetaanko palvelussuhteen päättyessä erääntymätöntä lomaa lomana vai maksetaanko loma pois lomakorvauksena. Lomarahan suuruuteen vaikuttaa vain tuo päivämäärä 1.2.2017; onko palvelussuhde päättynyt ja lomakorvaus+lomaraha maksettu ennen sitä vai ei.

_____________________________

Diakoni on jäänyt 1.1.2016 virkavapaalle, joka kestää 31.10.2018 saakka. Hän säästi osan lomistaan, mutta nyt kertyneitä eli vuoden 2017 lomia sovittiin korvattavan rahana.

Koska hänen virkasuhteensa ei ole päättynyt, niin leikataanko lomarahoja 30%:lla? Vai maksetaanko lomaraha vasta kesäkuussa 2017? Ongelmana myös se, lomien vuoksi tieto palkattomasta virkavapaasta ei ehtinyt Kipaan, joten hänelle maksettiin erehdyksessä marraskuun palkka. Tarkoituksemme on vähentää lomakorvauksen yhteydessä väärin maksettu palkka.

Vastaus:

Lomarahan suuruus on 31.3.2017 erääntyvästä lomasta 70 %. Leikkaus koskee myös diakonianne; virkavapaa ei muuta asiaa. Leikattu lomaraha tulee lähtökohtaisesti maksuun kesäkuussa.

Nyt olette erehdyksessä maksaneet hänelle marraskuulta täyden palkan. Ja jotta sitä ei tarvitsisi periä takaisin pohditte lomakorvauksen maksamista ja samalla lomarahalla puuttuvan summan kattamista. Mielestäni niin voidaan tehdä, jos sovitte siitä diakonin kanssa. Mutta se, että se lomaraha maksetaan ennakkoon, ei muuta sitä, että lomaraha lasketaan 70 %:n suuruisena.

_____________________________

Teemme talousarviota vuodelle 2017. Miten lomarahojen leikkaaminen vaikuttaa talousarvioon?

  • Vakituiset työntekijät, lomanmääräytymisvuosi 1.4.2016-31.3.2017, lomaraha maksetaan kesäkuussa 2017. Vähennetäänkö lomarahaa koko lomanmääräytymisvuodelta -30% vai ajalta 1.2.2017-31.3.2017?
  • Vai onko kyse siitä, että kun lomaraha tulee maksuun 1.2.2017 jälkeen, sitä vähennetään aina 30 %:lla, riippumatta siitä, miltä ajalta lomaraha on kertynyt (esim. määräaikaiset)?

Vastaus:

Lomarahan leikkaus koskee lomarahoja, jotka kertyvät seuraavilta lomanmääräytymisvuosilta: 1.4.2016–31.3.2017, 1.4.2017–31.3.2018 ja 1.4.2018–31.3.2019. Leikkaus siis koskee täysimääräisesti näiltä kolmelta lomanmääräytymisvuodelta ansaittavia lomarahoja. KirVESTES:n voimaantulopäivällä 1.2.2017 ei ole tämän asian osalta merkitystä. Lomarahaprosentteja pienennetään ko. lomanmääräytymisvuosina tuo 30 %.