Hyppää sisältöön

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Vuoden 2022 apurahojen hakuaika päättyi 10.9.2021. Hakuaikaan mennessä tuli 53 hakemusta. Tutkimuskeskuksen neuvottelukunta käsittelee hakemukset kokouksessaan 25.11.2021. Päätöksen apurahojen jaosta tekee kirkkohallituksen virastokollegio joulukuussa 2021. 

Apurahoja myönnetään vuosina 2022–2025 seuraaville painopistealueille:

  • Kirkon missio muuttuvassa yhteiskunnassa
  • Luterilaisuus ja kristinuskon globaali kehitys
  • Kirkon talous, digitalisaatio ja toimintakulttuurin kehittäminen
  • Kristillinen spiritualiteetti nykyaikana
  • Ekoteologia, kirkot ja kestävä kehitys

Apurahoja myönnetään henkilökohtaiseksi apurahaksi, tutkimuskuluihin sekä ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin.  Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin, ei esimerkiksi pro gradu -töihin. Hakijan jatko-opinto-oikeuden on oltava voimassa hakuajan päättymispäivänä.

Henkilökohtaisen verottoman apurahan kuukausittainen maksimimäärä määräytyy seuraavasti: ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle 1 500 €/kk, lisensiaatille 1 600 €/kk ja tohtorille 1 700 €/kk. Sen lisäksi voidaan myöntää varoja lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen maksamiseen, jos vakuuttamisen ehdot täyttyvät (ks. www.mela.fi). Jos tutkimus suoritetaan yliopiston laitoksella, hakijan tulee ilmoittaa, periikö laitos yleiskustannusosuuden.

Ruotsinkieliset hakijat voivat merkitä hakulomakkeeseen hakevansa myös ruotsinkielisen tutkijan apurahaa, joka jaetaan erikseen. Nämä hakemukset osallistuvat automaattisesti myös muuhun apurahajakoon.

Apurahan nostaminen

Apurahan voi nostaa aikaisintaan sinä vuonna, jolle se on myönnetty. Apuraha maksetaan Kirkon keskusrahastosta saajan ilmoittamalle pankkitilille. Alle seitsemän kuukauden apurahat maksetaan yhdessä erässä. Suuremmat apurahat maksetaan kahdessa erässä.

Apurahan käyttöön liittyviä yleisiä periaatteita

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Apuraha on saajalleen apurahaa, ei työ- tai virkasuhteessa tehtävästä työstä maksettavaa palkkaa. Apuraha on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää tai lahjoittaa kolmannelle osapuolelle.

Apuraha, jota ei ole käytetty myöntövuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä, katsotaan peruuntuneeksi eli esim. vuodelle 2019 myönnetty apuraha on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Poikkeuksena ovat perhevapaat, jolloin apuraha on käytettävä kolmen vuoden kuluessa. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.

Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa hankkeen parissa työskentely ansiotyöstä vapaana. Se on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen. Apurahaa ja kokopäiväisestä työstä maksettavaa palkkaa tai toista apurahaa tai apurahaa vastaavaa aikuiskoulutustukea ei voi nostaa samanaikaisesti. Jaksolla, jolla apurahaa nostetaan, on kuitenkin mahdollista suorittaa virkaa tai muuta palkallista tehtävää (esim. satunnaisia tai säännöllisiä tuntitöitä) enintään 25 % kuukausittaisesta työajasta.

Verotusnäkökohtia

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat ovat verovapaita.

Verohallinnon päätöksen mukaan apurahojen maksajan on ilmoitettava luonnollisille henkilöille maksamansa apurahat verohallinnolle. Apurahat on ilmoitettava, jos samalle henkilölle maksettu suoritus on vähintään 1 000 euroa vuodessa. Vuosittain tammikuussa annettavassa ilmoituksessa mainitaan mm. apurahansaajan nimi, henkilötunnus,  apurahan käyttötarkoitus sekä maksettu määrä.

Sosiaaliturva

Apurahansaajan sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2009. Apurahansaajan tulee olla yhteydessä Melaan eli Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen vakuutusturvan järjestämiseksi ja maksamiseksi, mikäli apuraha on myönnetty vähintään neljän kuukauden työskentelyyn. Tällainen apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut, joita ovat työeläkevakuutusmaksu, sairaanhoitomaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Maksut ovat yhteensä keskimäärin noin 15 % apurahan määrästä.

Vakuutushakemuksen saatuaan Mela määrittelee apurahansaajalle vuosityötulon. Pääsääntöisesti perusteena on koko Kirkon tutkimuskeskuksen myöntämän apurahan määrä. Vakuutus tulee ottaa sille ajalle, jolle apuraha on myönnetty (ilmoitetaan apurahapäätöksessä kuukausina), vaikka työskentely ei toteutuisi yhtäjaksoisena.

Kirkon tutkimuskeskus on velvollinen ilmoittamaan ja antamaan Melalle tarvittaessa lisätietoja myöntämistään apurahoista.

Lisätietoa apurahansaajan sosiaaliturvasta saa Melan asiakaspalvelusta, puh. 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi sekä kotisivuilta www.mela.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ota yhteyttä

Toimistosihteeri
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Kirkon tutkimuskeskuksen

  • apurahat
  • ostolaskut
  • hallinnolliset tehtävät