Hyppää sisältöön

Vigsel utomlands

Kyrklig eller borgerlig vigsel?

Äktenskap kan ingås antingen som kyrklig eller borgerlig vigsel. Kyrklig vigsel kan förrättas endast om åtminstone ena maken är konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Den andra maken måste dessutom höra till en kristen kyrka eller ett kristet trossamfund. I många länder är borgerlig vigsel det enda juridiskt giltiga alternativet. I en sådan situation kan brudparet efter vigseln be om kyrklig välsignelse. En kyrklig välsignelse av äktenskapet kan förrättas av vilken präst som helst inom vår kyrka eftersom något särskilt vigseltillstånd inte behövs. 

1 Var ute i god tid och var beredd på överraskningar

Inled förberedelserna i god tid, helst 6–12 månader på förhand.

2 Kontakta den lokala emigrantprästen eller den civila myndigheten

Det är klokt att kontakta prästen eller den civila myndigheten i god tid när ni planerar en kyrklig vigsel utomlands. Varje präst i evangelisk-lutherska kyrkan har vigselrätt i Finland, men utomlands kan en vigsel endast förrättas av präster som har särskilt tillstånd. 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat en del av emigrant- och turistprästerna vigselrätt på stationeringsorten. I dessa länder kan äktenskap alltså ingås enligt finsk lag inför en finsk myndighet.

Prästernas vigselrätt utomlands

Utomlands kan man dock gifta sig inför en utländsk myndighet. En del av de utlandsfinländska prästerna kan förrätta sådana vigslar. Se punkt 3 och 5 nedan.

3 Ordna med nödvändiga dokument och praktiska arrangemang

Hinderslöshetsintyg ska skaffas i god tid

Kravet för att kunna vigas är överallt att en hindersprövning har gjorts. I Finland fås hinderslöshetsintyget antingen i hemförsamlingen eller vid magistraten. Hinderslöshetsintyget fås vanligen inom en vecka efter att paret har begärt hindersprövning och intyget är i kraft i fyra månader. När vigseln förrättas av en utländsk kyrkas präst eller en civil myndighet ska hindersprövningen och vigseln förrättas enligt landets lagar och bestämmelser.

När hindersprövningen och vigseln ska förrättas av en utländsk myndighet behöver en finsk medborgare vanligen också ett hinderslöshetsintyg av sin egen registermyndighet (församling eller magistrat). Detta intyg är skrivet på sex språk.

I Finland fås hinderslöshetsintyget vanligen inom en vecka efter att paret har begärt hindersprövning och intyget är i kraft i fyra månader. En hindersprövning som utförs av en utländsk myndighet kan pågå i flera veckor. Det är alltså bäst att reservera tillräckligt med tid.

Äktenskapet registreras i Finland genom att man lämnar in vigselattesten till registermyndigheten. Registermyndigheter är församlingarnas pastorskanslier och magistraterna. I en del fall kan registermyndigheten också kräva en bestyrkt översättning av vigselattesten. Det är bra att kontakta registermyndigheten redan före resan så att det är klart vilka dokument som behövs för att registrera äktenskapet i Finland.

Kontrollera vilka dokument som behövs för att registrera äktenskapet i Finland

4 Ni kan boka flygbiljetter först när punkterna 2–3 är klara

5 Dags för fest – kyrklig vigsel utomlands

  • Vigsel enligt Finlands lagar inför en finsk myndighet

Utomlands är en kyrklig vigsel det enda sättet för en finsk medborgare att ingå äktenskap enligt Finlands lagar och inför en finsk myndighet.

Vigselförrättaren är då en finländsk präst som undervisningsministeriet beviljat vigselrätt i landet. Ur brudparets synvinkel är förfarandet exakt detsamma som vid en kyrklig vigsel i Finland. Det enda som är annorlunda är att vigseln sker utanför Finlands gränser. Hinderslöshetsintyget begärs antingen från den egna hemförsamlingen eller magistraten och ges till vigselförrättaren. Efter vigseln skickar prästen vigselattesten till registermyndigheten och äktenskapet registreras på normalt sätt.

Prästernas vigselrätt utomlands

I de nordiska länderna: Med ett hinderslöshetsintyg som utfärdats av en finsk myndighet enligt lagarna i landet där vigseln sker och inför landets myndighet

I alla nordiska länder kan finska medborgare ingå äktenskap med stöd av en hindersprövning som gjorts i Finland.

Vigselförrättare är en präst eller en civil myndighet som har vigselrätt i landet. Lagarna i landet där vigseln förrättas följs.

  • En finsk medborgare kan också ingå äktenskap utomlands enligt landets lagar och bestämmelser

Vigseln förrättas då av en präst i ett kyrkosamfund eller en civil myndighet som har vigselrätt i landet. Hindersprövningen sker också enligt landets lagar och bestämmelser.

6 Vigselkostnader

Utomlands, både i lutherska och andra kristna kyrkosamfund, är det vanligt att kyrkliga förrättningar är avgiftsbelagda. Detsamma gäller finländska utlandsförsamlingar. Det är bra att även diskutera kostnaderna med utlandsprästen på förhand. Finländska utlandsförsamlingar önskar vanligen ersättning för prästens och kantorns resekostnader samt en penninggåva (cirka 150 euro) för att täcka bland annat kostnaderna för användningen av kyrkan. I Finland är kyrkliga förrättningar alltid avgiftsfria.

7 Registrering av vigsel så att den vinner laga kraft i Finland

När finska medborgare ingår äktenskap inför en utländsk myndighet vinner äktenskapet laga kraft först när det har registrerats i Finland. Efter vigseln ska brudparet skicka de nödvändiga registreringsdokumenten till registermyndigheten. Registrera det lagakraftvunna äktenskapsintyget hos magistraten i Finland om äktenskapet har ingåtts enligt äktenskapslagen i ett annat land än Finland.

Magistraterna i Finland

Äktenskap som ingåtts i Sverige registreras automatiskt i Finland utifrån ett samarbetsavtal som ländernas myndigheter har ingått. Om äktenskapet ingåtts i något av de andra nordiska länderna måste brudparet sköta registreringen själv.

Äktenskapet registreras i Finland genom att man lämnar in vigselattesten till registermyndigheten. Registermyndigheter är församlingarnas pastorskanslier och magistraterna. I en del fall kan registermyndigheten också kräva en bestyrkt översättning av vigselattesten.

Det är bra att kontakta registermyndigheten redan före resan så att det är klart vilka dokument som behövs för att registrera äktenskapet i Finland.

Registreringen kan också göras redan under resan vid en finsk beskickning. Följande dokument lämnas då in till beskickningen:

  • Äktenskapsintyg i original som officiellt auktoriserats i hemvistlandet eller en bestyrkt kopia av intyget.
  • Äktenskapsintyg som översatts till finska eller svenska av en auktoriserad översättare.
  • Blanketten ”Anmälan om utomlands vigd finsk medborgare”.
  • Om efternamnet har ändrat i och med äktenskapet bör blanketten ”Val av släktnamn” bifogas.

Finlands beskickningar utomlandsÖppna länk i ny flik

Välsignelse av äktenskap utomlands

Alla präster inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har rätt att förrätta välsignelse av ett äktenskap både i Finland och utomlands. Det är vanligt att man förrättar välsignelse av äktenskap när den officiella vigseln har förrättats inför en civil myndighet utomlands.

Välsignelse av äktenskap påminner mycket om en kyrklig vigsel. Den största skillnaden är formuleringen av frågorna. Om prästen inte känner paret från förut behövs ett intyg över att paret som ska välsignas har vigts. För detta ändamål kan till exempel ett ämbetsbetyg användas av vilket familjeförhållandena framgår. Paret kan också få ett intyg över välsignelsen av äktenskapet.