Hyppää sisältöön
Unga människor

Att studera utomlands

Är du intresserad av att studera eller forska utomlands? Ligger internationella ärenden nära ditt hjärta?

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga dina ekumeniska kunskaper, befrämja din teologiska forskning och förbättra dina språkkunskaper.

Det finns stipendieprogram i följande länder:

På denna sida meddelar vi också om andra aktuella stipendiemöjligheter, t.ex. ansökningar om internationella kyrkoförbundens steward- eller praktikantplatser. Enheten för teologiska frågor beviljar även mindre, enskilda resebidrag för bland annat internationella seminarier med ekumeniskt innehåll. Man kan också ansöka om understöd för resor som anknyter till ekumenisk forskning eller utbildning. Allmänna principer för det teologiska stipendieprogrammet.

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, Frankrike (LVF)

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, som är underställt Lutherska världsförbundet, ordnar varje år ett veckolångt ekumeniskt sommarseminarium. Seminarium i juli 2020 med temat "Ecumenical and Interreligious Dialogue: Similarities and Differences" blev inställt pga coronapandemin.

Utrikesavdelningen beviljar årligen 1–2 stipendier som täcker deltagaravgiften och resekostnaderna i anslutning till sommarseminariet.

Utbildningscentret Josefstal, Tyskland (Bayerska landskyrkan)

Bayerska landskyrkans utbildningscenter Josefstal i södra Tyskland ordnar en ekumenisk studiekurs varje maj. Kursen ordnas nästa gång 2021.

Kommentarer av kursdeltagare:

  • ”Kursprogrammet var välstrukturerat, genomtänkt och smidigt”
  • ”Det bästa med kursen är att möta företrädare för olika kyrkor”.
  • ”Det intensiva samarbetet under kursen möjliggjorde en öppen diskussion om kursens teman”
  • ”Det lönar sig absolut för finländare att även framöver delta i den välorganiserade ekumeniska kursen. Deltagarna behöver inte kunna någon tyska alls, för det ordnas en utmärkt simultantolkning via hörlurar från tyska till engelska och från engelska till tyska.”

EDK:s stipendium, Tyskland

Man kan söka stipendium från EDK för studier eller forskning i Tyskland. Stipendiet förutsätter utrikesavdelningens förordande. Stipendietidens längd kan variera och stipendiet är avsett för studerande och forskare, men även för studerande som avlägger yrkesstudier. Sökanden sköter själv kontakterna till läroinrättningen i Tyskland.

Stipendiet ska sökas i början av september månad året innan den önskade stipendieperioden ska inledas. Mera information och ansökningsanvisningar ger sakkunnig Ari Ojell.

Ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz (KVR)

Ekumeniska institutet i Bossey, som är underställt Kyrkornas världsråd, ligger nära Geneve i Schweiz och arrangerar olika ekumeniska kurser för teologer, kyrkligt anställda och studerande inom den kyrkliga sektorn, men även för aktiva lekmän. Det finns kortkurser på några dagar eller veckor som tar upp aktuella teman samt även längre examenskurser som omfattar högst ett läsår.

Enheten för teologiska frågor beviljar den som blir antagen till en längre examenskurs ett delstipendium för kursavgiften och ett stipendium som täcker resekostnaderna. En allmän förutsättning är att stipendiaten har avlagt teol.kand. examen eller motsvarande och är intresserad av att studera ekumeniska frågor och vill förbereda sig på ekumeniskt arbete. Ansökningstiden till nästa läsårs examenskurser avslutas i början av juni varje år. Den pågående ansökan gäller läsåret 2021-2022.

När det gäller kortkurser kan man söka stipendium för rese- och deltagarkostnader. De flesta kurser riktar sig framför allt till kyrkans anställda och passar därför utmärkt som en del av församlingarnas och stiftens personalutbildning i ekumeniska frågor. Samtidigt lämpar sig kurserna väl för studerande och forskare inom teologi och andra kyrkliga branscher som vill specialisera sig på ekumeniska frågor.

Ta del av tidigare deltagares erfarenheter av sommarkursen!

Lutherska teologiska universitetet i Budapest, Ungern

Vid Lutherska teologiska universitetet i Budapest finns en stipendieplats för en finländsk teologie studerande för 1–2 terminer eller också för en kortare tid enligt överenskommelse. Stipendiet täcker studierna och helpension på universitetets internat. Enheten för teologiska frågor beviljar stipendiaten ett understöd som täcker resekostnaderna. Det är önskvärt att stipendiaten har grunderna i det ungerska språket och minst teologie kandidatexamen. Stipendiet passar också nyutexaminerade.

Ansökan skickas till enheten för teologiska frågor senast ett halvt år innan den planerade stipendieperioden ska inledas.

Ansökningsdokument

  1. Fritt formulerad ansökan med motivering till stipendieansökan samt den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
  2. Utredning av studierna i teologi och i det ungerska språket (studieregisterutdrag, utredning av huvudämnet och forskningsämnet).
  3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen bör ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde.

Det är också möjligt att göra ett 1–3 månader långt studie- eller forskningsbesök i Budapest i anslutning till lärdoms- och slutarbetet eller tillämpade studier. Frågor per e-post till adressen ari.ojell(at)evl.fi

Teologiska akademin i Sankt Petersburg, Ryssland

Ortodoxa teologiska akademin i Sankt Petersburg och enheten för teologiska frågor beviljar ett stipendium för substansstudier ett läsår eller en termin samt för intensivkurser i ryska språket vid akademin. Stipendiet passar framför allt teologie studerande i slutskedet av studierna och nyutexaminerade, eller teologer som redan är i arbetslivet. Även andra anställda inom kyrkan kan söka stipendium för språkstudier vid akademin.

För att bli godkänd för språkkursen krävs grundläggande språkkunskaper genom tidigare studier i ryska språket, eller på annat sätt förvärvade baskunskaper i ryska språket. Dessutom behövs en plan för hur språkkunskaperna ska tillämpas i det kyrkliga arbetet, de teologiska studierna eller forskningen.

Stipendiet täcker kostnaderna för resor och visum samt studier och helpension på akademins internat under stipendieperioden. Ansökan är fortlöpande. Kontakta enheten för teologiska frågor minst ett halvt år innan de planerade studierna ska inledas.

Ansökningsdokument

  1. Fritt formulerad ansökan med motiveringar till ansökan samt den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
  2. Utredning av studierna i teologi och det ryska språket.
  3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde. 

Lutherska världsförbundets stipendier

Den formella ansökan till Lutherska världsförbundets teologiska studieprogram görs av en medlemskyrka i LVF. Godkännandet förutsätter att den person som kyrkan rekommenderar har ett studieprogram eller är involverad i projekt med nära anknytning till kyrkans strategiska mål och genomförandet av dem i kyrkans arbete eller utbildning. Mer information om stipendieprogrammet och dess kriterier. Om du är intresserad av denna möjlighet, kontakta Ari Ojell.

Du kan också kontakta enheten för teologiska ärenden:

Ari Ojell, sakkunnig för teologi och ekumenik
Johanna Laine-Larsson, kommunikations- och evenemangskoordinator