Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen yhteistoimintamenettely päätökseen – Säästötavoite saavutettiin ilman irtisanomisia

Julkaistu 19.04.2022

Kirkkohallituksen tuotannollis-taloudellisista syistä joulukuussa 2021 käynnistyneet yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Kirkkohallituksen täysistunto päätti asiasta 19.4.2022. Tavoiteltu 966 000 euron kustannussäästö on saatu kokoon ilman irtisanomisia.

Keskusrahaston sopeuttamistarve vuodelle 2023 oli kaikkiaan noin kolme miljoonaa, josta kahden miljoonan euron säästökohteet osoitettiin jo syksyn 2021 talouden tasapainottamissuunnitelmien myötä.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely käynnistyi joulukuussa osana kirkolliskokouksen edellyttämää Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamisohjelmaa. Kirkolliskokous edellytti, että Kirkon keskusrahaston talous tasapainotetaan vuoden 2023 alkuun mennessä niin, että kirkon keskusrahastomaksun ja toimintatuottojen tulee kattaa kaikki Kirkkohallituksen ja kapitulien toiminnan kulut sekä poistot. 

Neuvottelut koskivat Kirkkohallituksen henkilöstöä, lukuun ottamatta Kirkon palvelukeskusta, eli kaikkiaan noin 225:ttä työntekijää.

Yhteistoimintaneuvotteluilla pyrittiin löytämään ratkaisu, jolla olisi pienin mahdollinen henkilöstövaikutus. Suurin yksittäinen säästöpotentiaali 350 000 euroa saadaan KIRKKO-verkon uudistamistyöstä. Seuraavaksi suurimmat säästöt saadaan työtehtävien uudelleenjärjestelyin. Neuvottelujen tuloksena työtehtäviä päättyy yhteensä 5,6 henkilötyövuotta, joista 0,6 henkilötyövuotta tehtävän osa-aikaistamisen kautta. Muilta osin vähennys toteutuu vapautuvien tehtävien lopettamisen sekä uudelleenorganisoinnin kautta.

Leikkaus Tutkimus ja koulutus -yksikön myöntämiin tutkija-apurahoihin merkitsi 80 000 euron säästöä. Matkustamis- ja ravitsemuspalveluiden kustannukset laskivat merkittävästi korona-aikana. Näitä kustannuksia voidaan edelleen pysyvästi vähentää hyödyntämällä täysipainoisesti etä- ja hybridityöskentelymahdollisuutta, mistä arvioidaan saatavan säästöä kaikkiaan 70 000 euroa.

Uutinen yt-neuvottelujen käynnistymisestä 

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728

Keskusrahaston talousarviokehykseen yhden prosentin korotus

Täysistunto antoi Kirkkohallitukselle sekä hiippakunnille ohjeet vuoden 2023 talousarvioesityksen ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksen laatimiseen.

Kehykseen on tehty yhden prosentin korotus vuoden 2022 talousarvioon nähden, ja kehyksen määrittelyssä on otettu huomioon talouden tasapainottamissuunnitelmassa ja Kirkkohallituksen tuta-neuvotteluissa osoitetut säästökohteet. Kokonaisuudessaan Kirkkohallituksen ja hiippakuntien yhteenlaskettu talousarviokehys (toimintakate) vuodelle 2023 on 33 185 628 euroa.

Kirkollisverotulot kasvoivat 1,3 % vuonna 2021 koronapandemiasta huolimatta. Keskusrahastomaksun arvioidaan vuonna 2023 olevan noin 42,6 milj. euroa, kasvua vuoteen 2021 on 1,3 %.

Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston tilintarkastajan raportointi ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 merkittiin kokouksessa tiedoksi.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728

Kirkkolakiehdotuksen täydennysesitys kirkolliskokoukselle  

Täysistunto hyväksyi kirkkolakiehdotusta täydentävän esityksen kirkolliskokoukselle. Kirkon laintarkastustoimikunta on tarkastanut esitysluonnoksen.

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi kirkolliskokouksen marraskuussa 2021 kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä hyväksymää kirkkolakiehdotusta. Kirkkolakiehdotuksen henkilötietojen suojaa koskeviin säännöksiin esitetään muutamia täsmennyksiä, joita ei voida pitää lainsäädäntöteknisinä ja jotka edellyttävät siten kirkolliskokouksen päätöstä. Samassa yhteydessä on korjattu Ahvenanmaan maakunnan alueella toimivia seurakuntia koskevaa kielisäännöstä.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203

Esitys kirkolliskokoukselle: Saksassa työskentelevät suomalaispapit jatkossa työsuhteessa Hampurin Merimieskirkkoon

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Saksan evankelisen kirkon sopimusta muutettavaksi niin, että Saksassa työskentelevien suomalaispappien työsuhteet siirretään vuoteen 2025 mennessä Hampurin Merimieskirkkoon. Tämänhetkisen sopimuksen mukaan Saksassa suomalaisia palvelevat papit ovat työsuhteessa Saksan evankelisen kirkon jäsenkirkkoihin. Suomalaispapit palvelevat Saksassa 16 suomenkielistä seurakuntapiiriä eri puolella maata.

Järjestely on osa isompaa muutosta, jossa Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön operatiiviset tehtävät siirretään vuoteen 2025 mennessä Suomen Merimieskirkolle. 

Saksan evankelisen kirkon ulkoasiain osaston ja Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön yksikkö ovat neuvotelleet asiasta. Suomen Merimieskirkko ja Saksaan myös työnantajaksi rekisteröity Hampurin Merimieskirkon säätiö ovat osaltaan hyväksyneet ratkaisun. Kirkolliskokous käsittelee asiaa toukokuussa 2022.  

Lisätiedot: Ulkosuomalaistyön johtaja Mauri Vihko, mauri.vihko@evl.fi, p. 040 688 1443 

Kirkkohallitus myönsi rakennusavustuksia seurakunnille

Kirkkohallituksen täysistunto myönsi kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon seurakunnille yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa valtion rahoituksesta. Kirkon keskusrahastosta myönnettiin korjausavustuksia yhteensä miljoona euroa.

Avustushakemuksia saapui yhteensä 130 kaikkiaan 80 eri seurakunnasta. Hakemusten kustannusarviot ovat yhteensä noin 35,5 miljoonaa euroa.

Suurimmat avustukset myönnettiin Temmeksen kirkon ja kellotapulin korjauksiin (n. 1,0 miljoonaa euroa), Limingan kirkon rakenteiden korjauksiin sekä LVI- ja sähkötöihin (n. 0,8 miljoonaa euroa) ja Kotkan kirkon ruusuikkunan konservointiin (n. 350 000 euroa).

Avustuksen määrä perustuu viime lokakuussa hyväksytyn rakennusavustusuudistuksen laskentakaavaan, jonka perusteella saatavaan avustusprosenttiin vaikuttavat seurakunnan veroprosentti, verotulot, valtionrahoitus, kirkkojen ja siunauskappelien lukumäärä sekä hankkeen kustannusten suhde verotuloihin. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta on mahdollista käyttää myös kaikkia seurakuntia hyödyttäville yhteishankkeille.

Myönnetyt avustukset jaettiin tiedotteen liitteen mukaisesti.  

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Valkeakosken kirkon purkamista koskeva valitus hylättiin

Kirkkohallitus hylkäsi äänestyksen jälkeen (äänin 7–6) Valkeakosken kirkon purkamista koskevan valituksen ja vahvisti Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuuston mukaisen päätöksen (15.3.2018 § 5) kirkon purkamisesta ja sen tontin asettamisesta myyntiin.

Seurakunnalla on edelleen mahdollisuus tehdä asiasta uusi päätös ottaen huomioon edellisestä päätöksestä kulunut aika. Purkamispäätöksen vahvistaminen kirkkohallituksessa ei sisällä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa tai velvoitetta rakennuksen purkamiseksi eikä se ole esteenä tontin myymiselle rakennuksineen. Rakennuksen purkamiseksi seurakunnan tulee hakea erikseen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä purkulupa rakennusvalvonnasta.

Asiaa on aiemmin käsitelty kirkkohallituksessa sekä Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja kirkkohallituksen päätökset ja palautti asian kirkkohallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Valkeakosken kirkon on suunnitellut arkkitehti Veikko Larkas. Kirkko on valmistunut vuonna 1969. Valkeakosken kirkkoa ei ole suojeltu kirkkolailla, eikä sen rakentamisesta ollut kulunut 50 vuotta, silloin kun Sääksmäen seurakunnan kirkkovaltuusto teki päätöksen kirkon purkamisesta.

Aiempia kirkkohallituksen tiedotteita istunnoista, joissa käsitelty Valkeakosken kirkon purkamisasiaa: 

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkkohallituksen kansliapäällikön valinta etenee - evl.fi
Kirkkohallitukselta lausunto Valkeakosken kirkon purkamispäätökseen liittyvästä valituksesta - evl.fi
Kirkkohallitus myönsi Imatran seurakunnalle Alvar Aallon Kolmen ristin kirkon korjauksiin noin 250 000 euroa - evl.fi

Lisätiedot: yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Kirkollisille järjestöille avustuksia  

Täysistunto jakoi avustuksia kirkollisille järjestöille yhteensä 80 000 euroa. Summa oli varattu Kirkon keskusrahaston talousarvioon vuodelle 2022 jaettavaksi kirkollisille järjestöille, yhdistyksille ja laitoksille. 

Avustusten saajien joukko on melko vakiintunut ja koostuu hyvin erityyppisistä ja -kokoisista järjestöistä. Avustushakemuksia on arvioitu suhteessa toiminnan laajuuteen, kattavuuteen ja muiden samantyyppisten avustuksenhakijoiden hakemuksiin.  

Myönnetyt avustussummat olivat esityslistan mukaiset: domus.evl.fi   

Lisätiedot: kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi

Helsinkiin uusi Mikaelin seurakunta 1.1.2023 alkaen 

Täysistunto päätti, että Vartiokylän seurakunta ja Helsingin Mikaelin seurakunta lakkautetaan 31.12.2022. Niiden tilalle perustetaan 1.1.2023 alkaen Helsingin Mikaelin seurakunta, jonka alueena on nykyisten Vartiokylän ja Helsingin Mikaelin seurakuntien rajojen mukainen alue. Uuden seurakunnan nimi on Helsingin Mikaelin seurakunta.

Lisätietoja: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, p. 050 432 3323.

Hallinto-oikeudesta välipäätös Puumalan seurakunnan lakkauttamisasiassa

Täysistunto merkitsi tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden välipäätöksen, joka koskee Puumalan kirkkovaltuuston valitusta kirkkohallituksen tammikuisesta päätöksestä lakkauttaa Puumalan seurakunta. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Puumalan seurakunnan vaatimuksen asettaa kirkkohallituksen päätös täytäntöönpanokieltoon. Välipäätöksellä hallinto-oikeus ei ota kantaa pääasiaratkaisun lopputulokseen. Päätös valitusasiassa annetaan myöhemmin.

Helsingin hallinto-oikeus on lisäksi päättänyt jättää tutkimatta Marketta Auvisen ja Asta Luukkosen tekemän valituksen täysistunnon seurakuntaliitosta koskevasta päätöksestä. Tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, sillä valittajilla ei ole valitusoikeutta.

Aiemmat täysistunnon tiedotteet Puumalan seurakunnan lakkauttamisesta:
Täysistunto: Kaksi seurakuntaliitosta Mikkelin hiippakuntaan - evl.fi

Kirkkohallitus ehdottaa puolen miljoonan euron avustusta ukrainalaisille - evl.fi

Lisätietoja: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, p. 050 432 3323.

Kirkkohallitus allekirjoitti Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet

Kirkkohallitus päätti allekirjoittaa Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet. Kirkkohallitus on ollut laatimassa periaatteita yhdessä MTK:n, SAK:n, STTK:n, Greenpeacen, Suomen luonnonsuojeluliiton, Sosten, Amnestyn, Luonto-Liiton, Bioksen ja Finnwatchin kanssa. Edellä luetellut tahot ovat jo periaatteet hyväksyneet.

“Oikeudenmukaisen ekologisen siirtymän periaatteet vastaavat kirkon arvoja. Ne ovat koko kirkon Ovet auki 2026 -strategian sekä Kirkkohallituksen strategian mukaisia. Kirkon mukana olo vahvistaa osaltaan periaatteisiin sisältyvää viestiä oikeudenmukaisuuskysymykset huomioivista ilmasto- ja luontokatotoimista”, johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen toteaa.

Lisätiedot: johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen, ilkka.sipilainen@evl.fi, p. 040 544 1158

Uutisen liitteet