Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet tillsatte ekumeniska arbetsgrupper

Publicerad 07.12.2016

Biskopsmötet var samlat i Helsingfors på onsdag 7.12. På agendan fanns bland annat frågor som tidigare hört till Kyrkans utrikesråd men som överfördes till biskopsmötet när utrikesrådet upphörde i början av 2016. Det handlar i huvudsak om frågor om ekumenik, kyrkans missionsarbete och andra utrikesärenden.

Biskopsmötet utsåg medlemmar till kyrkans kommittéer och delegationer som behandlar ekumeniska frågor och relationer och missionsarbetet. Kommittéernas uppgift är rådgivande och de ska följa upp och främja det aktuella områdets utveckling, främja samarbetet inom området och bereda frågor till biskopsmötet. Delegationernas uppgift är att följa med och utvärdera utvecklingen i relationerna mellan kyrkorna och vid behov göra framställningar till sina respektive kyrkor.

Ordförande för kommittén för ekumeniska frågor under åren 2017-2019 är biskop Matti Repo. Till medlemmarna hör bland andra docent Patrik Hagman.

Till ordförande för kommittén för kyrkans mission utsågs biskop Simo Peura och till medlem bland andra domprost Mats Lindgård.

Luthersk ordförande för Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko blir biskop Tapio Luoma och luthersk ordförande för Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan och pingströrelsen i Finland blir biskop Irja Askola.

Biskopsmötet utsåg medlemmar till Kyrkans teologutbildningskommitté för 2017–2018. Kommittén är ett samarbetsorgan för evangelisk-lutherska kyrkan, fakulteter som ger teologisk utbildning och studerande.

Till ordförande för kommittén utsågs biskop Björn Vikström. Biskopsmötet beslöt att be teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet att utse två medlemmar. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo akademi och avdelningen för västlig teologi vid Östra Finlands universitets filosofiska fakultet utser en medlem vardera. Studentorganisationerna som representerar studerande vid de aktuella fakulteterna och avdelningarna utse en medlem från respektive studentförening till kommittén. Också Finlands kyrkas prästförbund och organisationen för de andra kyrkliga fackföreningarna (Kirkon alat ry) utser en medlem vardera.

En förteckning över samtliga medlemmarna i de olika kommittéerna och delegationerna finns som bilaga.

Biskopsmötet utreder behörighet inom sjukhussjälavården och omsorgsarbetet

Biskopsmötet diskuterade behovet av anvisningar om behörighetskrav och specialiseringsutbildning för präster som arbetar inom sjukhussjälavården och som omsorgspräster i församlingar och kyrkliga samfälligheter. Kyrkan har inte tidigare gett anvisningar om behörighet för dessa tjänster. Biskopsmötet beslöt att frågan ska beredas vidare.

Biskopsmötet fick också för kännedom rapporter från de konsultativa samtal som kyrkostyrelsen för med kyrkans missionsorganisationer. Årligen granskas verksamheten och ekonomin i de missionsorganisationer som kyrkan gjort avtal med. Speciell uppmärksamhet har fästs vid de förändringar som skett i verksamheten utomlands, bland annat har man granskat hur flyktingsituationen har påverkat organisationernas arbete.

Mera information:
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270
chefen för kyrkans utrikesavdelning Kimmo Kääriäinen, tfn 040 5221 464 (frågor om ekumenik, mission och utrikesärenden)