Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum godkände utredning om äktenskapslagens följder för kyrkan

Publicerad 18.10.2016

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 18.10.2016 en juridisk utredning om vilka följder ändringen i äktenskapslagen i mars 2017 har för kyrkan. Kyrkomötet gav i november 2015 kyrkostyrelsen i uppdrag att göra den juridiska utredningen. Utredningen sändes till kyrkomötet som samlas i november. Kyrkomötet har den högsta beslutanderätten i frågor om kyrkans lära.

Med tanke på utredningen hade kyrkostyrelsen bett om expertutlåtande av fyra rättslärda; professorn i civilrätt vid Helsingfors universitet Urpo Kangas, professorn i civilrätt vid Åbo universitet Tuulikki Mikkola, professor emeritus i privaträtt vid Lapplands universitet Ahti Saarenpää och professorn i författningsrätt vid Åbo universitet Veli-Pekka Viljanen.

Hur en vigsel till äktenskap ska gå till i evangelisk-lutherska kyrkan bestäms i kyrkoordningen och kyrkohandboken. Enligt kyrkans nuvarande uppfattning är äktenskapet ett förbund mellan man och kvinna.

Kyrkans beslutar fortsättningsvis om sin vigselpraxis

I den juridiska utredningen konstateras att kyrkan enligt äktenskapslagen (16 §) fortsättningsvis har rätt att själv besluta om sin vigselpraxis. Lagändringen till en könsneutral äktenskapslag ändrar inte på denna autonomi för kyrkan. Den lag som träder i kraft 1.3.2017 medför inte heller en förpliktelse för prästerna att viga par av samma kön till äktenskap.

Experterna ser ingen grundläggande juridisk infallsvinkel till att kyrkan skulle vara tvungen att ändra sin äktenskapssyn och sin vigselpraxis. I utlåtandena konstateras att det skulle vara bra att lagstiftningen och andra bestämmelser med tiden skulle vara så enhetliga som möjligt.

Giltigt äktenskap om präster viger samkönade par

Om en präst viger par av samma kön till äktenskap efter att lagändringen har trätt ikraft är äktenskapet juridiskt giltigt om man vid vigseln har följt de villkor och former som finns i äktenskapslagens bestämmelser. Hur äktenskapet registreras i befolkningsdatabasen har inte heller betydelse för äktenskapets giltighet.

Biskopsmötet och kyrkomötets konstitutionsutskott har ansett att handbokens frågor är bindande för prästen vid förrättningen och hen kan inte själv ändra på ordalydelsen. Däremot har prästen prövningsrätt på de punkter i formuläret där det anges, till exempel vid bibelläsningen, i talet och vid förbönen.

I utredningen konstateras att det inte blir några följder för det par av samma kön som prästen viger till äktenskap. Behandlingen av en prästs handling i strid med sina ämbetsplikter och utvärderingen av eventuella följder av det hör till domkapitlen.

Plenummedlemmarna Kalervo Salo och Tarja Kantola lämnade avvikande åsikt i ärendet.

Biskopsmötet gav på uppdrag av kyrkomötet en redogörelse om äktenskapsfrågan 31.8.2016. I redogörelsen konstateras att ändringar i äktenskapslagen inte ändrar på kyrkans äktenskapssyn som ett förbund mellan en och en kvinna. Lagändringen inverkar inte heller på prästens rätt att viga till kyrkligt äktenskap.

Den juridiska utredningen finns som bilaga längst ner (på finska).

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 09 1802 203

Samtalsmodell för de i kyrkan som tänker olika om äktenskapet

Kyrkostyrelsen fick också i uppgift av kyrkomötet att utarbeta en samtalsmodell med tillhörande material för att de som har olika syn på äktenskapet kan lära sig förstå varandras synpunkter och föra ett konstruktivt samtal om äktenskap och familj.

På basen av material som använts i motsvarande processer i de anglikanska kyrkorna i Skottland och England har man gjort material för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Testningen och användningen av materialet ska börja i vissa stift redan i höst. Materialet publiceras på kyrkans webbsidor efter att en pilotdiskussion förts.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 566 6140

Kyrkan motsätter sig frysning av indexjustering av statlig finansiering

Regeringen föreslår som en del av nedskärningsåtgärderna i statsbudgeten att lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan ändrar så att man fryser indexjusteringen av finansieringen för åren 2017-2019. Det skulle innebära att finansieringen för skötseln av samhälleliga uppgifter förblir på 2016 års nivå, dvs. 114 miljoner euro. Lagen trädde ikraft 2016 då man frångick systemet med samfundsskatteandelar.

Undervisnings- och kulturministeriet har bett evangelisk-lutherska kyrkan om utlåtande i frågan. Kyrkostyrelsen har gjort ett utkast till utlåtande där de rekommenderar att kyrkomötet motsätter sig regeringens förslag.

Det motiveras med att staten i finansieringslagen har förbundit sig att ersätta församlingarnas kostnader för vissa samhällsuppgifter. Kyrkans lagstadgade samhällsuppgifter betjänar inte bara kyrkans medlemmar utan också andra finländska medborgare och utlänningar.

I utlåtandet konstateras att kyrkan har strävat efter att begränsa kostnaderna men att ersättningen inte ens i dagens läge täcker de kostnader som kyrkans samhällsuppgifter medför. Förutom att den allmänna prisnivån stiger så kommer begravningsväsendets nettokostnader att öka i takt med en uppskattad årlig ökning av antalet avlidna.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för lagstadgade samhällsuppgifter som skötseln av begravningsväsendet och folkbokföring, och för upprätthållandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Utlåtandet (på finska) uppdateras på domus.evl.fi.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 09 1802 203

Sami Savilaakso ny chef för Kyrkans servicecentral

Kyrkostyrelsens plenum valde ekonomie magister, DI Sami Savolaakso till direktör för Kyrkans servicecentral (Kipa). Kyrkans servicecentral erbjuder församlingarna, de kyrkliga samfälligheterna, stiften och kyrkans centralfond riksomfattande tjänster inom bokföring och löneräkning. Direktörens uppgift är att leda och utveckla servicecentralens verksamhet och att ansvara för servicecentralens resultat och för uppföljningen och övervakningen av verksamheten.

Kyrkans servicecentral inledde sin verksamhet 2012 och idag är ungefär 200 församlingsekonomier kunder. De resterande 100 församlingsekonomierna blir kunder i början av 2017. Kipa har 140 anställda.

Som tf chef för Kyrkans forskningscentral fortsätter filosofie doktor Kimmo Ketola till och med 30.6.2017.

Till lagfaren sakkunnig i kyrkomötet föreslår kyrkostyrelsen att kyrkomötet väljer förvaltningsrättsdomare Ulla Partanen för perioden 1.5.2016-30.4.2020. Som andra lagfaren sakkunnig fortsätter professor, juris doktor Pekka Viljanen.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt bland annat också om fördelning av kollekter för missbrukar- och kriminalarbete. Protokollet från kyrkostyrelsens plenum kommer att sättas ut på domus.evl.fi.