Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet vill underlätta ekumenik i församlingarna

Publicerad 13.10.2016

Biskoparna vill främja ekumeniken på lokalnivå genom att underlätta för andra kyrkors präster att predika i lutherska gudstjänster och öka gästfriheten vid nattvardsbordet.

Biskopsmötet beslöt på sitt möte den 13 oktober att föreslå två ändringar i kyrkoordningen för att främja ekumeniken. Biskoparna föreslår att kyrkomötet gör ett tillägg i kyrkoordningen så att biskopsmötet kan ge bestämmelser om på vilka grunder en annan kyrkas medlem i enskilda fall kan delta i nattvarden.

Mångkultur, ekumeniska äktenskap och att kyrkornas ekumeniska relationer utvecklats leder till att andra kyrkors medlemmar allt oftare deltar i lutherska kyrkans mässor. Allt flera deltar också i nattvarden. Biskopsmötet konstaterar att det finns ett ökat behov av undervisning om nattvarden och praktiska anvisningar i gudstjänsterna.

En ändring i kyrkoordningen skulle ge biskopsmötet möjlighet att ge närmare bestämmelser om på vilka grunder en annan kyrkas medlem kan delta i nattvarden i de fall där man inte redan har avtalat om nattvardsgemenskap mellan kyrkorna.

Enligt nuvarande bestämmelser kan varje konfirmerad kyrkomedlem delta i nattvarden. Barn som fått undervisning i nattvardens betydelse kan delta tillsammans med en vårdnadshavare eller person som ansvarar för barnets kristna fostran. Nattvarden kan också ges till en icke-medlem som är sjuk eller i nöd och som förstår nattvardens betydelse. Dessutom har lutherska kyrkan ingått avtal med till exempel anglikanska kyrkor om nattvardsgemenskap.

Ärendet kommer ursprungligen från Borgå stift och har uppkommit ur ett ökat behov av nattvardsgemenskap, till exempel då personer som hör till samma familj men är medlemmar i olika kyrkosamfund vill fira nattvard tillsammans.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189

Andra samfunds prästers möjlighet att predika i gudstjänsten

Ekumeniken mellan kyrkorna har gått framåt under de senaste årtiondena. Ett exempel på detta är den ekumeniska böneveckan för kristen enhet som årligen firas i januari.

Biskopsmötet föreslår att kyrkomötet gör en ändring i kyrkoordningen så att kyrkoherden i enskilda fall kan kalla andra kyrkosamfunds präster och pastorer att predika i gudstjänsterna i evangelisk-lutherska kyrkans församlingar. Tanken är att ändringen främjar den lokala ekumeniken. Kallelsen att predika innefattar inga andra uppgifter i gudstjänsten.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189

Domkapitlet föreslås utse kontraktsprost

Biskopsmötet föreslår att kyrkomötet gör ändringar i kyrkans lagstiftning så att domkapitlet i fortsättningen utser kontraktsprostar för fyra år i taget. Målet med ändringen är klargöra och utveckla kontraktsprostens uppgifter och stärka hens koppling till biskopen och domkapitlet. Ett mål är också att göra stiftsförvaltningen lättare.

Kontraktsprosten leder ett prosteri och hjälper biskopen och domkapitlet i den kyrkliga förvaltningen. Däremot är kontraktsprosten inte chef för de andra kyrkoherdarna. Till kontraktsprostens uppgifter hör också att främja samarbetet mellan församlingarna i prosteriet.

Enligt ikraftvarande lagstiftning väljs kontraktsprostar av prosteriets präster för en sexårsperiod.

Mera information: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270

Biskopsmötet samlas till nästa möte i Helsingfors den 7 december.