Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum 20.9.2016: Kyrkans fyraårsberättelse för 2012-2015 godkändes

Publicerad 20.09.2016

På plenum i Helsingfors den 20 september godkände kyrkostyrelsen kyrkans fyraårsberättelse för åren 2012-2015 och sände den vidare för behandling i kyrkomötet.  

I fyraårsberättelsen beskrivs och analyseras de förändringar som skett i kyrkan och granskas som en del av den samhälleliga och kyrkliga utvecklingen. Fyraårsberättelsen erbjuder grundläggande information och på basis av den kan man utveckla verksamheten.

Fyraårsberättelsen har förnyats. I det nya formatet har rapporteringen av statistiska data flyttats över till de statistiköversikter som finns på nätet, som uppdateras enkelt och snabbt och där man behändigt kan söka fram information.

Till fyraårsberättelsen hör också två skilda bokrapporter. Den första delen erbjuder en översikt över kyrkans  olika arbetsfält, personal och förvaltning och den grundar sig i huvudsak på dokumentkällor. Den andra delen består av en mera djuplodande analys av kyrkans verksamhetsmiljö och har begränsats till framför allt ett aktuellt tema. Den handlar om lutherdomen och berättar om hur den tar sig uttryck i dagens Finland och lutherdomens influenser på det finländska samhället.

Utmärkande för den aktuella tidsperioden 2012-2015 har varit en allt större mångfald såväl i samhället som i kyrkan. Samtidigt kan man märka en utvecklig i en annan riktning, mot ökad gemenskap och enhet.

Kyrkomötet behandlar fyraårsberättelsen på sin höstsession i Åbo i november.

Mera information:
Kyrkans forskningscentrals tf chef Kimmo Ketola, tfn 040 570 1166, kimmo.ketola@evl.fi

Församlingarnas grundavgift förelsås förblir på 7,5 procent

Kyrkostyrelsen godkände förslag till kyrkomötet om Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019.

I kyrkans centralfonds budget föreslås att den grundavgift som bärs upp av församlingarna ligger på samma nivå som tidigare, dvs. 7,5 procent. Med grundavgiften finansieras kyrkans gemensamma verksamhet.

Församlingarnas andel av samfundsskatten avskaffades i början av 2016 och kyrkan beviljades 114 miljoner euro i statlig ersättning för sina samhälleliga uppgifter. I finansieringslagen har man stadgat att den statliga ersättningen indexjusteras årligen motsvarande ändringarna i konsumentindex. I budgeten förutsätter kyrkan att höjningen 2017 är 500 000 euro.

Rääkkylä församling slås samman med Kitee

Kyrkofullmäktige för församlingarna i Kides och Rääkkylä i östra Finland har vardera enhälligt godkänt ett initiativ om att Rääkkylän seurakunta upphör och uppgår i Kiteen seurakunta från och med 1.1.2017. Också domkapitlen i S:t Michel och Kuopio har förordat sammanslagningen.

Kyrkostyrelsen godkände att Rääkkylän seurakunta upphör och uppgår i Kiteen seurakunta från och med 1.1.2017. Den nya Kiteen seurakunta hör till S:t Michel stift och motsvarar området för Kides stad.

Kyrkostyrelsen godkände kollektplan för stiften 2017

Enligt kyrkolagen fastställer kyrkostyrelsen till vilka allmänna ändamål församlingarna bär upp kollekter i högmässan. I juni fastställde kyrkostyrelsen principerna för de kollekter som bärs upp 2017. De kollekter som kyrkostyrelsen besluter om är indelade i obligatoriska kollekter som är bundna till en viss dag, obligatoriska kollekter som församlingen själv kan bestämma kollektdag för inom en viss tidsperiod och rekommenderade kollekter som församlingarna placerar ut på de dagar som församlingarna själva kan bestämma om.

Kyrkostyrelsen fastställde för vilka ändamål församlingarna bär upp kollekt under 2017. Borgå stift har en skild kollektplan som fastställdes på förslag av Borgå domkapitel.

Under 2015 bar församlingarna upp nästan 9,3 miljoner euro i kollekt.

Mera information:
kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Kyrkostyrelsen utsåg arbetsgrupp för kyrkans kulturpris

Kyrkostyrelsen delar årligen ut kyrkans kulturpris för konstnärlig verksamhet eller en kulturgärning som är betydande för det kristna budskapet. Man strävar efter att granska konst och kultur på ett mångsidigt sätt då priset delas ut. Kyrkans kulturpris har delats ut sedan 1992.

Kyrkostyrelsen valde medlemmar för tidsperioden 1.6.2016–31.5.2020 till arbetsgruppen som besluter om kulturpristagare. I den ingår programplanerare Antti Alanen, professor emerita Liisi Huhtala, verksamhetscenterchef Anna-Mari Kaskinen, författare Antti Nylén och redaktör Pekka Heikkilä.

Mera information:
kanslichef Jukka Keskitalo, kontakt via specialmedarbetare Anneli Vartiainen, tfn 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Godkände riktlinjer för kyrkans specialungdomsarbete

Kyrkostyrelsen godkände också riktlinjer för kyrkans specialungdomsarbete. Sakkunniga från olika delar av Finland har deltagit i utarbetandet av riktlinjerna som har sammanställts av sakkunnig Heli Pruuki på Kyrkostyrelsen.

Mera information:
sakkunnig Mikko Mäkelä, tfn 050 439 1968, mikko.makela@evl.fi