Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet diskuterade anhållan från missionsorganisationen ELY om att få status som kyrkans officiella missionsorganisation

Publicerad 01.06.2022

Vid sitt möte i Helsingfors onsdag 1 juni förde biskopsmötet för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland remissdiskussion om en anhållan från Evankelinen lähetysyhdistys – ELY (på svenska ung. Evangelisk missionsorganisation) om att få bli en av kyrkans officiella missionsorganisationer. Biskopsmötet beslöt att be delegationen för kyrkans mission om utlåtande i frågan.

Idag har kyrkan sju officiella missionsorganisationer. Kyrkomötet godkände 2018 principerna för hur kyrkan godkänner nya officiella missionsorganisationer. En organisation som godkänts som kyrkans missionsorganisation ingår ett grundavtal med kyrkan. Enligt grundavtalet är avtalsorganisationerna skyldiga att i sin egen verksamhet följa Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands bekännelse och beslut. Organisationerna ska följa riktlinjerna för kyrkans mission Ett gemensamt vittnesbörd och verksamhetsprinciperna i dem. Biskopsmötet håller för närvarande på att uppdatera dokumentet.

Enligt grundavtalet ska avtalsorganisationerna årligen rapportera om sina viktigaste strategiska riktlinjer, sin verksamhet och ekonomi till biskopsmötet. Grundavtalet görs för en bestämd tidsperiod och nuvarande avtalsperiod utgår i juni 2023. Avtalet görs i praktiken mellan kyrkostyrelsens plenum och respektive missionsorganisation. Det är biskopsmötets uppgift att göra en framställning till kyrkomötet om att godkänna en ny missionsorganisation.

ELY grundades 2008 då man bröt sig ut ur SLEY (Lutherska evangelieföreningen i Finland) på grund av olika åsikter om kvinnor som präster. Sedan dess har föreningen upprättat samarbete med alla finska stift och får understöd från många församlingar. ELY har samarbetat med bland annat Finska Missionssällskapet och mediemissionen Sanansaattajat.

Organisationen har idag två missionsarbetare inom kyrkan i Ingermanland i Ryssland och en missionsarbetare och tre nationellt anställda i Estland. För att underlätta samarbetet och föreningens ekonomi vill föreningen få status som en av kyrkans officiella missionsorganisationer. 

Mera information: chefen för Kyrkans missionscentral Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478, elina.hellqvist@evl.fi

Medlemsavgifter till mellankyrkliga och internationella organisationer

Biskopsmötet föreslår för kyrkostyrelsens plenum att man i budgeten för 2023 reserverar sammanlagt 557 100 euro i medlemsavgifter och årsavgifter till mellankyrkliga eller internationella kyrkliga organisationer. Utöver det föreslår mötet att 70 400 euro reserveras till olika mellankyrkliga specialprogram.

Representanter till LVF:s och KEK:s generalförsamlingar

Biskopsmötet utsåg kyrkans delegater till Lutherska världsförbundets (LVF) 13 generalförsamling. Generalförsamlingen är världsförbundets högsta beslutande organ och hålls i Krakov i Polen 13-19.9.2023. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland representeras då av ärkebiskop Tapio Luoma, biskop Kaisamari Hintikka, docent Minna Hietamäki, förvaltningschef Antti Jääskeläinen, pastor Jussi Luoma och teologie studerande Annika Juurikka.

Ledande sakkunnig Tomi Karttunen utsågs till kyrkans representant i Europeiska kyrkokonferensens (KEK) generalförsamling 30.6.2022. Mellan de egentliga generalkonferenserna håller Europeiska kyrkokonferensen årliga möten där man godkänner bokslut, följande års budget och utser revisorer. Ett sådant möte kommer att hållas på distans 30 juni.

Mera information: ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, chef för Kyrkans utrikesavdelning, tfn 040 522 1464, kimmo.kaariainen@evl.fi

Ändringar i biskopsmötets arbetsordning bereds

Biskopsmötet förde remissdiskussion om ändringar i biskopsmötets arbetsordning. Det behövs bland annat ändringar för att biskopsmötet vid behov kan samlas i brådskande ordning, på kortare varsel än hittills. I nuläget behöver kallelsen gå ut en vecka på förhand. Ärendet ska beredas vidare av biskopsmötets kansli och torde komma upp till ny behandling på biskopsmötet i september.

Biskopsmötet samlas nästa gång i S:t Michel 13-14 september.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, tfn 050 594 1317 
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, tfn 050 380 3270
Biskopsmötets webbsida (på finska)