Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum beslöt om förändringar i församlingsindelningen från början av 2023

Publicerad 25.05.2022

Kyrkostyrelsens plenum godkände på onsdag 25.5.2022 ett flertal församlingsfusioner i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I slutet av 2022 upphör församlingarna Siikaisten, Kalvolan, Evijärven, Vimpelin, Lappajärven och Martinkosken seurakunta.

Siikaisten seurakunta fusioneras 1.1.2023 med Kankaanpää seurakunta. Församlingens område omfattar Siikais, Karvia, Jämijärvi och Kankanpää kommuners område.

Kalvolan seurakunta fusioneras 1.1.2023 med Hämeenlinna-Vanajan seurakunta. Församlingens område följer gränserna för nuvarande Kalvolan seurakunta och Hämeenlinna-Vanajan seurakunta. Den utvidgade församlingens namn blir Hämeenlinna-Vanajan seurakunta.

Evijärven seurakunta fusioneras med Kauhavan seurakunta och kommer att följa gränserna för nuvarande Evijärvi och Kauhava församlingar. Den utvidgade församlingens namn är Kauhavan seurakunta.

Vimpelin och Lappajärven seurakunta fusioneras 1.1.2023 med Alajärven seurakunta. Församlingens område kommer då att omfatta gränserna för de nuvarande församlingarna Vimpelin, Lappajärven och Alajärven seurakunta. Den utvidgade församlingens namn är Alajärven seurakunta.

Martinkosken seurakunta fusioneras 1.1.2023 med Salon seurakunta så att den utvidgade församlingens område motsvarar S:t Mårtens, Koskis och Salo kommuners områden. Den utvidgade församlingens namn är Salon seurakunta.

Plenum antecknade för kännedom Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om en privatpersons besvär mot att församlingen Sulkavan seurakunta upphör. Förvaltningsdomstolen har lämnat besväret oprövat med motiveringen att det beslut som besväret gäller inte riktar sig mot den som gjort besväret eller andra medlemmar i Sulkavan seurakunta. Beslutet påverkar bara indirekt församlingsmedlemmarnas rättigheter, skyldigheter eller intressen.

Mera information: ekonomiplaneringschef Johanna Simpanen, tfn 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi 

Kyrkostyrelsen fördelade en halv miljon i understöd enligt prövning – Ålands södra skärgårdsförsamling fick stöd

Kyrkostyrelsens plenum delade ut sammanlagt 500 000 euro i understöd enligt prövning till församlingarna. Det hade lämnats in ansökningar om understöd för sammanlagt 681 367 euro.

Understödet enligt prövning är avsett för tillfällig hjälp.

I Borgå stift fick Ålands södra skärgårdsförsamling 64 000 euro i stöd. Församlingar i övriga stift som fick understöd enligt prövning var Karvian (30 000 euro), Siikaisen (80 000), Vehmaan (33 000), Hailuodon (50 000), Sallan (15 000), Vaalan (60 000), Puumalan (45 000), Polvijärven (15 000), Evijärven (24 821), Kaskisen (59 459) och Vimpelin (23 720) seurakunta.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, tfn 050 3474 728

Slutrapport om kyrkostyrelsens fastighetsägarpolitik: Befogat att kyrkan äger lokalerna i Kyrkans hus

Det är både ekonomiskt och verksamhetsmässigt befogat att Kyrkans centralfond och Kyrkans pensionsfond äger Kyrkans hus på Södra kajen 8. Det anser den av kyrkostyrelsens plenum tillsatta arbetsgruppen för Kyrkostyrelsens fastighetsägarpolitik.

Arbetsgruppen har granskat olika ägaralternativ för Kyrkostyrelsens fastigheter genom att beräkna priset för olika alternativ såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt med nuvärdesmetoden. Arbetsgruppen konstaterar att ägandet av Kyrkans hus inte är ett värde i sig utan man behöver också beakta vad Kyrkostyrelsen vill uppnå med ägandet, och investerings- och avkastningsaspekter.

Plenum tar upp frågan om ägandet av Kyrkans utbildningscentrals fastighet i Träskända på nytt senast 2025. Fram till dess hinner man få en mer precis syn på hurdana utbildningsbehov som finns i framtiden och kan bedöma ägandet av fastigheten utgående från det.

Mera information: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, tfn 050 347 4728

Ny styrelse för Kyrkans diakonifond

Kyrkostyrelsens plenum utsåg styrelse för Kyrkans diakonifond för mandatperioden 1.6.2022–31.5.2026. Till ordförande utsågs ecklesiastikrådet Petri Määttä och till medlemmar teknisk ritare Irene Roivas, ledande ekonomi- och skuldrådgivare Erkki Leistén, ledande diakonitjänsteinnehavare Tanja Reinikainen, ledande diakonitjänsteinnehavare Petri Lehtisalo, och som sakkunnigmedlem sakkunnig Tiina Saarela.

Kyrkans diakonifond är kyrkans gemensamma understödsfond som stöder familjer och personer i Finland som plötsligt hamnar i ekonomiska svårigheter. Man kan ansöka om understöd via församlingarnas diakoniarbete.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, tfn 050 593 1592

Övriga beslut

Plenum förkastade ett besvär som gjorts mot försäljningen av Tammerfors kyrkliga samfällighets fastigheter på området Ilonmäki i Kangasala och de beslut som anknyter till försäljningen.

Då enheten Kyrkans forskning och utbildning grundades har beredningen av forskningsstipendieansökningar överförts från enhetens delegation till en skild stipendiearbetsgrupp som tillsätts av Kyrkostyrelsens ämbetskollegium. Plenum justerade bestämmelserna om stipendier på den här punkten. Kyrkans forskning och utbildning delar årligen ut stipendier för forskning om kyrkans och församlingarnas beslutsfattande, om utvecklingen av verksamheten, om kyrkligt och religiöst liv och om förändringar i samhället.

Kyrkostyrelsens plenum antecknade för kännedom delårsrapporten för Kyrkans centralfond för tiden 1.1–13.5.2022. Kyrkans centralfonds bokslutsresultat förväntas uppvisa ett underskott på -5,8 miljoner i slutet av året, vilket ger ett resultat som är ca 0,2 miljoner euro bättre än budgeterat.

Kyrkostyrelsens plenum antecknade för kännedom Finansinspektionens årsövervakningsrapport för Kyrkans pensionsfond 2021. Enligt Finansinspektionen sköts pensionsfondens placeringsverksamhet och dess riskhantering som helhet sett yrkesmässigt och sakligt.

Medlemmar i ledningsgruppen för kyrkans datasäkerhet 2022–2025

Plenum utsåg medlemmar till ledningsgruppen för kyrkans datasäkerhet för mandatperioden 2022–2025. Till ordförande utsågs Kyrkostyrelsens datasäkerhetschef Jussi Mukari. Till medlemmar utsågs Sari Anetjärvi, Esbo kyrkliga samfällighet, lagfarna assessorn Matleena Engblom, Åbo ärkestift, registerchef Sanna Heickell, Kyrkostyrelsen, utvecklingschef Ari Huilaja, Kyrkans servicecentral, kommunikationschef Sami Kallioinen, Tammerfors kyrkliga samfällighet, it-chef Jyrki Lahti, Kouvola kyrkliga samfällighet, kyrkoherde Heikki Marjanen, Rautalammin seurakunta, sakkunnig Sari-Annika Pettinen, Kyrkostyrelsen och jurist Mikko Tähkänen, Kyrkostyrelsen. 

Kyrkostyrelsen kompletterade sammansättningen på delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk. Till egentlig medlem för Helsingfors stift utsågs Signe Jauhiainen och till ersättare Otto Lehtipuu. Delegationens mandatperiod utgår 31.12.2025.

Till ersättare i delegationen för Kyrkans bokföring och löneräkning fram till 31.5.2024 utsågs ekonomichef Jenna Rask-Backman från Sibbo kyrkliga samfällighet. Hon ersätter Mona Antas som avgår.

Fortsatt utredning av förhållandet mellan Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning

Plenum förlängde mandatperioden för den arbetsgrupp som i februari 2020 tillsattes för att utreda förhållandet mellan Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning till 31.10.2022. Arbetsgruppen leds av biskop Bo-Göran Åstrand.

Protokollet från kyrkostyrelsens plenum sätts ut på webbplatsen domus.evl.fi om ca en vecka.

Mera information: kommunkationschef Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, tfn 040 688 1421