Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Konfirmandtiden präglas av trygghet, gemenskap och är rolig - konfirmanderna gav igen berömligt vitsord i nationell enkät

Publicerad 01.10.2021

De ungdomar som deltagit i konfirmandundervisningen under 2021 har haft mycket positiva upplevelser av skriftskolan. Resultaten av en enkät visar att konfirmandtiden stöder den ungas välbefinnande, men också att flickornas livsglädje minskat under de senaste åren.

Sedan 2018 har Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland varje år utvärderat konfirmandarbetet med hjälp av en enkät som konfirmanderna och hjälpledarna får fylla i. I år svarade sammanlagt över 22 000 personer på enkäten, 864 av dem från Borgå stift.

Konfirmanderna har på nationell nivå gett konfirmandundervisningen skolvitsordet 9- och i Borgå stift 8 ½. Överlag var ungdomarna speciellt nöjda med att de upplevde att de fick vara sig själva, blev hörda och att det var tryggt och roligt under konfirmandtiden.

– Den största skillnaden mellan de nationella resultaten och resultaten från Borgå stift gäller upplevelsen av delaktighet. Upplevelsen av delaktighet i planering av andakter, gudstjänster och konfirmationsgudstjänsten varierar väldigt mycket i de finlandssvenska församlingarna, berättar Helena Salenius, svensk sakkunnig i konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen.

Konfirmandundervisningen ska utgå från de unga

Delaktighet betonas i konfirmandarbetsplanen från 2017 och kyrkan strävar efter att utveckla konfirmandundervisningen så att de unga är delaktiga, blir hörda och får möjlighet att påverka.

– I praktiken innebär det att man ger de unga möjlighet att påverka konfirmandundervisningens planering och förverkligande både i fråga om innehåll och verksamhetssätt, Ungdomarnas vardag och deras frågor och funderingar har redan länge varit utgångspunkten för kyrkans konfirmandundervisning, säger Jari Pulkkinen, sakkunnig i konfirmandarbete på Kyrkostyrelsen.

Konfirmanden Kiira uttrycker saken så här:
– Det roligaste på skribalägret var att umgås med andra konfirmander och hjälpledare och alla andra som var på lägret. Att umgås med andra trevliga människor gjorde att jag snabbt kände att jag hörde till gruppen. Hjälpledarna var hjälpsamma och deras exempel inspirerade mig att nästa år vara hjälpledare på skribaläger. Vi var indelade i grupper och hjälpledarna uppmuntrade oss att dela med oss av våra tankar. Det var lättare att tala om sina egna funderingar i en liten grupp.

Konfirmandundervisningen tycks stöda ungas välmående

Jari Pulkkinen konstaterar också att den ensamhet och ångest som kommer fram i enkäten Hälsa i skolan  som 2021 gjordes i årskurserna 8 och 9, inte lika tydligt kommer fram i enkäten om konfirmandtiden. I stort kan man konstatera att de unga upplever gemenskap och trygghet under konfirmandtiden sammanfattar han.

– Ett av de mått för som använts i enkäten för att mäta allmänt välmående är påståendet ”jag gläder mig över mitt liv”. En stor del av de unga upplever glädje över sitt liv men under de fyra år som kyrkan gjort enkäten har resultaten sjunkit för flickornas del. I årets enkät var skillnaden mellan flickor och pojkar är stor, 10 procentenheter, säger Pulkkinen och påpekar att man måste granska närmare vad skillnaden beror på.

En sammanställning av konfirmandenkätens resultat (på finska) 

Mera information:
Helena Salenius, sakkunnig i konfirmandfrågor, Kyrkostyrelsen, tfn 050 4343 192, helena.salenius@evl.fi
Jari Pulkkinen, sakkunnig, Kyrkostyrelsen, tfn 040 688 1467, jari.pulkkinen@evl.fi