Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum gav rekommendation om redogörelse för bindningar

Publicerad 16.03.2021

Kyrkostyrelsens plenum gav vid sitt möte 16.3.2021 en rekommendation om redogörelse för bindningar i kyrkan. Rekommendationen gjordes på uppdrag av kyrkomötet.

Man rekommenderar att en förtroendevald eller en ledande tjänsteman gör en redogörelse för bindningar för ledande uppgifter eller förtroendeuppdrag inom företag eller i andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. Dessutom rekommenderas att man gör redogörelse för bindningar för sådan egendom eller aktieinnehav eller annat ägande som ger över 20 procents rösträtt. I rekommendationen påminner man om att också en persons förenings- eller stiftelseverksamhet kan ha betydelse för huruvida personen kan anses vara opartisk i beslutsfattandet.

Då rekommendationen gavs har det ansetts vara motiverat att inte alla förtroendeledamöter eller tjänstemän berörs av förfarandet med redogörelse för bindningar. Till exempel en medlem i kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige är jävig bara om saken rör hen personligen eller sådana närstående som avses i förvaltningslagen.

Rekommendationen innehåller också bland annat allmänna anvisningar för anmälan och behandling av redogörelse för bindningar och för upprätthållande av register över bindningar. Det handlar om en rekommendation och församlingen, den kyrkliga samfälligheten, stiftet och kyrkostyrelsen ska göra särskilt beslut om hur rekommendationen tillämpas.

Rekommendationen om redogörelse av bindningar (på finska) finns som bilaga till nyheten. Den svenska översättningen publiceras på nätet efter påsken.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 050 553 6203

Möjligt för beslutsfattandeorgan att hålla elektroniska möten

En lag om ändring i kyrkolagen (200/2021) trädde i kraft 15 mars 2021 och gör det möjligt för beslutsfattandeorganen för Evangelisk-lutherska kyrkans myndigheter att hålla elektroniska möten. Lagen har ändrats i brådskande ordning för att också kyrkliga beslutsfattandeorgan ska kunna hålla sina möten digitalt.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt vid sitt möte 16.3.2021 att ändra Kyrkostyrelsens arbetsordning så att också kyrkostyrelsens plenum kan hålla elektroniska möten. En del andra paragrafer ändrar också för att man så får in det elektroniska förvaltningsförfarandet i arbetsordningen. De ändringar som man gör medför att elektroniska möten kan tas i bruk permanent i kyrkostyrelsens beslutsfattande.

För att försäkra sig om att församlingarna kan hålla elektroniska möten redan innan bestämmelserna ändrar gav plenum en interimistisk bestämmelse som gäller församlingar och kyrkliga samfälligheter administration. Den interimistiska bestämmelsen träder i kraft 17.3.2021 och är i kraft så länge det råder undantagsförhållanden, dock högst till slutet av augusti 2021. Enligt bestämmelsen kan församlingars eller kyrkliga samfälligheters beslutsorgan under det undantagsförhållande som konstaterades 1.3 hålla sina möten elektroniskt fastän organets arbetsordning, reglemente eller instruktion endast har bestämmelser som möjliggör egentliga möten som hålls på mötesplatsen.

Målet är också att församlingar och kyrkliga samfälligheter ska ändra arbetsordningar, reglementen och instruktioner så att man där beaktar möjligheten att ordna elektroniska möten. Detta arbete ska inledas omedelbart. Ändringar i reglementen för kyrko- och församlingsråd måste också underställas stiftets domkapitel för att de ska kunna träda i kraft.

Mera information angående kyrkostyrelsens plenum: ecklesiastikrådet Asta Virtaniemi, asta.virtaniemi@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 050 318 8608  
Mera information om den interimistiska bestämmelsen: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 050 553 6203

Koltillgångar och koldioxidsänkor i församlingarnas skogar kartlagda

Plenum antecknade för kännedom slutrapporten för projektet som kartlägger bindning av koldioxider och koldioxidsänkor i församlingarnas och de kyrkliga samfälligheternas skogar. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Kyrkostyrelsen och Naturresursinstitutet (Luke). Målet med projektet är att ge kunskap som församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kan använda i planerna för och beslutsfattandet om skogsvård och -användning.

Projektet kartlade hur stora koldioxidsänkor det finns i församlingarnas skogar och man gjorde en modellbaserad granskning av koldioxidsänkor. På basen av beräkningar gjorde man prognoser för utvecklingen av kommande decenniers koltillgångar och koldioxidsänkor. För prognoserna gjordes alternativ för när skogsvårdsmetoderna baserar sig på ekonomisk produktion eller alternativt på maximering av bindning av koldioxider. Materialet omfattar 230 församlingsekonomiers ca 2 000 fastigheter på vars områden man tagit med sammanlagt ca 130 000 hektar skogsområden i beräkningarna.

Slutrapporten för det här skedet av projektet finns på kyrkans webbplats. Den svenska översättningen beräknas bli klar inom april.

Till uppdraget hör en särskild församlingsvis granskning vars resultat publiceras i april 2021. Det är tänkt att projektet fortsätter senare med att samla kriterier som församlingarna kan använda vid offertbegäran. Vid sidan av användningen av bindning av koldioxider är det tänkt att man fäster uppmärksamhet också vid att förbättra naturens mångfald.

Kyrkan har förbundit sig till arbete för att stävja klimatförändringen i kyrkans energi- och miljöstrategi (Kolneutral kyrkan 2023) som godkändes av kyrkostyrelsens plenum i februari 2019.

Mera information: markanvändningschef Harri Palo, harri.palo@evl.fiÖppna länk i ny flik, tfn 050 378 2292Öppna länk i ny flik  

Arbetet med att förnya kyrkomötets arbetsordning framskrider

Plenum godkände innehållsmässigt ett utkast till förslag till förnyad arbetsordning för kyrkomötet. Kyrkans laggranskningskommitté ombeds ge utlåtande om förslaget.

Under sessionsveckan i augusti 2020 tillsatte kyrkomötets talmanskonferens en arbetsgrupp som skulle bereda en ny arbetsordning. Arbetsgruppen har i sitt förslag beaktat synpunkter som framförts i ombudsinitiativ 9/2020 och förvaltningsutskottets betänkande 1/2020.

Arbetsgruppen föreslår en tydligare struktur och mera logisk arbetsordning som ger en bättre helhetsbild av kyrkomötet och dess administration. Till exempel skulle benämningarna på vissa organ ändra. Man föreslår nya kriterier för hur utskottsplatserna fördelas. Ombudsinitiativ om verksamheten skulle kunna lämnas in också till höstsessionen. Dessutom föreslås bland annat handboksutskottets uppgiftsområde breddas och expeditionsutskottet avskaffas vid slutet av mandatperioden. Expeditionsutskottets nuvarande uppgifter skulle flyttas över till kansliutskottet.

Mera information: kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen, birgitta.hamalainen@evl.fi, tfn 040 688 1527

Plenum godkände kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse för 2020 och sände den till kyrkomötet för behandling. Kyrkans pensionsfonds personalbokslut för 2020 antecknades för kännedom och sändes till kyrkomötet för kännedom.

Kyrkostyrelsen antecknade också för kännedom Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds revisorers rapport för år 2020 och beslöt att infoga revisionsrapporterna i bokslutsdokumenten.

Kyrkans pensionsfonds direktions verksamhetsberättelse och den skilda verksamhetsberättelsen för ansvarsfull placering godkändes. Kyrkans pensionsfonds placeringsplan för 2021 antecknades för kännedom.

Mera information om årsberättelserna: kanslichef Pekka Huokunas specialmedarbetare Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467
Mera information personalbokslutet: personalchef Sari Kiili, tfn 040 688 1418
Mera information om boksluten: ecklesiastikrådet Juha Tuohimäki, tfn 050 347 4728
Mera information om pensionsfondens direktions och ansvarsfull placerings verksamhetsberättelser: placeringsdirektör Ira van der Pals, tfn 050 301 7980

Bilagor till nyheten