Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kevas arbetshälsoenkät: Kyrkans anställda och arbetsgemenskaper klarade det första coronaåret bra

Publicerad 11.03.2021

Anställda i kyrkan klarade det första coronaåret bra om man ser till arbetets betydelse och den entusiasm och glädje man upplever i arbetet. Det här framgår av Kevas arbetshälsoenkät inom den offentliga sektorn, Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2020, som genomfördes som telefonenkät bland anställda inom kommunsektorn, evangelisk-lutherska kyrkan och statens ämbetsverk i september-november 2020.

I undersökningen frågade man särskilt om coronatidens inverkan på arbetsgemenskaperna. Majoriteten av de anställda inom kyrkan (85 procent), kommunsektorn (81 procent) och vid statliga ämbetsverk (87 procent) var helt eller i stort sett eniga med åsikten att deras arbetsgemenskap klarat sig bra under coronatiden.

Kyrkans anställda upplever arbetet meningsfullt

Nästan varje anställd i kyrkan (92 procent) upplever att arbetet är viktigt och meningsfullt. Det är en stark upplevelse oberoende av vilket yrke den svarande har. Anställda inom administration och på kontor är mera positiva än i den undersökning som gjordes för två år sedan. I arbetet upplevde man generellt också entusiasm och arbetsglädje. Det upplevde fyra av fem anställda i kyrkan.

Framför allt har arbetsglädjen hos dem som arbetar med församlingsverksamhet bevarats på en hög nivå (84 procent). Av anställda i kyrkan upplever 91 procent att deras kompetens motsvarar de krav som arbetet ställer. Det är en hög andel i en situation där arbetet och teknologin förändras och då man beaktar coronaårets utmaningar.

Nöjda med arbetsgemenskaperna

Positivt i resultatet för kyrkans anställdas del är att upplevelsen av osakligt bemötande har minskat jämfört med tidigare undersökningar. Nu hade en ungefär lika stor del i kyrkan som inom den kommunala sektorn upplevt osakligt bemötande (27 procent). Oberoende av yrke upplevde man att atmosfären på arbetsplatsen var bra eller utmärkt. Den upplevelsen delade två tredjedelar av kyrkans anställda. Nästan fyra av fem anställda i kyrkan anser att de kan lita på människorna på sin arbetsplats. Det är fortfarande mycket vanligt att personalen kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats (77 procent).

Vid offentliggörandet av undersökningen tackade biskop Mari Leppänen församlingarnas anställda och chefer för hur bra de hade kunnat anpassa sig till coronatidens utmaningar och svara på människornas behov. Hon betonade att det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid en god atmosfär och stärkt förtroende på kyrkans arbetsplatser.
– Förtroende och en bra atmosfär möjliggör utveckling och resultat. De kan vara nycklar till att man klarar sig genom undantagsförhållanden och är därför otroligt viktiga. Också nya sätt att stärka gemenskapen behövs då distansarbetet drar ut på tiden.

Under undantagsförhållandet som utlystes på grund av coronan var man nöjda med närmsta chefen

I de yrken där det var möjligt övergick anställda i kyrkan till distansarbete våren 2020 i enlighet med statsrådets rekommendationer. En stor del av anställda inom administration och på kontor (67 procent) och de som arbetar med församlingsverksamhet (63 procent) övergick till distansarbete. Trots det utbredda distansarbetet upplevde flera som arbetar med församlingsverksamhet (61 procent) än kyrkans anställda i genomsnitt att arbetet var psykiskt tungt på samma sätt som tidigare år. De förhöll sig något mera positivt till sina möjligheter att påverka arbetet och sin arbetsförmåga än i undersökningen för två år sedan.

De anställda på gravgården och inom kyrklig service gjorde närarbete och rätt få av dem (32 procent) upplevde arbetet som psykiskt tungt. Jämfört med enkäten 2018 upplevde flera av dem att arbetet var fysiskt tungt (44 procent resp. 54 procent) och att de hade små möjligheter att påverka (7 procent resp. 13 procent).

Under undantagsförhållandet på grund av corona var anställda i kyrkan rätt nöjda med sina närmaste chefer. Av svarandena upplevde 70 procent att den närmsta chefen var rättvis och opartisk. Jämfört med undersökningen 2018 var nu flera av den åsikten att arbetsgemenskapens chef behandlar ändringar i arbetet tillsammans med personalen. Framför allt anställda som arbetar med församlingsverksamhet upplevde att den närmsta chefens arbete hade förbättrats jämfört med för två år sedan.

Arbetsgivaren uppmanar till dialog

Kyrkans arbetsmarknadsverk uppmuntrar arbetsplatserna att bekanta sig med undersökningen. Med hjälp av den kan man tillsammans hitta sätt att gå vidare efter en svår tid. Arbetsmarknadschefen Anna Kaarina Piepponen hoppas att man på arbetsplatserna ska diskutera arbetet och arbetslivet och att arbetsgemenskapen drar nytta av webbutbildningen Framtidens arbetslivsfärdigheter.

– Utbildningen är en del av projektet Kirteko och tillgänglig gratis för arbetsplatserna under 2021. Den erbjuder ett pragmatiskt och flexibelt verktyg för att tillsammans behandla gemensamma frågor, betonar Anna Kaarina Piepponen.

Vart annat år gör Keva en arbetshälsoenkät. Den har gjorts inom kommunsektorn och kyrkan sedan 2014 och vid statliga ämbetsverk sedan 2018. I undersökningen 2020 intervjuades sammanlagt 3 024 anställda inom offentliga sektorn under tiden september-november 2020. Av dem var 508 anställda i kyrkan. De anställda i kyrkan var indelade i följde grupper: anställda inom administration och på kontor; anställda på gravgården och inom kyrklig service; anställda inom församlingsverksamhet. Undersökningen grundar sig på ett med avseende på kön och ålder representativt urval av anställda inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och anställda från olika yrkesgrupper inom kommunsektorn och på statens ämbetsverk. Det går att granska och jämföra undersökningsresultaten från till exempel olika år, yrkesområden eller åldersgrupper med hjälp av webbverktyget Keva tutkii.

Sakkunniga på Keva och vid arbetsmarknadsparterna inom den offentliga sektorn har tillsammans planerat undersökningen.

Mera information:
Kevas arbetshälsoenkät (på finska, med svensk sammanfattning) 
Anna Kaarina Piepponen, arbetsmarknadschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 040 688 1472
Oili Marttila, förhandlingschef, Kyrkans arbetsmarknadsverk, tfn 050 594 1710
Biskop Mari Leppänen, via specialmedarbetare Anna Hälli, tfn 050 501 2748