Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans pensionsfond överträffade förväntningarna i ett utmanande marknadsläge

Publicerad 17.02.2021

År 2020 var bättre än förväntat för Kyrkans pensionsfond. Pensionsfondens marknadsvärde steg till 1,76 miljarder euro och placeringsportföljens avkastning var 7,5 procent.  Portföljens reella avkastning på 7,3 procent överträffade det realavkastningsmål på tre procent som man hade satt upp i placeringsplanen. Pensionsfondens långsiktiga nettoavkastning (1991-2020) är fortsättningsvis god och var åtta procent i slutet av året.

Det största temat på placeringsmarknaden under 2020 var coronapandemin som förändrade den ekonomiska omgivningen på ett sätt utan like. Man var tvungen att svara på tvärstoppet i ekonomin med kraftfulla medel. Centralbankerna reagerade snabbt och lättade massivt på penningpolitiken såväl genom att sänka räntorna som genom att öka köpprogrammen för värdepapper. Vid sidan av penningpolitiken behövdes också en kraftfull finansiell stimulans från statliga håll.

Året var ett av de mest utmanande på lång tid på placeringsmarknaden. Året inleddes starkt fram till dess att marknaden plötsligt kollapsade och återhämtade sig på ett hittills oskådat snabbt sätt. Aktier var den bästa tillgångsklassen. Kyrkans pensionsfonds likvida aktieplaceringar gav en avkastning på 10,3 procent. De likvida ränteplaceringarnas avkastning var 3,2 procent och avkastningen på realförmögenheten var 9,8 procent.

Kyrkans pensionsfonds goda avkastning grundar sig på lyckade val inom olika tillgångsklasser och allokeringsbeslut. De fonder som valdes till portföljen, såväl i form av aktie- som ränteplaceringar, gav en avkastning som var bättre än det allmänna jämförelseindexet.

Pensionsfonden har förbundit sig till ansvarsfull placering

Kyrkans pensionsfond placerar sina pensionsmedel på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt. Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placering och vill på så sätt säkerställa en bra avkastning på placeringarna och kontrollera placeringsriskerna effektivt. I all sin placeringsverksamhet beaktar pensionsfonden de så kallade ESG-aspekterna, dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed.

Kyrkans pensionsfond deltar aktivt i arbetet mot klimatförändringen och har som mål att konsekvent minska sitt koldioxidavtryck i placeringsverksamheten. Pensionsfondens första klimatförändringsstrategi utarbetades 2016 och en ny klimatförändringsstrategi publiceras under 2021.

Kyrkans pensionsfonds historia började 1991 då kyrkans pensionssystem övergick till ett delvis fonderande pensionsavgiftssystem. I början av 2016 separerades Kyrkans pensionsfond (KER) från Kyrkans centralfond. KER ansvarar för placeringen av kyrkans pensionsmedel och jämnar ut utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter.

Mera information:
https://evl.fi/kyrkanspensionsfond
Ira van der Pals, placeringsdirektör, tfn 050 301 7980