Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet bedömde HFD:s avgörande i ett fall då domkapitel gav varning för vigsel av par av samma kön

Publicerad 21.10.2020

Biskopsmötet diskuterade Högsta förvaltningsdomstolens avgörande (18.9.2020) i ett fall där Uleåborgs stifts domkapitel gett en präst en varning för att hen vigt ett par av samma kön, och godkände en bedömning om vilka följder avgörandet har för evangelisk-lutherska kyrkan.

Biskopsmötet konstaterar att HFD:s avgörande klargör det rättsliga läget gällande kyrklig vigsel av par av samma kön. Och att det bekräftar att kyrkan som religionssamfund har autonomi och rätt att själv bestämma om man viger par av samma kön eller inte. Biskopsmötet antecknade HFD:s avgörande för kännedom.

Biskopsmötet konstaterar att HFD:s avgörande visar att utgående från tidigare beslut är kyrkans nuvarande äktenskapssyn tydlig och bygger på synen att äktenskapet ingås mellan man och kvinna. För att ändra på kyrkans äktenskapssyn krävs ett beslut med kvalificerad majoritet i kyrkomötet.

Biskopsmötets slutsats: ”Biskopsmötet konstaterar att domkapitlen har rätt att besluta om följder för präster som mot kyrkans äktenskapssyn och de anvisningar som getts vigt av par av samma kön. De vigslar som framkommer ska behandlas från fall till fall. Det är skäl att vara återhållsam då det gäller påföljder.”

– Man kan inte bygga framtiden på varningar i en situation då kyrkan ska lösa en fråga där det råder djup oenighet. Därför uppmanar biskopsmötet domkapitlen att använda sig av vishet och återhållsamhet, kommenterade ärkebiskop Tapio Luoma.

Biskopsmötets bedömning av HFD:s avgörande

Synodalmötena hålls 2022 i alla stift

Biskopsmötet beslöt att det hålls synodalmöten i alla stift 27.9. 2022 och förde preliminära diskussioner om mötenas teman.

Biskoparna sammankallar präster och lektorer i stiftet till synodalmöte med minst sex års mellanrum. På mötet diskuterar man förutom aktuella teologiska frågor även skötseln av församlingarna, och annan verksamhet och förvaltning inom kyrkan.

Stöd till Lutherska världsförbundets nödhjälpsfond

Biskopsmötet beviljade 100 000 euro ur kyrkans fond för internationella och ekumeniska kontakter till upprättandet av Lutherska världsförbundets katastroffond, LWF COVID-19 Rapid Response Fund. Fonden ska stöda framför allt de medlemskyrkor i världsförbundet som har det speciellt svårt ställt under coronapandemin.

Dessutom beviljade mötet 50 000 euro till teologiska dialoger. Ekumeniska dialoger står i centrum av Lutherska världsförbundets verksamhet och medlemskyrkorna har en avgörande betydelse för finansieringen av samtalen.

Arbetsgrupp bereder utlåtande om ny kyrkolag och kyrkoordning

Kyrkostyrelsen bereder för närvarande en ny kyrkolag, speciallagar för kyrkan och en revidering av kyrkoordningen.

Biskopsmötet utsåg biskop Kaarlo Kalliala och biskop Teemu Laajasalo för att tillsammans med biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi bilda en arbetsgrupp som bereder biskopsmötets utlåtande till ny kyrkolag och kyrkoordning.

Det förslag till kyrkolag som kyrkomötet gav till riksdagen i september 2019 måste enligt riksdagens förvaltningsutskott skrivas om så att den innehåller bara de frågor som avses i grundlagen, dvs. endast bestämmelser om evangelisk-lutherska kyrkans organisation och förvaltning, medan andra bestämmelser ska flyttas till särskilda kyrkliga lagar eller kyrkoordningen. Kyrkostyrelsen bereder för närvarande bland andra en kyrklig tjänstemannalag, en lag om kyrkans arbetsmarknadsverk, en lag om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden och en lag om kyrkans centralfond. Samtidigt bereds en revidering av kyrkoordningen och för detta behövs ett utlåtande av biskopsmötet.

Biskopsmötet samlas nästa gång 7.12.2020 i Helsingfors.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi