Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen godkände kollektändamål för 2021

Publicerad 20.10.2020

Kyrkostyrelsens plenum godkände på sitt möte 20.10.2020 för vilka ändamål kollekter bärs upp i gudstjänster i stiften under 2021. De största kollektmålen finns liksom tidigare inom missionsarbetet och internationell diakoni. De finska stiftens domkapitel fick rätten att själva bestämma två kollektmål för stiftsverksamhet.

Kollektmålen för de finska stiften och Borgå stift ser lite olika ut eftersom andra organisationer än på finskt håll verkar i det svenska stiftet. Kollektändamålen för Borgå stift beviljas utgående från ett utlåtande från Borgå domkapitel. Bifogat finns en förteckning över kollekterna för 2021 i Borgå stift respektive de finska stiften.

Mera information:  kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fiÖppna länk i ny flik 

Kyrkostyrelsen föreslår en miljon till kyrkliga organisationer med anledning av coronapandemin

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att de kyrkliga organisationerna får en miljon i ekonomiskt understöd via tre kompletterande modeller. På grund av coronapandemin har kollektintäkter till organisationerna uteblivit.

Kyrkomötet gav i augusti kyrkostyrelsen i uppgift att till sessionen i november ge ett specificerat förslag på hur ett understöd på en miljon fördelas mellan de kyrkliga organisationerna.

Kyrkostyrelsen konstaterar att coronapandemin innebär osäkerhet för kollekterna men att Kyrkans centralfond inte i fortsättningen förmår kompensera de kollekter som möjligen inte kan samlas in. Understödet som ges till de kyrkliga organisationerna är alltså en engångsföreteelse. Man förutsätter att stödssumman används till det som kollekten ursprungligen var tänkt för. Om inte det är möjligt ska den användas till en verksamhet som så mycket som möjligt påminner om den ursprungliga.

Mera information: kanslichefens specialmedarbetare Jari Pulkkinen, jari.a.pulkkinen@evl.fiÖppna länk i ny flik 

Kyrkolagsändringar för att underlätta elektroniska möten för kyrkliga förvaltningsorgan

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att den ikraftvarande kyrkolagen ändras så att förvaltningsorgan i församlingar, kyrkliga samfälligheter, stift och inom kyrkans centralförvaltning skulle kunna sammanträda också elektroniskt.

En förutsättning för hålla elektroniska möten skulle vara att de som deltar i mötena har likvärdig möjlighet till bild- och ljudkontakt. Den föreslagna möjligheten till elektroniska möten innebär behov av att också ändra bestämmelserna om förvaltningsorganens beslutsförhet, mötenas offentlighet och om val som förrättas av organen. Det är tänkt att ändringen i kyrkolagen träder i kraft som snabbt som möjligt.

Plenum ber också kyrkans laggranskningskommitté att ge sitt utlåtande om förslaget till kyrkomötet.

Under våren då det rådde undantagsförhållande ordnade förvaltningsorganen inom kyrkans centralförvaltning, i församlingar och kyrkliga samfälligheter elektroniska möten i stöd av en bestämmelse som getts utgående från kyrkolagens bestämmelser om undantagsförhållanden. Under normala förhållanden kan inte en sådan bestämmelse ges. Elektroniska möten skulle göra det möjligt för förvaltningsorganen att sammanträda under covid-19-pandemin utan hälsorisker och flexibelt sköta de uppgifter som hör till dem utan att det skulle innebära resekostnader för medlemmarna och miljöeffekter förorsakade av resor.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fiÖppna länk i ny flik  

Kyrkostyrelsen utsåg delegationer

Kyrkostyrelsen utsåg Kyrkans EU-delegation för 2021-2024, delegationen för Kyrkans kommunikation 2021-2024, delegationen för Kyrkans central för det svenska arbetet 2021-2024 och delegationer för kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning för samma tidsperiod.

Medlemmar i delegationen för kyrkans svenska arbete för mandatperioden 2021-2024 är pastor Kristian Willis, Helsingfors (personlig ersättare kyrkoherde Kira Ertman, Esbo), diakon Sonja Knuts-Söderlund, Karis, (diakon Jessica Emaus, Vasa), författare Karin Erlandsson, Mariehamn (flygvärdinna Bea Karlemo, Esbo), ungdomsarbetsledare Kjell Lönnqvist, Sibbo (ungdomsarbetsledare Markus Andersson, Raseborg), styrelseordförande Erik Rosenlew, Helsingfors (kyrkoherde Monica Cleve, Sjundeå), sekreterare för svenska riksdagsgruppen Henrik Stenbäck, Helsingfors (kommunikatör Charlotte Steffansson-Myrskog, Helsingfors) och församlingssekreterare Anna-Karin Lärka, Vasa (notarie Linus Stråhlman, Borgå).
Delegationen leds av biskop Bo-Göran Åstrand.

Bilagor till nyheten