Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Grundandet av specialenheten Kyrkans forskning och utbildning framskrider

Publicerad 22.09.2020

Kyrkostyrelsens plenum beslöt 22.9.2020 att föreslå för kyrkomötet att Kyrkostyrelsens reglemente ändras. Vid Kyrkostyrelsen pågår projektet Riktning och på basen av en utredning har man inlett beredningen av att sammanföra utvecklingsnätverk, grunda en befattning som utvecklingschef (benämningen ännu öppen), och sammanföra kyrkans forsknings- och utbildningstjänster i en integrerad specialenhet.

För att kunna grunda en specialenhet måste reglementet ändras eftersom bland annat Kyrkostyrelsens avdelnings- och specialenhetsstruktur finns i reglementet. Man föreslår att det uppgiftsområde som Kyrkans forskningscentral representerar utvidgas att omfatta också utbildning i framtiden. På så sätt skulle Kyrkans utbildningscentrals verksamhet flytta från Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning till Kyrkans forskningscentral. Den utvidgade specialenheten föreslås heta Kyrkans forskning och utbildning.

Det främsta målet med förslaget är en bättre effektivitet än nu och ett mervärde för församlingarna. Den strukturella ändringen (samma specialenhet, gemensam ledning) skulle möjliggöra ett naturligt samarbete mellan forskning och utbildning.

Specialenhetens chef skulle ansvara för ledningen av enheten som helhet. Dessutom skulle chefen framför allt utveckla kyrkans forskningsverksamhet. Tjänsten som chef för Kyrkans utbildningscentral skulle ändras till en tjänst som utbildningschef (benämningen ännu öppen). Hen skulle leda verksamheter som anknyter till utbildning och vara ställföreträdande för specialenhetens chef.

Man föreslår att specialenheten Kyrkans forskning och utbildning verkar i Kyrkans hus i Helsingfors och i Kyrkans utbildningscentrals lokaliteter i Träskända. Den utvidgade specialenheten skulle inleda sin verksamhet 1.1.2021. Specialenhetens personal har under 2020 medverkat i planeringen av verksamheten och organisationsstrukturen.

Mera information:
Ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kyrkans strategi fram till 2026 godkändes

Kyrkostyrelsens plenum godkände kyrkans nya strategi Öppna dörrar – Strategi för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2026. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkomötet i november för en diskussion om strategins innehåll och genomförande.

En skild nyhet om strategin sändes tidigare Kyrkans nya strategi godkändes - frimodig förkunnelse, delaktighet i vardagen, aktivt samarbete och uppfinningsrika försök.

Mera information: Terhi Kaira, projektchef för strategiprojektet, stiftsdekan, terhi.kaira@evl.fi, p. 050 326 3012

Kyrkans fyraårsberättelse för 2016-2019

Kyrkans forskningscentral publicerar regelbundet en fyraårsberättelse som behandlar verksamheten i och aktuella frågor om Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Kyrkostyrelsens plenum godkände fyraårsberättelsen för 2016-2019 och föreslår att kyrkomötet behandlar fyraårsberättelsen och utgående från den bedömer vilka utmaningar kyrkan har i framtiden. Fyraårsberättelsen har gjorts på uppdrag av kyrkomötet.

Fyraårsberättelsen offentliggörs vid ett webbinarium 28 oktober klockan 13. Mer information finns på Kyrkans forskningscentrals webbplats.

Mera information: Hanna Salomäki, chef för Kyrkans forskningscentral, tfn 040 688 1496, hanna.salomaki@evl.fi

Kyrkans delegation för arbetet bland utlandsfinländare 2020-2024

Kyrkostyrelsen utsåg Kyrkans delegation för arbetet bland utlandsfinländare för mandatperioden fram till 31.5.2024. Till medlemmar utsågs verksamhetsledare Lena Grenat, kaplan Anna Hälli, kyrkoherde Ulla Kosonen, verksamhetsledare Saara Pellander, enhetschef Antti Putkonen, pastor Jari Saarinen, verksamhetsledare Tina Strandberg, generalsekreterare Hannu Suihkonen och som ordförande biskop Jukka Keskitalo.

Delegationens uppgift är att vara ett stödjande expertorgan för Kyrkans arbete bland utlandsfinländare som samlar representanter för viktiga samarbetspartner med tanke på verksamheten och erfarenhetsexperter som kan området.

Mera information: chefen för enheten för arbetet bland utlandsfinländare Mauri Vihko, mauri.vihko@evl.fi, tfn 040 688 1443

Plenum godkände för sin del Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds budgeter för 2021 och verksamhets- och ekonomiplaner för 2021-2023 och sände dem till kyrkomötet.

Mera information: Ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372