Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet samlas i ny sammansättning i augusti

Publicerad 21.04.2020

Kyrkostyrelsens plenum beslöt 21.4.2020 att det nya kyrkomötets första session för året hålls 10-14 augusti på Turun kristillinen opisto om inte kyrkostyrelsen på grund av coronasituationen blir tvungen att senare fatta ett annat beslut.

Kyrkostyrelsens plenum fortsätter i sin nuvarande sammansättning fram till nästa kyrkomöte och plenum samlas nästa gång 9 juni.

I vanliga fall hålls kyrkomötet den första veckan i maj i Åbo men kyrkostyrelsen drog redan i mars upp riktlinjen att man inte förbereder ett kyrkomöte i maj på grund av pandemin.

Mera information: kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen, tfn 040 688 1527

Största byggnadsunderstödet till grundrenovering av Teuva kyrka i Östermark

Kyrkostyrelsen beviljade byggnadsunderstöd från den statliga finansieringen till ett sammanlagt värde av 7 miljoner euro. Understöden är tänkta för att stöda bara församlingars renoveringsprojekt som sluppit igenom en noggrann ekonomisk gallring och som kyrkolagen eller annan lagstiftning förpliktar församlingarna att upprätthålla.

Av stiften fick Lappo stift ta del av de största helhetsunderstöden, närmare 2 miljoner euro. Av den summan beviljades närmare 1,5 miljoner för grundrenovering och planering av Teuva kyrka.

Kuopio stift beviljades 1,6 miljoner i byggnadsunderstöd, av det anslogs ca 670 000 euro till 1700-talskyrkan i Paltaniemi som är fylld av målningar och till fasadrenovering av klockstapeln.

I Åbo ärkestift beviljades närmare en halv miljon euro för att reparera spåntaket på Virmo kyrka.

Borgå stifts församlingar beviljades drygt 320 000 euro. Det största enskilda understödet på drygt 52 000 euro beviljades för installation av sprinklers i Korsholms kyrka. Utöver det fick sju församlingar understöd i storleksklassen ca 25 – 35 000 euro och ytterligare fem församlingar fick mindre understöd.

Dessutom beviljade Kyrkans centralfond sammanlagt 1 miljon euro till församlingarna. Till församlingarna i Borgå stift beviljades understöd på sammanlagt närmare 490 000 euro (för byggande av Nedervetil församlingshem, renovering av Sunds prästgård till retreatgård, renovering av Lappfjärds församlingshem och takreparation av Korsnäs prästgårdsmuseum).

Ansökningarna om byggnadsunderstöd hade inkommit till kyrkostyrelsen i december 2019 och de har beretts under en annan ekonomisk situation än vad läget är nu våren 2020. Den ekonomiska krisen och minskade skatteintäkter till följd av coronaviruset leder troligen till att det 2021 inte finns lika mycket statlig finansiering som i år.

Alla understöd som beviljats för 2020 finns i plenums föredragningslista.

Mera information: överarkitekt Kristiina Koskiaho, tfn 040 688 1454

Understöd till kyrkliga organisationer och student- och ungdomsarbetet

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 150 000 euro i understöd till kyrkliga organisationer. Det största enskilda understödet, 14 000 euro, beviljades Förbundet Kyrkans Ungdom. Kultur- och religionsforumet FOKUS rf fick avvikande från beredningen 7 500 euro. Sammanlagt fick över 30 organisationer bidrag.

Ifall evenemang som beviljats bidrag inte genomförs under det här året betalas understödet inte ut. De som fått bidrag rapporterar om hur det använts.

Intäkterna från den kollekt som uppburits för student- och ungdomsarbete delas mellan Finlands Evangelisk-lutherska Student- och skolungdomsmission 28 000 euro och Finlands Kristliga Studentförbund 25 000 euro.

Information om alla bidragstagare finns i föredragningslistan på domus.evl.fi.

Mera information: tf ecklesiastikrådet Petri Määttä, tfn 040 688 1543

***

Kyrkostyrelsen godkände Kyrkans pensionsfonds direktions verksamhetsberättelse och verksamhetsberättelsen om ansvarsfull placering. Kyrkans pensionsfond har förbundit sig till ansvarsfull placering. Pensionsfonden beaktar ESG-synvinklar i all placeringsverksamhet, dvs. tar hänsyn till frågor om miljö, samhälle och god förvaltningssed.

Kyrkans pensionsfonds placeringsplan för 2020 antecknades för kännedom.

Mera information: placeringschef Ira van der Pals, tfn 050 301 7980

-----