Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet beslöt att konfirmandläger och dagskriftskolornas närundervisning flyttas fram – en del av konfirmandundervisningen kan genomföras på distans

Publicerad 15.04.2020

Biskopsmötet beslöt på sitt möte 15.4.2020 att konfirmandlägrens och dagskriftskolornas närundervisning flyttas till en senare tidpunkt ifall undantagstillståndet fortsätter. Mötet beslöt också att en del av konfirmandundervisningen vid behovs kan genomföras som distansundervisning som en stödfunktion till närundervisningen.

Enligt kyrkolagen ger biskopsmötet närmare bestämmelser om bland annat hur konfirmandundervisningen genomförs och böcker som används i konfirmandundervisningen.

Biskopsmöte antecknade för kännedom dokumentet Ett stort under – konfirmandundervisning på distans som kyrkostyrelsen utarbetat med tanke på att undantagstillståndet kan påverka sommarens konfirmandundervisning. Dokumentet bygger på konfirmandarbetsplanen Ett stort under som har använts i församlingarna sedan 2017. Dokumentet innehåller tips och modeller för hur skriftskolan till en del kan genomföras på distans, och hur man på ett aktivt sätt kan inkludera konfirmanderna.

Biskoparna diskuterade utkast till ny strategi för kyrkan

Biskopsmötet förde diskussion om ett utkast till kyrkans strategi 2026. Kyrkostyrelsen beslöt i januari 2019 att inleda processen med att utarbeta en ny strategi för kyrkan som tar sikte på 2026. Målet är att den gemensamma strategin ska stöda kyrkans planering på olika nivåer. Beredningen av strategin görs av projektchef Terhi Kaira, biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, webbkommunikationschef Lari Lohikoski och chefen för kyrkans forskningscentral Hanna Salomäki. De stöds av en styrgrupp som leds av biskop Teemu Laajasalo.

Ett första utkast till strategi har sänts på remissrunda 23.3.2020. Målet var att kyrkostyrelsens plenum skulle godkänna strategin 22.9.2020 men undantagstillståndet på grund av coronaviruset gör det svårt att fastställa tidpunkt för när strategin godkänns.

Det är fritt att bekanta sig med utkastet till strategi (på finska) och kommentera det fram till 3.5.2020. Utkastet och instruktioner om hur man kommenterar på webbplatsen evl.fi/plus (på finska).

Biskopsmötet gav utlåtande om slopande av bestämmelse i kyrkolagen

Biskopsmötet gav utlåtande till kyrkostyrelsen om en ändring i kyrkolagen eftersom det finns ett behov av att slopa en paragraf i kyrkolagen om att domstolar är förpliktade att informera domkapitlet när en präst i stiftet döms till ett straff. En sådan bestämmelse har tidigare funnits i kyrkolagen men är enligt riksdagens grundlagsutskott inte längre möjlig. Biskopsmötet anser att det är möjligt att slopa bestämmelsen. Biskopsmötet fortsätter beredningen av frågan om hur domkapitlen i framtiden ska få information om när en präst döms till ett straff.

Biskopsmötet diskuterade också hur förnyelsen av kyrkolagen framskrider. Riksdagens grundlagsutskott förväntar sig en ny helhetsberedning av förslaget till ny kyrkolag och kyrkoordning. Beredningen kommer utan tvekan att påverka när det är möjligt att den nya kyrkolagen och kyrkoordningen träder i kraft.

Biskopsmötet genomfördes på grund av undantagstillståndet med undantagsarrangemang med hjälp av distanskanaler.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189,
mera information om konfirmandarbetet ger sakkunnig Jari Pulkkinen, tfn 040 688 1467

Notisen har uppdaterats 16.4.2020 klockan 16.55 med länk till utkast till kyrkans strategi 2026 och information om att man kan kommentera den.