Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Under 30-åringar upplever störst belastning under coronakrisen

Publicerad 09.04.2020

Under 30-åriga finländare upplever bekymmer som hör samman med coronakrisen mera belastande än andra åldersgrupper. Speciellt bekymrar sig under 30-åringarna för sin utkomst, egen eller anhörigas död, om de får behålla arbetsplatsen och ensamhet. Bara var femte man under 30 år anser att ensamhet inte alls belastar dem. Bland de unga kvinnorna är andelen ännu mindre (16 procent).

Det här framkommer i en enkät som gjordes bland finländarna i början av april och som besvarades av 1200 personer. Enkätundersökningen genomfördes av Kantar Oy på uppdrag av Kyrkans forskningscentral.

Närmare hälften (47 procent) av männen under 30 år och hälften (50 procent) av kvinnorna under 30 år ansåg att bekymmer för utkomsten belastade dem väldigt mycket eller mycket.

Ju äldre åldersgrupp männen tillhör desto mindre bekymrar de sig. Bland kvinnorna var bekymren för utkomsten störst i åldersgruppen 30-39 år (59 procent).

Hälsa, ekonomi och död oroar

Oro för sin egen eller en närståendes hälsa är det som belastar finländarna mest under coronakrisen. Över hälften av finländarna upplever att oro för hälsan belastar dem väldigt mycket eller mycket. Nästan lika många upplever att oron för sjukvårdspersonal belastar dem mycket. Också bekymmer för ekonomin är ett orosmoln som toppar listan. Det handlar såväl om bekymmer för ekonomisk recession (46 procent) som bekymmer för sin egen ekonomiska utkomst (39 procent).

Var tredje finländare (35 procent) upplever att oro för sin egen eller en närståendes död är väldigt mycket eller mycket belastande just nu. Rädsla för döden är en erfarenhet som är gemensam för många: bara sju procent uppgav att de inte alls är oroliga för sin egen eller en närståendes död.

Över 70-åringar upplever minst belastning

Bekymmer på många olika livsområden kopplas samman med coronakrisen. En del av dem hör samman med trygghet, som oro för familjevåld. Var tredje (32 procent) var mycket oroliga för att familjevåldet skulle öka, kvinnor oftare än män. Var tredje (34 procent) var också orolig för obalans i den psykiska hälsan. Coronakrisen påverkar såväl skolgång som studier och var tredje (35 procent) av de som besvarade enkäten var mycket oroliga för det. Var tredje (33 procent) var också bekymrad för att det skulle uppstå oordning i samhället.

Trots karantän och ökad risk för att insjukna var över 70-åringar den åldersgrupp som enligt enkäten känner minst oro. Kvinnorna kände sig i medeltal något mera belastade än männen av olika bekymmer som hör samman med coronakrisen. En jämförelse av människor i olika skeden av livet visar att ensamförsörjande förefaller vara mera belastade än andra.

Trots att man upplevde många olika bekymmer verkade finländarna känna stark tillit till människors välvilja i kristider. Över 80 procent berättade att de hade fått den hjälp de behövde av människor i sin närkrets. Det är också värt att observera att närmare 90 procent sade att de vid behov var beredda att hjälpa till i närkretsen. Beredskapen att hjälpa var störst bland män och kvinnor i ålder 50-60 år.

Kyrkans mathjälp och ekonomiska hjälp är uppskattad

Lutherska kyrkan har vid sidan av andra kyrkosamfund inriktat sin verksamhet på ett nytt sätt under undantagstillståndet. Mathjälpen koordineras i samarbete med kommuner och organisationer. Också samtalshjälp erbjuds.

Med hjälp av enkäten tog man också reda på hur viktig finländarna anser att kyrkans verksamhet är under coronakrisen. Den konkreta hjälp som kyrkan ger verkade vara viktigast. Fyra av fem (83 procent) ansåg att det var mycket viktig att församlingarna erbjuder ärendehjälp åt människor som är isolerade, såsom äldre människor. En lika stor andel (83 procent) ansåg att den ekonomiska hjälp som församlingarna erbjuder mindre bemedlade familjer är viktig. Också fyra av fem (80 procent) ansåg att mathjälpen är viktig.

Finländarna behöver också samtalshjälp under krisen. Det framgår av att kontakterna till lutherska kyrkans olika samtalskanaler har ökat. I enkäten ansåg tre av fem (61 procent) att det är mycket viktigt eller viktigt att kyrkan ger människor psykiskt och andligt stöd. Två av fem anser att det är viktigt att man i kyrkan ber för Finland och finländarna (42 procent) och att kyrkorna är öppna för stillhet (42 procent). Också de gudstjänster och andakter som kyrkan sänder över nätet intresserar finländarna. Bland männen ansåg framför allt under 40-åringar att de var viktiga, flera än två av fem av männen i den åldersgruppen ansåg dem mycket eller ganska viktiga. Bland kvinnor i åldersgruppen 50-69-åringar ansåg närmare 60 procent att webbsändningar var mycket eller ganska viktiga.

En fiigur över finländarnas syn på den lutherska kyrkans verksamhet under coronakrisen finns som bilaga. Enkät bland finländarna 2020 (N= 1 242), procentandelar.

Mera information:
Kyrkans forskningscentrals chef Hanna Salomäki, tfn 040 688 1496, hanna.salomaki@evl.fi