Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen: Byggnadsunderstöd till kyrkorna Tyrnävä och Kalajoki

Publicerad 16.04.2019

Kyrkostyrelsen beviljade byggnadsunderstöd till församlingarna vid plenum 16.4.2019. Fram till slutet av 2018 fick kyrkostyrelsen ansökningar om byggnadsunderstöd för totalt 65 projekt. Det stöd som beviljas från den statliga finansieringen är 7 miljoner euro. Sammanlagt 39 av ansökningarna gällde stöd till skyddade kyrkliga byggnader.

De största understöden beviljades till grundrenovering av Tyrnävä kyrka (1 556 800 euro), för renovering av kyrkan i Kalajoki (1 026 900 euro) och för renovering av Mäntyharju kyrka och klockstapel (828 900 euro).

Åländska församlingar beviljades byggnadsunderstöd

För Borgå stifts del beviljades sammanlagt 91 600 euro för fyra projekt. Brändö-Kumlinge församling fick 34 950 euro för dränering av Kumlinge kyrka och 8 000 euro för att reparera staketet på Brändö kyrkogård. Brändö kyrka är en skyddad medeltida kyrka.

Finström-Geta församling fick 24 410 euro för reparation av Finströms kyrkas dörr och tjärning av taket på kyrkan. Lemland-Lumparlands församling fick 39 000 euro för tjärning av taken på Lemlands och Lumparlands kyrkor. Alla tre kyrkorna är skyddade kyrkor.

Från Kyrkans centralfond beviljades sammanlagt 1 miljon euro. Det hade kommit ansökningar för 26 projekt som nästan endast handlade om reparation av befintliga byggnader. Understöd beviljas endast församlingar med låga skatteintäkter.

Understöden beviljade in enlighet med beredningen: domus.evl.fi

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902

Unga påverkansgrupper i församlingarna

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att kyrkoordningen ändras så att församlingarna blir skyldiga att se till att unga hörs och blir delaktiga genom att församlingarna grundar unga påverkansgrupper.

De ungas påverkansgrupper kan lokalt ha olika former och praxis, och de unga själva skulle ha en viktig roll i att utforma detta. De unga som väljs in i påverkansgrupperna ska vara konfirmerade unga församlingsmedlemmar under 29 år. Påverkansgrupperna skulle delta i beredningen av ärenden och beslutsfattandet och delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet.

Man föreslår också för kyrkomötet att kyrkomötet skulle höra barn och unga en gång under sin mandatperiod.

Mera information: chefen Jarmo Kokkonen, tfn 050 594 1316

Nordiskt kyrkomusiksymposium i Helsingfors 2020

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 25 000 euro för omkostnader för ett nordiskt kyrkosymposium. Symposiet hålls 10-13.9.2020 i Helsingfors. Vid evenemanget vill man lyfta fram vår tids och framtidens kyrkomusiks mångsidiga kunnande och rollen som tusenkonstnär.

Mera information: kanslichef Pekka Huokuna, via specialmedarbetare Minnamari Helaseppä, tfn 040 688 1538

Kyrkostyrelsen föreslår att underställning slopas

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att kyrkolagen och kyrkoordningen ändras så att man avstår från ett helhetssystem med underställningsförfarande i kyrkans förvaltning. Kyrkomötet har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att göra en framställning om underställningsförfarandet som en del av framtidsuppdraget.

I februari godkände kyrkostyrelsen innehållet i framställningen och kyrkans laggranskningskommitté har gett sitt utlåtande 1.3.2019.

Att avstå från underställningsförfarandet skulle innebära att beslutsmakten i frågor som rör församlingarnas och kyrkliga samfälligheters förvaltning och verksamhet i allt större utsträckning fattas i församlingen eller samfälligheten.

Målet med framställningen är att lätta på kyrkans förvaltning, förenkla beslutsfattandet och minska regelverket. Målet är också att betona församlingens självständighet och verksamhetsfrihet. Ett mål med att avveckla underställningsbestämmelserna är också att trygga tillförlitligheten i bevarandet av kulturarvet.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Kyrkorummen utvecklas till gemenskapscenter

Som en del av kyrkomötets framtidsuppdrag fick kyrkostyrelsen i uppgift att tillsammans med Museiverket utveckla kyrkorummet till gemenskapscenter. En arbetsgrupp tillsatt av kyrkostyrelsen hade i uppdrag att bereda planeringen av detta. Arbetsgruppen betänkande ”Saman katon alla” (Under samma tak) antecknades för kännedom. Betänkandet kommer att tryckas och delas ut till församlingarna. Arbetsgruppen föreslog inga ändringar i kyrkans bestämmelser utan menade att ändringar i kyrkorna kan göras inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Mera information: ecklesiastikrådet Aulikki Mäkinen, tfn 040 688 1493

Beredning för att ändra kyrkans tjänsteförhållanden till arbetsavtal inleds inte

Kyrkostyrelsen antecknade för kännedom PD Risto Voipios promemoria om effekterna av att avstå från tjänsteförhållanden och övergå till arbetsavtalsförhållanden i kyrkan. Ifall man inledde en beredning om att avstå från tjänsteförhållanden skulle det handla om ett mångårigt projekt som skulle kräva mycket personresurser. I detta skede antecknades promemorian för kännedom. Kyrkostyrelsen fick i uppdrag av kyrkomötet att göra utredningen.

Mera information: Kyrkans arbetsmarknadschef Anna Kaarina Piepponen, tfn 040 688 1472

Understöd till kyrkliga organisationer

Kyrkostyrelsen beviljade sammanlagt 159 000 euro till kyrkliga organisationer. De största understöden gick till Förbundet Kyrkans Ungdom rf och Diakonia ry. Sammanlagt närmare 30 organisationer fick understöd.

Understöden beviljade in enlighet med beredningen: domus.evl.fi

Mera information: ecklesiastikrådet Aulikki Mäkinen, tfn 040 688 1493

***

Biskop Kaisamari Hintikka utsågs till medlem i styrelsen för stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp för återstoden av nuvarande mandatperiod, dvs. till vårmötet 2020. Hintikka utsågs också till ordförande för kyrkans kommitté för etiska och samhälleliga frågor för resten av mandatperioden till och med 31.5.2020.

Sakkunnig Ulla Siirto utsågs till medlem och sekreterare i kyrkans kommitté för romanifrågor istället för Kari Latvus för återstoden av mandatperioden, till och med 31.5.2020.

Kyrkostyrelsens plenum antecknade för kännedom Kyrkans centralfonds personalbokslut för 2018, slutrapporten om församlingsvalet 2018, Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds bokslut för 2018 och Kyrkans pensionsfonds placeringsplan för 2019 och Kyrkans pensionsfonds årsövervakningsrapport för 2018.

Årsberättelsen 2018 från direktionen för Kyrkans pensionsfond och en skild verksamhetsberättelse för ansvarsfull placering godkändes.