Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet vill förnya prästernas högre pastoralutbildning

Publicerad 08.04.2019

Biskopsmötet diskuterade behovet av att uppdatera prästernas högre pastoralexamen och beslöt bereda frågan vidare. Behovet av att förnya utbildningen har uppstått då det genom åren har skett flera förändringar i den kyrkliga utbildningen och det har lett till att högre pastoralexamen inte längre till alla delar är aktuell. Målet med utbildningen är att ge fördjupad teologisk kunskap och kunskap i kyrklig förvaltning. Examen ger behörighet till domprost, stiftsdekan och prästassessor, och krävs också för att kunna bli fältbiskop. Tanken är att utbildningen blir en del av det nationella finländska examenssystemet om den omarbetas.

Efter att kyrkans laggranskningskommitté gett sitt utlåtande godkände biskopsmötet slutgiltigt en ändring i kyrkans bestämmelser som underlättar för en ung person att bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden. Enligt bestämmelsen kan unga i åldern 15-17 år bli döpta och delta i nattvarden i början av konfirmandtiden om hen fått minst fem timmar undervisning. Ändringen innebär att de unga som blir medlemmar i kyrkan behandlas jämlikt oberoende av vilken tid på året de är födda.

Biskopsmötet beslöt att bevilja Lutherska världsförbundet 50 000 euro ur fonden för kyrkans internationella och ekumeniska relationer. Summan ska användas till teologiska dialoger inom ramen för ett stort projekt som pågår i Lutherska världsförbundet.

Biskopsmötet diskuterade vilken ordalydelse av den nicenska trosbekännelsen som de evangelisk-lutherska församlingarna kan använda i ekumeniska sammanhang. Ärendet remitterades för vidare beredning.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189