Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet beslöt att kyrkan inte avstår från vigselrätten

Publicerad 17.05.2018

Kyrkomötet beslöt på torsdag efter omröstning med rösterna 83-23 att kyrkan inte ska avstå från vigselrätten. Beslutet fattades på basen av konstitutionsutskottets betänkande om en utredning om huruvida evangelisk-lutherska kyrkan ska avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigseln har för kyrkans identitet.

Utredningen är gjord av en utomstående utredare, professor emerita Eila Helander, och biskopsmötet hade i sin framställning till kyrkomötet konstaterat att det inte finns orsak för kyrkan att i nuläget avstå från vigselrätten. Kyrkomötet antecknade utredningen för kännedom.

Vid behandlingen i kyrkomötet gjorde ombudet Risto Tuori från Åbo ett förslag om att ärendet ska sändas tillbaka till biskopsmötet ifall kyrkans syn på äktenskapet eller kyrkans praxis ändrar märkbart. Tuoris förslag förföll i omröstningen.

Konstitutionsutskottets betänkande om att avstå från vigsel till äktenskap 2/2018

Kyrkomötet behandlar utvidgning av kyrkans äktenskapssyn

Kyrkomötet förde på onsdag kväll och torsdag en lång diskussion om utvidgning av kyrkans äktenskapssyn. Sammanlagt drygt 40 ombud har gjort inlägg i diskussionen som förmodligen fortsätter på fredag förmiddag.

Ärendet behandlas på basen av konstitutionsutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ vars mål är att bredda kyrkans äktenskapssyn så att den skulle gälla också par av samma kön. Utskottet kom i sitt betänkande till slutsatsen att de synvinklar som framförts i initiativet inte ger tillräckliga grunder för att bredda eller ändra äktenskapsynen inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

En del av konstitutionsutskottets medlemmar har undertecknat en avvikande åsikt där man föreslår att initiativet godkänns. De ombud som stöder den avvikande åsikten anser att initiativet bör stödas eftersom det finns starka teologiska, pastorala och socialetiska grunder för en breddning av äktenskapssynen.

I den allmänna behandlingen i ärendet förde biskop Björn Vikström fram ett motförslag till utskottsbetänkandet där han föreslår att frågan sänds till biskopsmötet för fortsatt beredning.

– Jag använder här ordet frågan, inte initiativet, vilket innebär att kyrkomötet inte binder biskopsmötets beredning vid den lösning som föreslagits i initiativet. Att sända frågan vidare betyder att kyrkomötet anser att det initiativet frågar efter – en lösning som söker försoning och ger plats för olika uppfattningar – är så viktigt att vi inte vill att diskussionen stannar här, sade Vikström.

Vikström betonade att kyrkomötet naturligtvis inte ger bort sitt mandat att besluta i frågan genom att omfatta detta. Om biskopsmötet föreslår en ändring i kyrkolagen eller kyrkoordningen kräver den kvalificerad majoritet i kyrkomötet.

Konstitutionsutskottets betänkande om utvidgning av kyrkans äktenskapssyn

Kyrkomötet fastställde nya principer för att bli godkänd som kyrkans missionsorganisation

Kyrkomötet godkände nya principer för att en organisation ska bli godkänd som kyrkans missionsorganisation. Konstitutionsutskottet föreslog att principerna godkänns i enlighet med biskopsmötets förslag.

För att biskopsmötet vid behov ska kunna föreslå att kyrkomötet godkänner nya missionsorganisationer måste principerna uppdateras. Principerna behandlar själva förfarandet, förutsättningar för godkännande av kyrkans missionsorganisationer och hurdana villkor som ställs på organisationerna.

Enligt den grundläggande riktlinjen ska organisationen förbinda sig till kyrkans bekännelse om inte kyrkomötet av särskild anledning beslutar annorlunda. Organisationen ska årligen lämna rapport om sina strategiska riktlinjer, sin verksamhet och sin ekonomi till biskopsmötet och samarbeta med Kyrkans missionscentral och kyrkans övriga missionsorganisationer.

Missionsorganisationer som tidigare godkänts som kyrkans missionsorganisation av utvidgade biskopsmötet och kyrkomötet behåller sin ställning om den inte meddelar att den inte godkänner villkoren som ställs på kyrkans missionsorganisation.

Konstitutionsutskottets betänkande 4/2018

Kyrkomötet godkände samarbetsdokument med evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia

Kyrkomötet godkände också ett nytt samarbetsdokument med evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia.                       

Målet är ett tillräckligt brett samarbetsdokument som fungerar som ram för samarbetet mellan stift, församlingar, organisationer och andra aktörer. Det nya samarbetsdokumentet är mera likt de samarbetsavtal som slöts med evangelisk-lutherska kyrkan i Sydafrika 2012 och evangelisk-lutherska kyrkan i Estland 2017.

I dokumentet ingår en överenskommelse om att den som prästvigts i samarbetskyrkan tillfälligt kan förrätta gudstjänster och kyrkliga förrättningar i den andra kyrkan. Evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är medlemmar i Lutherska världsförbundet och har därmed redan altar- och predikogemenskap.

Nuvarande samarbetsdokument med kyrkan i Namibia är undertecknat 2001 och har inte uppdaterats trots organisatoriska förändringar i kyrkorna.

Konstitutionsutskottets betänkande 3/2018

Kyrkomötet godkände Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och bokslut för 2017 och beviljade de redovisningsskylda ansvarsfrihet.

Ekonomiutskottets betänkande 3/2018

 

Fotografier från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank. Fotograf: Kirkon viestintä/Aarne Ormio

Följ kyrkomötets arbete via direktströmningen på Youtube och i Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous.

Kyrkomötets kommunikation:
sakkunnig inom kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 581 1815, asa.holmvik@evl.fi
ledande sakkunnig inom kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 566 8230, lucas.snellman@evl.fi
Viestintäpäällikkö Eeva-Kaisa Heikura, p. 040 688 1421, eeva-kaisa.heikura@evl.fi
Viestintäasiantuntija Tuulikki Terhemaa, p. 050 372 1239, tuulikki.terhemaa@evl.fi