Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet sände nya principer för godkännande av missionsorganisationer till kyrkomötet

Publicerad 10.04.2018

Biskopsmötet beslöt på sitt möte 10.4.2018 att göra en framställning till kyrkomötet om nya principer för godkännande av kyrkans missionsorganisationer. För att biskopsmötet vid behov ska kunna föreslå att kyrkomötet godkänner nya missionsorganisationer måste principerna uppdateras. Principerna behandlar själva förfarandet, förutsättningar för godkännande av kyrkans missionsorganisationer och hurdana villkor som ställs på organisationerna.

Nu gällande principer är från 1979 och föråldrade eftersom kyrkans organisation och lagstiftning ändrat. Kyrkomötet godkänner nya missionsorganisationer i kyrkan eller besluter om avveckling av dessa på förslag av biskopsmötet.

Samarbetsdokument med evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia

Biskopsmötet föreslår att kyrkomötet godkänner ett nytt samarbetsdokument med evangelisk-lutherska kyrkan i Namibia. Nuvarande samarbetsdokument med kyrkan i Namibia är undertecknat 2001 och har inte uppdaterats trots organisatoriska förändringar i kyrkorna.

Tanken är att få ett tillräckligt brett samarbetsdokument som fungerar som ram för samarbetet mellan stift, församlingar, organisationer och andra aktörer. Det nya samarbetsdokumentet är mera likt de samarbetsavtal som slöts med evangelisk-luterska kyrkan i Sydafrika 2012 och evangelisk-lutherska kyrkan i Estland 2017.

Förslag om att uppdatera kyrkoordningens bestämmelser om diakoni och mission utvärderas

Biskopsmötet fortsatte behandlingen av rapporten om kyrkligt anställdas kunskap i missiologi; Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä. Mötet diskuterade åtgärdsförslagen i rapporten och beslöt att kyrkans utrikesavdelning och kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning utvärdera åtgärdsförslaget som syftar till att ändra bestämmelserna om diakoni och mission i kyrkoordningen.

Biskopsmötet beslöt också att uppmana de kommittéer som mötet tillsatt i ekumeniska frågor, mission och religionsmöten att öka det inbördes samarbetet, och bad Kyrkans teologiutbildningsnämnd att behandla rapporten.

Ekumeniska frågor

Biskopsmötet diskuterade den luthersk-katolska dialograpporten Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta (Växande gemenskap. Deklaration om kyrkan, eukaristin och ämbetet). Biskopsmötet  bad Kyrkans utrikesavdelning ordna ett teologiskt seminarium kring rapporten, göra ett sammandrag av rapportens innehåll och sända det till stiften för åtgärder.

Dialog med baptistkyrkan

Biskopsmötet beslöt att utse biskop Matti Repo (ordförande), docent Ilkka Huhta, pastor TL Tuija Mannström, direktor TD Sixten Ekstrand, diakon Luisa Tast  och ledande sakkunnig Tomi Karttunen (sekreterare) till medlemmar i en delegation som för dialog med baptistkyrkan.

Evangelisk-lutherska kyrkan för sin åttonde dialog med Suomen Baptistikirkko och Finlands svenska baptistsamfund i november i Jyväskylä. De sju tidigare samtalen har förts mellan 1997-2015.

Ny finsk konfirmandbok godkändes

Till biskopsmötets uppgifter hör att godkänna material som används i konfirmandundervisningen. Mötet godkände en ny konfirmandbok ”Riparikirja” med kommentarer. Konfirmandboken är en lärobok som även innehåller uppgifter och sånger. Biskopsmötet godkände också en ledarhandledning som hör till konfirmandboken.

Den nya konfirmandboken grundar sig på konfirmandarbetsplanen 2017 Ett stort under.

Biskopsmötet håller följande möte 22 maj i Helsingfors.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189, jyri.komulainen@evl.fi
Dokumenten med framställningarna till kyrkomötet uppdateras på biskopsmötes webbplats