Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkan får energi- och klimatstrategi

Publicerad 30.01.2018

Kyrkostyrelsens plenum beslöt på sitt möte (30.1.2018) bland annat om att ställa upp strategiska mål för kyrkans klimatarbete, gav utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över ändring av grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet, beviljade församlingar komplettering av skatteintäkter och gjorde nya avtal med samarbetsorganisationer inom mission och biståndsarbete.

Kyrkostyrelsen beslöt att man ska ställa upp strategiska mål för kyrkans klimatarbete. Målet är att uppdatera kyrkans klimatprogram Tacksamhet, respekt, måttfullhet som trädde ikraft 2008.

Den strategi som nu görs upp är en viljeyttring för kyrkans engagemang i klimatarbetet. Den ställer upp konkreta mål för minskningen av koldioxidutsläppen för kyrkans lokaler och verksamhet fram till åren 2030 och 2050. Strategin ställer som mål att man förbättrar energieffektiviteten för byggnader och att man tar i användning hållbara energiformer överallt i kyrkans verksamhet. Ett mål är också att fördjupa kyrkans arbete som miljöfostrare och samhällelig påverkare.

Dessutom är en förnyelse av kyrkans miljödiplom under beredning. I systemet deltar nu över hundra församlingar. Det är tänkt att det nya systemet träder ikraft i början av 2020 så att den energi- och klimatstrategi som görs upp hinner påverka innehållet i kyrkans miljödiplomsystem och förankras i församlingarna.

Kyrkostyrelsens plenum beslöt att tillsätta en arbetsgrupp som leds av klimatforskare Laura Riutta på Helsingfors universitet. Strategiarbetsgruppen ska få sitt arbete klart senast i januari 2019.

Mera information: sakkunnig Ilkka Sipiläinen, tfn 040 5441 158, ilkka.sipilainen@evl.fi

Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över ändring av grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet

Kyrkostyrelsen gav utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av ett besvär över ändring av grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet. Kyrkostyrelsens plenum fattade i oktober 2017 beslut om att fastställa grundstadga för Korsholms kyrkliga samfällighet som skulle träda i kraft 1.1.2018. Enligt beslutet övergår Korsholms kyrkliga samfällighets medlemsförsamlingars egendom, tillgångar och förpliktelser till samfälligheten.

Beslutet har överklagats hos Helsingfors förvaltningsdomstol som har begärt ett utlåtande av kyrkostyrelsen om besväret. Förvaltningsdomstolen har bett kyrkostyrelsen bifoga de handlingar som legat till grund för det överklagade beslutet.

Kyrkostyrelsen säger i sitt utlåtande att det inte finns grund för besväret eftersom det handlar om ett underställningsärende. Korsholms kyrkliga samfällighets beslut har inte överklagats.

Mera information: ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 3496 902, pasi.perander@evl.fi

Ca en miljon euro i komplettering av skatteintäkter, understöd enligt prövning senare

Kyrkostyrelsens plenum beslöt om fördelningen av kompletteringen av 2018 års skatteintäkter. Kyrkostyrelsen beviljar församlingar och kyrkliga samfälligheter komplettering av skatteintäkter ur Kyrkans centralfond då deras kalkylerade skatteintäkter per närvarande församlingsmedlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

Mest komplettering av skatteintäkter, ca 580 000 euro, går till Uleåborgs stift. Den här gången fick inga församlingar i Borgå stift komplettering av skatteintäkter.

Kyrkostyrelsen beslöt också att man på grund av ändringar i fördelningskriterierna vid komplettering av skatteintäkter kan kompensera med understöd enligt prövning på basen av ansökningar som behandlas i maj 2018.

Tabell över församlingar som fick understöd finns som bilaga längre ner.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 3675 372, leena.rantanen@evl.fi

Allmänna riktlinjer för kyrkans mission och nytt femårigt avtal

De allmänna riktlinjerna för kyrkans mission har uppdaterats eftersom det har skett förändringar i verksamhetsmiljön. Man har mer än förr fäst uppmärksamhet vid bemötandet av invandrare och asylsökande och betydelsen av evangelisering.  Kyrkstyrelsen godkände dokumenet Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus (Ett gemensamt vittnesbörd – riktlinjer för evangelisk-lutherska kyrkans mission).

Kyrkostyrelsen beslöt också att sluta nytt grundavtal med kyrkans sju missionsorganisationer: Missionsföreningen Såningsmannen, Mediemissionsorganisationen Budbärarna, Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission, Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Finska Missionssällskapet och Finska Bibelsällskapet. Det nya femåriga avtalet träder i kraft 14.6.2018.

Mera information:
Allmänna riktlinjer för mission: missionsteolog Jaakko Rusama, tfn 040 1425 242, jaakko.rusama@evl.fi
Grundavtalet mellan kyrkan och missionsorganisationerna: chefen för Kyrkans missionscentral Risto Jukko, tfn 050 5846 876, risto.jukko@evl.fi

Avtal med Kyrkans Utlandshjälp

Varje år för kyrkostyrelsen ett vägledningssamtal med Kyrkans Utlandshjälp och senaste samtal fördes i oktober 2017. I samtalet rapporterar Utlandshjälpen om sina strategiska mål till kyrkans utrikesavdelning. Specialområde 2017 var säkerhetsarrangemang. Utlandshjälpen är den av kyrkans alla avtalsorganisationer som har de längst utvecklade säkerhetsarrangemangen.

Kyrkostyrelsen godkände ett nytt uppdaterat femårsavtal med stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp. Det nya avtalet träder i kraft 14.6.2018.

Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största organisation för internationell hjälp och humanitärt bistånd. Utlandshjälpens verksamhet koncentrerar sig främst på så kallade sköra länder. Utlandshjälpen har landskontor i tio länder och ett regionalt kontor. I Finland verkar man bland annat för att förhindra radikalisering.

Mera information: chefen Risto Jukko, tfn 050 5846 876, risto.jukko@evl.fi

Andligt arbete bland turister i Lappland fick 45 000 euro

Ett anslag på 45 000 euro ur årets budgetmedel fördelades mellan organisationer som utför andligt arbete bland turister i Lappland. De som fick stöd var församlingarna i Enare, Kittilä och Kolari, Församlingsförbundet, Folkets Bibelsällskap och Lutherska Evangeliföreingen i Finland. 

Budgetanslag på 60 000 euro reserverades för kostnader för en turistpräst i västra Lappland.

Mera information: ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, tfn 050 5666 140, pekka.huokuna@evl.fi

Bilagor till nyheten