Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet beslöt om nattvardsdeltagande och gudstjänstgemenskaper

Publicerad 06.09.2017

På sin höstsession i Jyväskylä 5-6.9 beslöt biskopsmötet att ge rekommendationer om samarbetet med gudstjänstgemenskaper som verkar i församlingen och bestämmelser om andra kyrkors medlemmars deltagande i lutherska kyrkans nattvard.

Biskopsmötet tog emot en bred utredning om evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigsel till äktenskapet har för kyrkans identitet. Biskopsmötet antecknade utredningen för kännedom och diskuterade innehållet i den. Biskopsmötet fortsätter behandlingen av frågan på sitt nästa möte i oktober.

Utredningen fick sin början från ett ombudsinitiativ till kyrkomötet 2016 med ett förslag om att utreda om det finns anledning för kyrkan att avstå från vigselrätten. Kyrkomötet sände ombudsinitiativet till biskopsmötet som skulle bereda frågan tillsammans med kyrkostyrelsen. I januari gav biskopsmötet professor emerita Eila Helander i uppdrag att göra en bred utredning i frågan.

Läs mera om utredningen om att avstå från vigselrätten i en skild nyhet.

Andra kyrkors medlemmars deltagande i nattvarden

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte beslöt ge bestämmelser om andra kyrkors medlemmars deltagande i nattvarden i lutherska kyrkan.

En döpt medlem i en kristen kyrka kan i enskilda fall delta i nattvarden om hen i sin egen kyrka har rätt till nattvard och godkänner den lutherska synen på nattvarden. Prästen ska diskutera eller på annat sätt se till att den som ämnar delta i nattvarden förstår nattvardens betydelse och vad det innebär att delta. Då prästen diskuterar detta ska hen beakta den andra kyrkans lära om deltagande i den lutherska kyrkans nattvard.

Behovet av nya bestämmelser om nattvardsdeltagande har uppstått ur den vardagliga ekumeniken i församlingarna. Mångkultur, ekumeniska äktenskap och att kyrkornas ekumeniska relationer utvecklats leder till att andra kyrkors medlemmar allt oftare deltar i lutherska kyrkans mässor. Allt flera deltar också i nattvarden.

Kyrkomötet beslöt i november 2016 att biskopsmötet ska ge anvisningar om deltagande i nattvarden.

Innan bestämmelserna träder i kraft ska de granskas av kyrkans laggranskningskommitté.

Evangelisk-lutherska kyrkan har tidigare ingått samarbetsavtal med till exempel anglikanska kyrkan som också omfattar nattvardsgemenskap.

Samarbete med gudstjänstgemenskaper som verkar i församlingen

Biskopsmötet gav rekommendationer om samarbete med gudstjänstgemenskaper som verkar i församlingarna. Församlingarna uppmanas utveckla gudstjänstlivet så att det präglas allt mera av gemenskap, delaktighet, har ett levande språk och är gästvänligt. Väckelserörelser, organisationer och andra gudstjänstgemenskaper kan medverka i förnyelsen av församlingens andliga liv.

Biskopsmötet rekommenderar att församlingarna öppet för dialog med gudstjänstgemenskaperna. Under ledning av kyrkoherden ska församlingen sträva efter att införliva gemenskaperna i församlingens andliga liv, det gäller också gudstjänstgemenskaper med egna lokaler.

Kyrkoherden ansvarar för gudstjänstlivet i församlingen och behöver vara medveten om vilka gudstjänstgemenskaper som verkar på församlingens område. Den som leder en gudstjänst ska inneha prästämbete i lutherska kyrkan, gudstjänsten ska förrättas enligt kyrkohandboken och predikan ska stämma överens med kyrkans lära. I enskilda fall kan kyrkoherden kalla en annan kyrkas präst att förrätta gudstjänsten. Hen kan då använda lutherska kyrkans eller den egna kyrkans handbok.

Församlingen och gudstjänstgemenskapen ska göra upp ett skriftligt avtal om att gudstjänstlivet förverkligas i enlighet med kyrkans beslut. Det är väsentligt att ingen diskrimineras på basis av kön, övertygelse eller ämbetssyn. Kyrkoherden ansvarar för beredningen av avtalet som godkänns av församlingsrådet.

Biskopsmötet behandlade i början av året en arbetsgruppsrapport om gudstjänstgemenskaper och deras samarbete med lokalförsamlingarna. Rekommendationerna har beretts utgående från rapporten.

Kremering av avliden

Biskopsmötet gjorde en precisering av anvisningarna i kyrkans förrättningshandbok om jordfästning av aska när en person har kremerats innan jordfästningen. I anvisningarna sägs att man av vägande skäl kan jordfästa askan från en kremerad person. Biskopsmötet beslöt att vägande skäl för att kremera en avliden innan jordfästningen kan vara då man är tvungen att förflytta en avliden en oskäligt lång geografisk sträcka, då det krävs av hälsomässiga skäl eller någon annan vägande orsak.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
Om gudstjänstgemenskaper: biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 3803 270
Rekommendationerna om samarbetet med gudstjänstgemenskaper och utredningen om evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska avstå från vigselrätten och vilken betydelse vigsel till äktenskapet har för kyrkans identitet finns på biskopsmötets webbsidor. (på finska)