Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet godkände nya konfirmandarbetsplanen Ett stort under

Publicerad 05.04.2017

Biskopsmötet godkände på onsdagen (5.4) den nya konfirmandarbetsplanen 2017 Ett stort under. Planen styr och stöder församlingarnas konfirmandarbete. Förändringar i de ungas och församlingarnas verksamhetsmiljö är den främsta orsaken till att planen förnyas. Den förra konfirmandarbetsplanen är från 2001.

Det är fortsättningsvis populärt bland unga i Finland att konfirmera sig, ca 86 procent av 15-åringarna går i skriftskola. Den nya konfirmandarbetsplanen bygger på planen från 2001 och stärker de riktlinjer som gjordes upp då, bland annat att konfirmandundervisningen pågår under ett halvt år och  kontakten till församlingen är viktig.

Konfirmandundervisningen ska stärka de ungas tro på Gud och utrusta dem för livet som kristna. De ungas liv och frågor har en naturlig koppling till kyrkans tro. Det är fortsättningsvis bönen Fader vår, trosbekännelsen, de tio budorden och Herrens välsignelse som utgör grunden för undervisningen.

Konfirmandarbetsplanen 2017 betonar varje ung människas unika värde, vilket också namnet Ett stort under syftar på. Till konfirmandundervisningens mål hör att  de unga är delaktiga, blir hörda och får påverka. Att växa i en gemenskap har getts större betydelse än förr. Gemenskapen ses som skriftskolans stora styrka och det är en utmaning för kyrkan att lotsa in unga i församlingsgemenskapen. Man beaktar också familjen mera aktivt än hittills i konfirmandarbetet.

En betydande förändring är rekommendationen att unga deltar flera gånger under konfirmandtiden i nattvarden och lär sig nattvardens betydelse. Det stärker konfirmandgruppens ställning som gudstjänstfirande församling och förbereder samtidigt de unga för konfirmationen. Hittills har konfirmandgrupperna firat nattvard ofta bara en gång innan konfirmationen och man har inte gjort det i alla församlingar.

Den nya konfirmandarbetsplanen träder ikraft från början av maj 2017 och församlingarna ska hålla skriftskolor enligt den nya  planen senast 1.10.2018.

Den nya konfirmandarbetsplanen har utarbetats av en arbetsgrupp som har letts av kyrkoherde Hans Tuominen.

Biskopsmötet diskuterade anvisningar andra kyrkors medlemmars deltagande i nattvarden

Biskopsmötet förde remissdiskussion om de anvisningar de ska ge för andra kyrkors medlemmars deltagande i nattvarden. I november 2016 godkände kyrkomöte en ändring i kyrkoordningen så att biskopsmötet kan bestämma under vilka förutsättningar en döpt medlem i en annan kristen kyrka kan delta i nattvarden i enskilda fall. Det här gäller i sådana fall där man inte redan har avtalat om nattvardsgemenskap mellan kyrkorna.

Mångkultur, ekumeniska äktenskap och att kyrkornas ekumeniska relationer har utvecklats leder till att andra kyrkors medlemmar allt oftare deltar i lutherska kyrkans mässor. Allt flera deltar också i nattvarden. Därför finns också ett ökat behov av undervisning om nattvarden och praktiska anvisningar i gudstjänsterna.

Frågan bereds vidare till nästa biskopsmöte.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 142 5189
om nya konfirmandarbetsplanen: tf chefen för fostran och familjefrågor, Jarmo Kokkonen, tfn 050 5941 316
Den nya konfirmandarbetsplanen publiceras senare på biskopsmötets webbplats (på finska).
Den svenska översättningen förväntas bli klar i början av maj.