Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet gör bred utredning om vigselrätten i samarbete med utomstående utredare

Publicerad 26.01.2017

Biskopsmötet beslöt på sitt möte den 25-26 januari om hur den utredning som kyrkan ska göra om vigselrätten genomförs.

Kyrkomötet bad i november 2016 biskopsmötet att i samarbete med kyrkostyrelsen göra en utredning om följderna av att avstå från vigselrätten. Frågan har sin grund i ett ombudsinitiativ som föreslog att kyrkan utreder om det finns anledning att avstå från vigsel till äktenskap då ändringen i äktenskapslagen träder i kraft.

Utredningen ska bedöma positiva och negativa följder av både alternativet att behålla och alternativet att avstå från vigselrätten. Kyrkomötets allmänna utskott listade i sitt betänkande frågor som ska beaktas i utredningen; vilken betydelse frågan har för kyrkans identitet, hur den påverkar kyrkans anställda och relationen till medlemmarna och staten och hur frågan har lösts i andra lutherska och anglikanska kyrkor.

Biskopsmötet förde remissdiskussion i frågan och beslöt att göra en bred utredning om vigselrätten och vilka alternativ kyrkan har. Professor emerita Eila Helander ska som utomstående utredare göra en bakgrundsutredning  som ska vara klar senast 31.10.2017. Till stöd har Helander en styrgrupp bestående av ärkebiskop Kari Mäkinen, kanslichef Jukka Keskitalo, tf chefen för Kyrkans forskningscentral Kimmo Ketola, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja och biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen.

Målet är att kyrkomötet ska kunna behandla biskopsmötets slutliga utredning i maj 2018.

Frågan om gudstjänstgemenskaper i kyrkan bereds vidare

Biskopsmötet förde remissdiskussion om en utredning om gudstjänstgemenskaper i evangelisk-lutherska kyrkan och dess väckelserörelser och organisationer. Biskopsmötet antecknade utredningen för kännedom och beslöt att bereda frågan vidare.

Under senare år har det uppstått gudstjänstgemenskaper till exempel som en del av väckelserörelsernas verksamhet. Det är inte alltid klart vilken roll gemenskaperna har i relation till lokalförsamlingen och biskopen. Därför tillsatte biskopsmötet i december 2015 en arbetsgrupp för att göra en utredning som beaktar såväl teologiska och sociologiska aspekter som synvinklar som rör kyrkans praxis.

Arbetsgruppen har kartlagt befintliga gudstjänstgemenskaper. Utredningen innehåller en beskrivning av mångfalden av gudstjänstgemenskaper, utvärdering av församlingsgemenskaperna och en granskning av teologiska aspekter på frågan.

Arbetsgruppen anser att det är viktigt att församlingarna förmår skapa gemenskaper som i sin tur skapar delaktighet och knyter individen till kyrkan. Arbetsgruppen betonar gemenskapens betydelse för kyrkan och dess framtid. Gudstjänstgemenskapernas närmare kontakt till den lokala församlingen förutsätter dialog och gemensamma avtal. Arbetsgruppen menar att församlingarna kan utveckla samarbetet med olika gudstjänstgemenskaper då samarbetet bygger upp församlingens andliga liv och stöder kyrkan i dess grunduppgift.

Biskopsmötet tillsatte kommitté för religionsmöten

Biskopsmötet beslöt att tillsätta ett nytt organ, en kommitté för religionsmöten, med kunskap om såväl de religioner och religionstraditioner som verkar i Finland som internationella trender som är relevanta i Finland.

Ordförande för kommittén är biskop Kaarlo Kalliala och övriga medlemmar är stiftssekreterare för internationella ärenden, TM Jukka Helle, stiftsdekan, TD Ari Hukari, kommunikationschef, FM Mikko Koivumaa, spetsprojektkoordinator, FM Katri Korolainen, universitetslärare, docent Anni Maria Laato, biträdande daghemschef, TM, barnträdgårdslärare Silja Lamminmäki-Vartia och akademiforskare, docent Marja Tiilikainen. Sekreterare för kommittén är sakkunnig, TD Elina Hellqvist.

Sakkunniga i kommittén är tf chefen för Kyrkans forskningscentral, TD Kimmo Ketola och biskopsmötets generalsekreterare, docent Jyri Komulainen.

Biskop Häkkinen förman för Gemensamt Ansvar 2018

Biskopsmötet beslöt att utse biskopen i S:t Michels stift Seppo Häkkinen till förman för insamlingen Gemensamt Ansvar 2018.

Kyrkomötet föreslås ingå samarbetsavtal med kyrkan i Estland

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har tidigare ingått samarbetsavtal med en del systerkyrkor. Eftersom samarbete med evangelisk-lutherska kyrkan i Estland är omfattande föreslår biskopsmötet att kyrkomötet godkänner ett samarbetsavtal med evangelisk-lutherska kyrkan i Estland. I samarbetsavtalet beskrivs bland annat samarbetets teologiska grunder och former, och vilka uppgifter en präst kan utföra i den andra kyrkan.

Fråga om kyrkligt anställdas missionskunskap bereds vidare

Biskopsmötet förde remissdiskussion om ett ärende från kyrkomötet om öka kunskapen om mission bland kyrkans anställda och beslöt att frågan bereds vidare i samarbete med kyrkostyrelsen.

Frågan behandlades i november 2016 i kyrkomötet. Kyrkomötet vill att kyrkan vidtar åtgärder för att varje präst och ungdomsarbetsledare som har tjänst i en församling har grundläggande kunskaper i mission. Det betonade vikten av att församlingarnas missionstänkande som helhet stärks, och att det sker genom att påverka attityder och verksamhetskultur. Kyrkomötet lyfte också fram kontakterna till missionsorganisationer och vän- och samarbetsförsamlingar, och behovet av att utveckla församlingarnas verksamhet och arbetsmetoder.

Biskopsmötet samlas till nästa möte den 5 april i Helsingfors.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Jyri Komulainen, tfn 040 1425 189
sacrista.evl.fi/biskopsmotet