Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen: Ny alkohollag skulle öka ojämlikheten

Publicerad 24.01.2017

 

Kyrkostyrelsens plenum samlades till årets första möte 24.1.2017 i Helsingfors. Möteshandlingarna finns i webbtjänsten Domus.

Kyrkostyrelsen ämbetskollegium har gett ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om ministeriets utkast till ny alkohollag. Enligt kyrkostyrelsen är förslaget förknippat allvarliga samhällsetiska problem.

Kyrkostyrelsen anser att om förslaget till ny alkohollag förverkligas ökar det förmodligen såväl hälsoskadorna som de sociala problemen och den samhälleliga ojämlikheten mellan olika befolkningsgrupper. Trots att de hälsorisker och sociala olägenheter som helhetskonsumtionen medför berör hela befolkningen drabbar de mest befolkningsgrupper som har det sämst ställt.

Enligt kyrkostyrelsen borde man inte öka maximigränsen för alkoholdryckernas styrka från nuvarande 4,7 till 5,5 i minutförsäljningen.

Kyrkostyrelsen motsätter sig att nattvardsvinet blir skattebelagt

I ämbetskollegiets utlåtande tar man också ställning till föreslaget om att ändra lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker. I utkastet till lagförslag föreslås att nattvardsvinet inte längre skulle vara skattefritt. Kyrkostyrelsen anser att det traditionellt skattefria nattvardsvinet bör bevaras.

Nattvardsvinet används som en del av ett religiöst sakrament där man inte kan anse att vinet är ett njutningsmedel och inte heller handlar det om utskänkning av alkoholdrycker.

Kyrkostyrelsens plenum antecknade ämbetskollegiets utlåtande till kännedom.

Mera information:
Sami Puumala, tfn 050 340 2758, sami.puumala@evl.fi
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kyrkostyrelsen stöder ett försök till förnyelse av insamlingen Gemensamt Ansvar

Kyrkostyrelsen stöder Gemensamt Ansvars insamlingskommittés förslag om att under en två års försöksperiod fördela intäkterna från insamlingen på ett nytt sätt. Försöket skulle inledas 1.9.2017.

Den internationella diakonins andel av intäkterna skulle fortsättningsvis vara 60 procent men intäkterna skulle i sin helhet styras till Kyrkans utlandshjälps katastrofarbete. Under försöksperioden skulle Kyrkans diakonifond och den insamlande församlingen vardera få 20 procent av insamlingsintäkterna.

I sitt utlåtande till Kirkkopalvelut – Kyrkstjänst fäster kyrkostyrelsen uppmärksamhet vid att i och med förnyelsen skulle insamlingen Gemensamt Ansvar få en tydligare profil av katastrofinsamling för såväl utländska som inhemska kriser. Kyrkostyrelsen anser att insamlingen också i fortsättningen ska lyfta upp dolda och glömda mål i den offentliga diskussionen.

Mera information:
Pekka Rehumäki, tfn 040 142 6673, pekka.rehumaki@evl.fi

Kyrkostyrelsen godkände utkast till förslag till ny kyrkolag och kyrkoordning

Kyrkostyrelsen godkände ett utkast till förslag till ny kyrkolag och kyrkoordning, dvs. en helhetskodifiering av kyrkolagen. Kyrkans laggranskningskommitté ska nu ge utlåtande om utkastet till förslaget till ny kyrkolag.

Mera information:
ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Komplettering av skatteintäkter till 30 församlingar

Kyrkostyrelsen har beviljat 1 118 441 euro som komplettering av skatteintäkter. Komplettering av skatteintäkter beviljas en församling vars skatteintäkter understiger den utjämningsgräns som kyrkostyrelsen fastställt.

Den största kompletteringen (236 374 euro) fick Pudasjärven seurakunta i Uleåborgs stift. I Borgå stift fick Kimitoöns församling 22 688 euro. Allt som allt fick 30 församlingar komplettering av skatteintäkter. En förteckning över de församlingar som fått komplettering finns i webbtjänsten Domus.

Mera information:
ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Medlemmar i delegation för församlingarnas bokföring 2017-2020

Kyrkostyrelsen valde medlemmar till delegationen för församlingarnas bokföring för åren 2017-2020. I delegationen fortsätter Pasi Leppänen, Marja-Liisa Ylitalo, Lasse Oulasvirta och Outi Naamanka. Nya medlemmar är Tove Lindström-Koli, Marja-Liisa Ylitalo, Tapio Yliluoma och Birgitta Bragge. Till ordförande utsågs Tapio Yliluoma.

Delegationen för församlingarnas bokföring är Kyrkostyrelsens sakkunnigorgan som har som uppgift att främja en god bokföringspraxis i församlingarna och stöda församlingar och Kyrkans servicecentral i specialfrågor kring bokföring.

Mera information:
ekonomiplaneringschef Pasi Perander, tfn 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi