Hyppää sisältöön

Olika åsikter i kyrkan om homosexualitet

I början av januari 2019 aktualiserades frågan om hur man i kyrkan förhåller sig till homosexualitet och homosexuella personer och hur man som församlingsanställd får uttrycka sig i sociala medier och den offentliga diskussionen. Det uppstod en livlig mediedebatt kring två finlandssvenska prästers sätt att uttala sig om homosexualitet. Debatten fick också konsekvenser bland annat för församlingens samarbete med skolan.

I januari 2019 polisanmäldes insändaren för hets mot folkgrupp. Polisen meddelade i februari 2019 att de inleder en brottsutredning i fallet. Också tidningen Syd-Österbotten som publicerat insändaren anmäldes till Opinionsnämnden för massmedier som i sitt beslut i maj 2019 friade tidningen.

Dåvarande biskop Björn Vikström meddelade (16.1.2019) att han utreder frågan tillsammans med domkapitlet. Biskopen gav 30.1.2019 kaplanen i Kristinestads svenska församling en varning för språkbruket. Samtidigt sade biskopen att de som bär ansvar i församlingen dessutom bör diskutera hur frågor gällande människosyn, etik och sexualitet kan behandlas respektfullt och ödmjukt i verksamheten bland barn och unga.

I kyrkan finns idag olika syner på äktenskapet och homosexualitet. Frågan har diskuterats i tiotals år i kyrkan och enligt kyrkans äktenskapssyn är äktenskapet ett förbund mellan en man och en kvinna. Ett beslut om att ändra på kyrkans äktenskapssyn kräver kvalificerad majoritet (3/4) i kyrkomötet. I maj 2018 behandlade kyrkomötet ett initiativ om att utvidga äktenskapssynen men ärendet fick inte kvalificerad majoritet utan förföll.

I augusti 2021 behandlade kyrkomötet ett nytt ombudsinitiativÖppna länk i ny flik, undertecknat av 44 ombud, om att kyrkomötet ber biskopsmötet göra en framställning om vigsel och välsignelse av par av samma kön. Ärendet remitterades till konstitutionsutskottet.

I maj 2022 beslöt kyrkomötet efter omröstning att i enlighet med konstitutionsutskottets betänkande att sända ombudsinitiativet till biskopsmötet för kännedom. Rösterna föll 59–43 (en blank röst). plus en tom röst. Motförslaget var låta ärendet förfalla.

Dessutom beslöt kyrkomötet efter omröstning att biskopsmötet fortsätta sitt arbete som biskoparna presenterat i ett brev till kyrkomötet 1/2020Öppna länk i ny flik.

Kyrkans människorättsforum om sexualitet och kön

Kyrkans människorättsforum gav i november 2018 ut publikationen Perspektiv på mänskliga rättigheter. Publikationen finns tillsvidare bara på finska Näkökulmia ihmisoikeuksiin. Den beskriver speciellt Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands perspektiv på den diskussion som just nu förs i det finländska samhället och i kyrkan om mänskliga rättigheter, aktuella frågor och utmaningar – utan att glömma den globala verkligheten. Bland de teman som behandlas finns också sexual- och könsminoriteter.

I publikationen framgår att det i olika kyrkor och väckelserörelser finns olika uppfattningar om sexual- och könsminoriteter. Trots att det är en arbetskrävande och ömtålig uppgift måste kyrkan vara beredd att föra en teologisk dialog om detta utgående från bibeln och gemensamma kristna värderingar. Man konstaterar att olika kyrkor har grundat sin negativa inställning till homosexuella på några bibelställen. Å andra sidan har en stor grupp kristna och också kyrkor ändrat sin inställning till tolkningen av de här texterna.

Enligt publikationen är ett jämlikt behandlade av sexual- och könsminoriteter en utmaning som kyrkan måste fästa speciell uppmärksamhet vid. Församlingarnas evenemang, grupper och läger måste vara omgivningar som är trygga, befriande och accepterar olikheter. I sitt påverkansarbete ska kyrkan främja jämlik behandling av olika människogrupper och deras deltagande i den offentliga diskussionen i det finländska samhället. Kyrkan måste också inse sin roll då den skuldbelagt sexuella minoriteter, såväl i det förgångna som delvis ännu idag.
 

Klipp ur den aktuella debatten:

16.5.2019 SÖ/Vbl/ÖT: Syd-Österbotten friades av Opinionsnämnden

22.2.2019 Vasabladet: Polisen gör brottsutredning kring kaplan Engströms insändare

21.2.2019 Syd-Österbotten: Biskopen i samtal med Kristinestadspräster: Förtroendet måste återskapas

9.2.2019 Österbottens tidning, insändare: Kärleksfullt bemötande i konfirmandundervisningen

4.2.2019 Syd-Österbotten: Kaplan i Kristinestad fick varning för språkbruk

3.2.2019 Österbottens tidning: Regnbågsankans ordförande: Svårt komma åt osakligheter i skriftskolan

2.2.2019 Biskop Björn Vikströms insändre i Hbl i debatten om hur präster får uttrycka sig om homosexualitet i offentligheten

31.1.2019 Österbottens tidning: Utredning om kaplan snart klar – biskopen besöker Kristinestad

31.1.2019 Syd-Österbotten: Regnbågsankans ordförande: Svårt komma åt osakligheter i skriftskolan

24.1.2019 Svenska Yle: Beklämd stämning då församlingsrådet i Kristinestad möttes – men förtroende för prästerna finns kvar

23.1.2019 Syd-Österbotten: Församlingsrådet om prästers uttalande om homosexuella: Vi kan inte bestraffa

18.1.2019 Vasabladet: Åbopräst polisanmälde Sydins insändare: "Ord är lika effektiva som fysiskt våld"

17.1.2019 Tommy Westerlunds ledare i Hbl: Homofoba fundamentalisters funderingar

17.1.2019 Mats Ekmans ledare i Syd-Österbotten: Präster som sår splittring

16.1.2019 Syd-Österbotten: Ungdomar reagerar på homosexuttalanden – upplever sig kränkta

16.1.2019 Svenska Yle: Biskopen utreder kaplan Markus Engströms insändare – "det handlar om verkliga människor och deras anhöriga och vänner"

16.1.2019 Syd-Österbotten: Kaplanen står bakom sin insändare till 100 procent – tycker att biskopen borde granskas

16.1.2019 Syd-Österbotten: Biskopen: Undvik språkbruk som kategoriskt fördömer och förnedrar vissa människor

8.1.2019 Syd-Österbotten: Kyrkoherde om pridetåg: ”Sodom och Gomorra-parader”