Ärkebiskopsvalet 2018

Ärkebiskopsvalets första valomgång hölls torsdagen den 8 februari 2018. Biskopen i Esbo stift Tapio Luoma och biskopen i Borgå stift Björn Vikström som möts i ärkebiskopsvalets andra omgång. Luoma fick 38 procent och Vikström fick 26 procent av kandidaternas hopräknade röstetal.
Valets andra omgång hålls torsdagen den 1 mars.

Rösträtt i ärkebiskopsvalet har ärkestiftets präster och lektorer, och lekmannaelektorer som utsetts av församlingarna. Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Utöver dessa har också alla kyrkomötesombud och medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsen rösträtt. Sammanlagt blir det ca 1 500 röstberättigade.

Kyrkan har nyligen ändrat valbestämmelserna  så att rösterna från Åbo ärkestift viktas så att man delar ärkestiftets röster med tre. Genom en viktning av ärkestiftets röster har man strävat efter att stärka de övriga stiftens och helhetskyrkans inverkan på valet. Ändringen i valsystemet har gjorts eftersom ärkebiskopens uppgifter på riksnivå har ökat i både omfattning och betydelse.

Läs nyhet om ärkebiskopsvalets första omgång

Ärkebiskop Kari Mäkinen går i pension den 1 juni 2018.

Inför den andra omgången i valet hålls en valpanel den 16 februari i Åbo domkyrka.

Mera information om valet finns på Åbo ärkestifts sidor (på finska).

Kandidaterna

Tapio Luoma

Björn Vikström

 

Ville Auvinen

Heli Inkinen

Ilkka Kantola